Ogłoszenie nr 560427412-N-2021 z dnia 08.04.2021 r.
Nowy Sącz: Modernizacja ulicy Zdrojowej
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 508666-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510077007-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Wyspiańskiego  22, 33-300  Nowy Sącz, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18-4427967, e-mail mzd_ns@ns.onet.pl, faks 184 427 800.
Adres strony internetowej (url):
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja ulicy Zdrojowej
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w zakresie modernizacji ulicy Zdrojowej w mieście Nowy Sącz. Zakres robót obejmuje: · wykonanie remontu sieci kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych z obszaru istniejącej drogi asfaltowej; · wykonanie przebudowy istniejącej linii zasilającej oświetlenia ulicznego wraz z oświetleniem. Kanalizacja deszczowa z rur PVC klasy S w zakresie średnic 200 do 600 o łącznej długości około 50 m wraz z zabudową wpustów drogowych i betonowych studzienek kanalizacyjnych. Zestawienie powierzchni projektowanych elementów układu drogowego: - powierzchnia chodnika z kostki brukowej – 677,5 m2 - powierzchnia zjazdów z kostki brukowej - 96 m2 - powierzchnia zieleńców strona lewa - 504 m2.

II.4) Główny kod CPV: 45233222-1
Dodatkowe kody CPV:
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
11.03.2020
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
23/12/2020
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zmiana kwoty do 393 473,34 zł.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej, a konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych