Ogłoszenie nr 550201822-N-2019 z dnia 24.09.2019 r.
Bydgoszcz: Dostawa komponentów konsolety LAWO Sapphire przeznaczonych do modernizacji konsolety Zirkon wraz ze wsparciem technicznym przy ich implementacji w zespole emisyjnym ZR3 w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy "Polskie Radio Pomorza i Kujaw" S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 90449804000000, ul. ul. Gdańska  , 85-006  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 327-41-41 3274156, e-mail joannagorska@radiopik.pl, faks 523 456 013.
Adres strony internetowej (url): www.radiopik.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: osoba prawna o której mowa w art. 3. ust. 1. pkt. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Dostawa komponentów konsolety LAWO Sapphire przeznaczonych do modernizacji konsolety Zirkon wraz ze wsparciem technicznym przy ich implementacji w zespole emisyjnym ZR3 w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy.
Numer referencyjny  YA-261-09-2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem dostawy jest: 1. Rama powierzchni roboczej konsolety w wersji tabletop zawierająca następujące elementy: • Panel sterujący (955/20)– 1 szt, • Panel tłumikowy (955/10)– 3 szt, • Panel rozszerzeń z przyciskami (955/25) – 1 szt, • Panel rozszerzeń z pokrętłami (955/15) – 3 szt. • Zasilacz sieciowy do powierzchni roboczej umożliwiający zasilanie w/w paneli - 1 szt. 2. Karta master do ramy systemu Dallis z 2 portami MADI (947/62) – 1 szt. 3. Karta Ravenna do ramy systemu Dallis (946/42) z wkładką SFP i kablem światłowodowym 1m do podłączenia z kartą master – 1 szt. 4. Rama systemu Dallis 6RU (940/06) z dwoma zasilaczami sieciowymi – 1 szt. 5. Panel rack 19’ 1U z 15 wyświetlaczami LCD z podświetleniem RGB i 1 pokrętłem (950/82) – 2 szt. 6. Licencja oprogramowania VisTool MK2 w wersji unlimited – 1 szt. 7. Patchcord światłowodowy duplex 62.5/125um MTRJ/SC max 1m wraz ze złączką S.C do przedłużenia istniejącego kabla światłowodowego z routera głównego. Wszystkie dostarczone podzespoły muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji. Wykonawca musi zapewnić wsparcie techniczne w implementacji dostarczonych podzespołów.
II.5) Główny Kod CPV: 32342420-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 1) lit a ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W planach inwestycyjnych na rok 2019 ujęta została modernizacja konsolety w zespole emisyjnym ZR3. Podjęto decyzję o modernizacji istniejącej konsolety zamiast zakupu nowej ze względu na znacznie niższe koszty przy zachowaniu funkcjonalności i niezawodności nowego produktu. Modernizacja konsolety w R3 to proces złożony technicznie. Tego typu produkty to urządzenia modułowe składające się ramy głównej z systemem zasilającym, karty DSP która jest sercem urządzenia, kart wejścia–wyjścia oraz paneli sterujących. Każdy z elementów zarówno umieszczanych w ramie głównej jak i podłączanych do złącz systemowych na karcie DSP jest przeznaczony tylko do konkretnej rodziny urządzeń i produkowany jest tylko przez jednego producenta. Nie ma możliwości fizycznych i technicznych na zastosowanie innych zamiennych produktów. Zmodernizowana konsoleta będzie składać się z elementów obecnej konsolety i fabrycznie nowych. Takie rozwiązanie wymaga dopasowania oprogramowania układowego wszystkich tych elementów. Jako, że modernizowana konsoleta jest elementem całego systemu więc dla zachowania pełnej kompatybilności urządzeń wymagana jest także aktualizacja oprogramowania układowego pozostałych elementów, czyli konsolet i routera głównego. Niezbędne jest do tego specjalistyczne oprogramowanie oraz wykwalifikowany personel którym dysponuje zarówno producent jak i Spółka. Firma Lawo to jeden z czołowych producentów profesjonalnych konsolet audio na świecie. Swoje produkty oferuje za pośrednictwem sieci autoryzowanych dystrybutorów. W celu nabycia produktów Lawo należy zwrócić się do autoryzowanego dystrybutora na danym obszarze. Aby zapewnić możliwość autoryzowanego serwisu oraz wsparcie producenta podczas procesu wdrożenia zakup podzespołów do modernizacji konsolety w ZR3 nastąpi w firmie LP SYSTEMS, która jest wyłącznym autoryzowanym dystrybutorem produktów Lawo w Polsce.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych