Ogłoszenie nr 550233971-N-2020 z dnia 21.11.2020 r.
Włoszczowa: Zakup i dostawa 5 sztuk lamp bakteriobójczych dla Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu:
Projekt ,,Bezpieczna Przyszłość” finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym.

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, Krajowy numer identyfikacyjny 29239839300000, ul. ul. Koniecpolska  20, 29-100  Włoszczowa, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 942 038, e-mail dps@dpswloszczowa.pl, faks 413 942 039.
Adres strony internetowej (url): https://dompomocyspolecznej.bip.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Zakup i dostawa 5 sztuk lamp bakteriobójczych dla Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie.
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania mobilna – dezynfekowana powierzchnia do 20m2, trwałość promieniowania 8.000 godzin.
II.5) Główny Kod CPV: 33191000-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 4024.35
Waluta:
PLN
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67ust.1 pkt 3 i 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamówienie udzielane jest w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 i 4 Zamówień Publicznych, gdyż ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Co więcej w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania. Uzasadniając powyższą prośbę wskazujemy iż w ramach realizacji ww umowy Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie, działając zgodnie z punktem 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, sporządzonych przez Ministra Inwestycji i Rozwoju, zwanymi dalej Wytycznymi, w celu zakupu wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, przeprowadził dwa postępowania stosując procedurę przetargu nieograniczonego, wyznaczając każdorazowo potencjalnym oferentom 7 dniowy termin na złożenie oferty. Jednakże w toku postępowań nie udało zakupić wszystkich niezbędnych artykułów, pomimo iż Dom Pomocy Społecznej rozdzielił zamówienia na wiele zadań i dopuścił składanie ofert częściowych, na niektóre zadania nie wpłynęła żadna oferta lub wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu, albo Wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu. W czasie realizacji wyżej wskazanych postępowań w Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie pojawiło się na jednym z 3 oddziałów, 22 potwierdzone przypadki zakażenia wśród pensjonariuszy i 12 przypadków zakażeń wśród pracowników. Zmarły 3 osoby. Dlatego też w obawie o wzrost ilości zachorowań zarówno wśród pensjonariuszy jak i pracowników konieczne jest zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie, poprzez zakup środków ochrony indywidualnej i przyspieszenie udzielenia zamówień potencjalnym Wykonawcom. Biorąc pod uwagę wyżej opisane okoliczności podkreślić jeszcze raz należy, iż z uwagi na nagły wzrost zachorowań mamy do czynienia z sytuacją wyjątkową, za którą nie ponosi odpowiedzialności Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie czy Powiat Włoszczowski. Nagły wzrost zachorowań w jednostce w której prawie do końca października nie było, żadnych zachorowań, jednoznacznie wskazuje iż konieczne jest natychmiastowe zastosowanie procedury z wolnej ręki.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Firma Handlowa Anna Krupska APTEKA POD KASZTANEM,  ,  ul. Spółdzielcza 10,  29-120,  Kluczewsko,  kraj/woj. Polska

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych