Ogłoszenie nr 550608380-N-2021 z dnia 25.11.2021 r.
Lubsza: Odbieranie i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Lubsza w roku 2022 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubsza, Krajowy numer identyfikacyjny ---00000000000, ul. Brzeska  16, 49-313  Lubsza, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 411 86 30, e-mail lubsza@lubsza.ug.gov.pl, faks 774 118 630.
Adres strony internetowej (url):
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Odbieranie i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Lubsza w roku 2022
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w roku 2022 usługi dot. odbierania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej, domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe znajdujące się na terenie gminy Lubsza, zgodnie z opracowanym harmonogramem (załącznikiem do umowy), w ilości ok. 2585,4 Mg oraz transportu zebranych odpadów do Zakładu Gospodarowania Odpadami Gać Sp. z o.o. w Gać 90 w gminie Oława w celu ich przetworzenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w OPZ, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 749890
Waluta:
PLN
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust.1 pkt.12 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Uzasadnienie faktyczne: 1. Zamawiający Gmina Lubsza – jednostka samorządu terytorialnego jest podmiotem objętym ustawą, o którym mowa w art. 4 pkt. 1 ustawy Pzp. – jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869,1622 i 1649). 2. Zamawiający, któremu udzielane jest zamówienie - ZGK Śmiechowice Sp. z o.o jest spółką prawa handlowego, posiadającą osobowość prawną, ściśle podległą Gminie Lubsza. Podległość wyraża się poprzez pełną zależność organizacyjną i gospodarczą od Gminy. Spółka została utworzona przez Gminę w celu wykonywania zadań Gminy w oparciu o majątek należący bezpośrednio do Gminy. Gmina sprawuje nad Spółką skuteczną kontrolę, której przejawem jest udział oraz pełne prawo głosu przedstawicieli Gminy w jej organach decyzyjnych: Radzie Nadzorczej i Zgromadzeniu Wspólników. Gmina ma dominujący wpływ na cele strategiczne i istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami Spółki. Gmina posiada całość kapitału zakładowego Spółki, tj. 100 % udziałów, tym samym sprawuje nad nią kontrolę analogiczną do sprawowanej nad własnymi jednostkami. 3. Główną działalnością Spółki jest wykonywanie zadań zleconych przez Gminę, przede wszystkim użyteczności publicznej w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy Lubsza w zakresie uzdatniania i dostarczania wody pitnej, odbioru i oczyszczania ścieków oraz odbierania i transportu odpadów komunalnych. Spółka wykazała, że ponad 90 % jej przychodu jest generowane w ramach zadań powierzonych przez jednostkę kontrolującą – Gminę Lubsza. 4. Zarówno w Spółce, jak i w Gminie nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Uzasadnienie prawne: Zamówienie realizowane z wolnej ręki na podstawie art. 305 ust.1 w związku z art. 214 ust.1 pkt. 12 ustawy Pzp, zgodnie z którym zamawiający, o którym mowa w art. 4 udziela zamówienia innemu zamawiającemu, o którym mowa w art. 4 oraz sprawuje nad nim kontrolę i spełnione są następujące warunki: a) zamawiający, któremu udzielane jest zamówienie, sprawuje nad zamawiającym udzielającym zamówienia kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami kontrolowanego zamawiającego; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taka sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego, któremu udzielane jest zamówienie; b) ponad 90% działalności kontrolowanego zamawiającego dotyczy wykonywania zadań powierzonych mu przez zamawiającego sprawującego kontrolę, o której mowa w lit. a, lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a; - w kontrolowanym zamawiającym i w zamawiającym sprawującym kontrolę nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Śmiechowice Sp. z o.o.,  biuro@zwik-smiechowice.pl,  Śmiechowice,  49-314,  Pisarzowice,  kraj/woj. opolskie

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych