Ogłoszenie nr 550210294-N-2020 z dnia 26.10.2020 r.
Warszawa: świadczenie dostawy zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w okresie od 01stycznia 2021r. do 31 grudnia 2022r., w nieruchomościach zabudowanych Skarbu Państwa gospodarowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Mienia Skarbu Państwa, Krajowy numer identyfikacyjny 14000145900000, ul. Prosta  69, 00-838  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 551 21 00, e-mail zmsp@zmsp.warszawa.pl, faks 22 551 21 01.
Adres strony internetowej (url): http://zmsp.bip.um.warszawa.pl , http://zmsp.warszawa.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  świadczenie dostawy zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w okresie od 01stycznia 2021r. do 31 grudnia 2022r., w nieruchomościach zabudowanych Skarbu Państwa gospodarowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa.
Numer referencyjny  ZM.NZP.221-12/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: świadczenie dostawy zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w okresie od 01stycznia 2021r. do 31 grudnia 2022r. w nieruchomościach zabudowanych Skarbu Państwa gospodarowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa Nr. Adres nieruchomości ( przyłącze niezależne z wodomiarem głównym )** poł. z kanałem /bez kanału/ kanalizacja lokalna ilość lokale mieszkalnych w nieruchomości przeznaczenie lokalu użytkowego 1 Armii Krajowej 100 W+K 6 2 Czerniakowska 128 W+K 9 3 Gierymskiego 1 W+K 30 4 Lucerny 106 W 7 5 Podwale 5 W+K 24 6 Radzymińska 105 W+K 22 poczta 7 Willowa 6 W+K 5 8 Klarysewska 57 W+K 35 9 Powązkowska 80 W+K 20 10 Korkowa 163 W+K 7 11 Kostrzyńska 24 W 17 12 Al. Jerozolimskie 32 W+K 1 bank , biura, handlowa 13 Senatorska 38 W+K 0 pustostan 14 Ludna 4 W+K 28 poczta 15 Ciupagi 2 W 185 poczta , sklep 16 Świętokrzyska 14 W+K 0 sklep, restauracja , biura 17 Wołoska 26 W+K 0 garaże 18 Tarnowiecka 55 W+K 0 pustostan 19 Walcownicza 28 C W 0 pustostan 20 Bohaterów Warszawy 31 W+K 0 pustostan 21 Nowy Świat 58 W+K 2 fundacja, restauracja 22 Zorzy 30B K 12 23 Kozietulskiego 4B W+K 6
II.5) Główny Kod CPV: 65110000-7
Dodatkowe kody CPV:
90000000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 724636.50
Waluta:
PLN
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust.1 pkt.1a) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Na terenie m.st. Warszawy, Miejskie przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji jest jedynym dostawcą wody i odbiorcą ścieków.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA,  dok@mpwik.com.pl,  pl. Starynkiewicza 5,  02-015,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych