Ogłoszenie nr 500046804-N-2017 z dnia 20.10.2017 r.
Bydgoszcz: Dostawa komponentów konsolety LAWO Sapphire przeznaczonych do modernizacji konsolety w ZR1 wraz z serwisem i wsparciem przy aktualizacji oprogramowania pozostałych elementów systemu w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy oraz dostawa konsolety LAWO Cristal do studia w Toruniu. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy "Polskie Radio Pomorza i Kujaw" S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 9044980400000, ul. ul. Gdańska  , 85006   Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 327-41-41 3274156, e-mail joannagorska@radiopik.pl, faks 523 456 013.
Adres strony internetowej (url): http://www.radiopik.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: osoba prawna o której mowa w art. 3. ust. 1. pkt. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Dostawa komponentów konsolety LAWO Sapphire przeznaczonych do modernizacji konsolety w ZR1 wraz z serwisem i wsparciem przy aktualizacji oprogramowania pozostałych elementów systemu w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy oraz dostawa konsolety LAWO Cristal do studia w Toruniu.
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1)Podzespoły do modernizacji konsolety w Radiu PiK w Bydgoszczy: 1. Rama powierzchni roboczej konsolety w wersji tabletop musi zawierać następujące elementy: - Panel sterujący – 1 szt, - Panel tłumikowy – 1 szt, - Panel rozszerzeń z przyciskami – 1 szt, - Panel rozszerzeń z pokrętłami – 1 szt. 2. Karta master do ramy systemu Dallis z 6 portami MADI – 1 szt. 3. Karta Ravenna do ramy systemu Dallis – 2 szt. 4. Wkładki SFP do karty Ravenna (1310 nm/MM/-14dBm) – 2 szt. 5. Zasilacz do ramy Dallis – 1 szt. 6. Panel rack 19’ 1U z 15 wyświetlaczami LCD i 1 pokrętłe 2) Konsoleta do Redakcji w Toruniu: Wymagania techniczne: 1.Konsoleta 8 tłumikowa: - panel sterujący, - dwa panele tłumikowe (8 tłumików) 2.Rama konsolety z następującymi wejściami/wyjściami: - 4 wejścia analogowe - 4 wejścia mikrofonowe - 8 wyjść analogowych - 2 wyjścia słuchawkowe - 4 wejścia cyfrowe AES/EBU (z SRC) - 4 wyjścia cyfrowe AES/EBU - 8 wejść sterujących GPI - 8 wyjść sterujących GPO 3. Zasoby DSP ramy pozwalają na wykorzystanie: - do 128 źródeł wejściowych - 32 szyny wyjściowe (mono) do wykorzystania jako mono, stereo lub 5.1 (np. PFL, PGM, AUX, n-1) - 16 equalizerów (3 pełne parametryczne, dolno zaporowy i dórno zaporowy) - 16 limiterów - 16 procesorów dynamicznych zawierających: bramkę, expander, kompresor - 16 delayów - 16 de-esserów lub AutoMixów 4.Karta rozszerzeń wejść/wyjść cyfrowych: - Karta Ravenna 64 kanały wejściowe i wyjściowe (bez dodatkowych zewnętrznych portów MADI) 5.Oprogramowanie wizualizacyjne (bez komputera), w wersji podstawowej do wizualizacji parametrów konsolety. 6.Zgodność protokołów komunikacyjnych z pozostałymi elementami istniejącego systemu audio zamawiającego. Wykonawca musi zapewnić zdalne wsparcie techniczne w implementacji podzespołów jak również podczas upgradu pozostałych elementów systemu w wymiarze maksymalnym 16 godzin. Wsparcie będzie możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu przez Zamawiającego oraz udostępnieniu przez niego zdalnego dostępu do sieci Ethernet systemu Lawo.
II.5) Główny Kod CPV: 32342420-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 158536
Waluta:
pln
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 1) lit a)  ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1a) Ustawy, wobec istnienia obiektywnej podstawy do stwierdzenia, iż przedmiot zamówienia może podlegać wykonaniu wyłącznie przez Wykonawcę zaproszonego do negocjacji w ramach niniejszego postępowania. Powyższe wynika z faktu, że konsolety wspomnianego wykonawcy w Spółce tworzą system wzajemnie połączonych produktów. Przesyłane są między nimi nie tylko sygnały audio ale także różnorakie sygnały sterujące z wykorzystaniem protokołów dedykowanych dla tych produktów. Zamawiający wymaga możliwości korzystania z funkcji jakie posiada system. Ze względu na zastosowane rozwiązania i zgodność między innymi w/w protokołów komunikacyjnych, wymagane jest by jego elementy współpracowały ze sobą, a ze względu na to wymaganie, konieczne jest by pochodziły one od tego samego producenta, gdyż wymienione protokoły są autorskimi rozwiązaniami poszczególnych producentów i nie są stosowane przez innych. Zamawiający wymaga możliwości korzystania z funkcji jakie posiada system. Ze względu na zastosowane rozwiązania i zgodność między innymi w/w protokołów komunikacyjnych, wymagane jest by jego elementy współpracowały ze sobą, a ze względu na to wymaganie, konieczne jest by pochodziły one od tego samego producenta, gdyż wymienione protokoły są autorskimi rozwiązaniami poszczególnych producentów i nie są stosowane przez innych.. Nowa konsoleta Lawo Cristal przeznaczona dla Studia Toruń to najmniejsze urządzenie z rodziny konsolet radiowych firmy Lawo które zamawiający chce zintegrować z całością systemu audio w Spółce. Zamawiający zamierza zrobić to zarówno w warstwie przesyłania sygnałów audio z wykorzystaniem protokołu Ravenna jak i sygnałów sterujących wykorzystywanych w systemie. Daje to możliwości wymagane przez Zamawiającego w Studio Toruń, opisane poniżej. Począwszy od zdalnej kontroli parametrów urządzenia i konfiguracji wykorzystującej zależności logiczne, po możliwość sterownia konsoletą za pomocą interfejsu innej konsolety z reżyserni w Bydgoszczy. Tego typu funkcjonalność dostępna jest tylko dla produktów które mają możliwość zaprogramowania ich w sposób umożliwiający zarówno odbieranie jak i nadawanie sygnałów używanych do komunikacji w systemie posiadanym w Spółce. Zamówienia dotycząca modernizacji konsolety w R1 to proces złożony technicznie. Tego typu produkty to urządzenia modułowe składające się ramy głównej z systemem zasilającym, karty DSP która jest sercem urządzenia, kart wejścia–wyjścia oraz paneli sterujących. Każdy z elementów zarówno umieszczanych w ramie głównej jak i podłączanych do złącz systemowych na karcie DSP jest przeznaczony tylko do konkretnej rodziny urządzeń produkowanych przez jednego producenta, posiada określony rozmiar, złącze posiadające odpowiedni, unikalny zestaw styków z wyprowadzonymi na nich odpowiednimi sygnałami do podłączenia w dedykowanej dla tego urządzenia ramie. Jako, że modernizowana konsoleta jest elementem całego systemu więc zgodnie z zaleceniami producenta dla zachowania pełnej kompatybilności urządzeń wymagana jest także aktualizacja oprogramowania układowego pozostałych elementów, czyli konsolet i routera głównego. Niezgodność wersji oprogramowania prowadzić może do zakłóceń w komunikacji między urządzeniami i niestabilności całego systemu czego doświadczyliśmy przy jednym poprzednich wdrożeń. Niezbędne jest do tego specjalistyczne oprogramowanie oraz wykwalifikowany personel którym dysponuje zarówno producent jak i Spółka. Firma Lawo to jeden z czołowych producentów profesjonalnych konsolet audio na świecie. Swoje produkty oferuje za pośrednictwem sieci autoryzowanych dystrybutorów. W celu nabycia produktów Lawo należy zwrócić się do autoryzowanego dystrybutora na danym obszarze. Aby zapewnić możliwość autoryzowanego serwisu oraz wsparcie producenta podczas procesu wdrożenia zakup podzespołów do modernizacji konsolety w ZR1 oraz nowej konsolety do Torunia nastąpi w firmie LP SYSTEMS, która jest wyłącznym autoryzowanym dystrybutorem produktów Lawo w Polsce.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych