Ogłoszenie nr 500254974-N-2018 z dnia 23.10.2018 r.
Rzeszów: ,,Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu – spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych. Etap VII - Zabezpieczenie ścian i sklepień piwnic w zabytkowym XVI w. dworze-spichlerzu w Zgłobniu, którego właścicielem jest Muzeum Okręgowe w Rzeszowie’’. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Krajowy numer identyfikacyjny 27685400000000, ul. ul. 3 Maja  19, 35030   Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 178 535 278, e-mail sekretariat@muzeum.rzeszow.pl, faks 178 536 084.
Adres strony internetowej (url): http://www.muzeum.rzeszow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytucja Kultury Samorządu Województwa Podkarpackiego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  ,,Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu – spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych. Etap VII - Zabezpieczenie ścian i sklepień piwnic w zabytkowym XVI w. dworze-spichlerzu w Zgłobniu, którego właścicielem jest Muzeum Okręgowe w Rzeszowie’’.
Numer referencyjny  ZP-26/6/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje następujące pozycje: a) Renowacja i zabezpieczenie ścian z kamienia do wysokości ok 1,5 m - Czyszczenie mechaniczne powierzchni kamiennych - piaskowiec, powierzchnie wierzchnie niemalowane - Usunięcie poprzez wykucie starych zdegradowanych i luźno związanych spoin oraz uzupełnienie spoin z zaprawą cementowo- wapienną - Doczyszczenie powierzchni z wtórnych nawarstwień fałszywej patyny, brudu oraz zaplamień - Przygotowanie podłoża, wzmocnienie osłabionych partii wątku preparatem wzmacniającym - Neutralizacja soli dedykowanym preparatem - Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania - Wykończenie powierzchni poprzez gruntowanie - Przygotowanie podłoża, ręczne nałożenie szlamu pędzlem - Przygotowanie podłoża pod tynki poprzez nałożenie warstwy szczepnej, ręczne wykonanie obrzutki, zaprawa nakładana kryjąco - Wykucie bruzd poziomych w ścianach - Wykonanie fasety uszczelniającej, z zaprawy wodoszczelnej szybkowiążącej - Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie - Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 2-krotne b) Renowacja wątku ceglanego powyżej ok. 1,5 m - Roboty przygotowawcze - usunięcie pozostałości tynku z całej powierzchni poprzez mechaniczne skucie - w miejscach wrażliwych używać precyzyjnych narzędzi niepowodujących zniszczenia podłoża. - Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych - Przygotowanie podłoża, wzmocnienie osłabionych partii wątku preparatem wzmacniającym - Neutralizacja soli - Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania - Uzupełnienie ubytków w cegle za pomocą barwnej zaprawy renowacyjnej - Scalanie kolorystyczne pigmentami odpornymi na promienie UV, powierzchnie z cegły, malowane ręcznie - Oczyszczenie i uzupełnienie spoin na ścianach zaprawą trasową - Wykończenie powierzchni, gruntowanie wodnym preparatem c) Renowacja tynków - relikty tynków do zachowania - Roboty przygotowawcze - ręczne usunięcie wtórnych nawarstwień tynku z całej powierzchni zachowywanych tynków, w miejscach wrażliwych używając narzędzi precyzyjnych z zachowaniem struktury tynku pierwotnego - Oczyszczenie powierzchni tynku przy użyciu szczotek stalowych - Przygotowanie podłoża, wzmocnienie osłabionych partii wątku preparatem wzmacniającym - Neutralizacja soli - Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, - Oddzielenie zachowywanych tynków od pozostałych powierzchni opaskowaniem - Wykończenie powierzchni, gruntowanie wodnym preparatem d) Pozostałe: - utylizacja materiałów i uporządkowanie terenu wokół obiektu W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania zapisów zawartych w: dokumentacji projektowej, tj. Programie Prac Konserwatorskich (załącznik nr 2), Przedmiarze robót (załącznik nr 2A), Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik nr 2B) oraz Projekcie budowlanym (załącznik nr 1).
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45450000-6,
45442100-8,
45400000-1,
45410000-4,
45430000-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W postępowaniu prowadzonym uprzednio pn ,,Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu – spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych. Etap VII - Zabezpieczenie ścian i sklepień piwnic w zabytkowym XVI w. dworze-spichlerzu w Zgłobniu, którego właścicielem jest Muzeum Okręgowe w Rzeszowie’’, (oznaczenie ZP-26/4/2018) przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, w trybie przetargu nieograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i nie zostały złożone żadne oferty. Zamawiający w związku z pilną potrzebą udzielenia zamówienia, podjął działania w celu uzyskania informacji o potencjalnych wykonawcach, którzy mogliby zrealizować zamówienie przy zachowaniu odpowiednich standardów i jakości wykonanych prac. Pierwotne warunki zamówienia nie zostały zmienione. Wykonawca, do którego Muzeum zwróciło się z zaproszeniem do negocjacji, jest renomowanym i uznanym w środowisku Przedsiębiorstwem, realizującym wiele prac związanych z obiektami zabytkowymi. Wykonawca ten gwarantuje rzetelne i prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Kompleksowa Konserwacja Zabytków M. Filip, A. Filip s.c.,  biuro@filipkonserwacja.pl,  ul. Strzyżowska 95,  35-505,  Rzeszów,  kraj/woj. podkarpackie

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych