Ogłoszenie nr 500274037-N-2018 z dnia 16-11-2018 r.
Jastrzębie-Zdrój: Remont parkingów miejskich - likwidacja wysepek zielonych i utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy budynku mieszkalnym na os. Bogoczowiec OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, Krajowy numer identyfikacyjny 276255358, ul. Al. Piłsudskiego  60, 44-335   Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 4785302, e-mail przetargi@um.jastrzebie.pl, faks 32 4785350.
Adres strony internetowej (url): www.bip.jastrzebie.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Remont parkingów miejskich - likwidacja wysepek zielonych i utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy budynku mieszkalnym na os. Bogoczowiec
Numer referencyjny  IKI.271.101.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich prac związanych z remontem wysepek zielonych i wykonanie dodatkowych miejsc postojowych na Os. Bogoczowiec. Roboty budowlane obejmują rozebranie starych krawężników po obwiedni wysepek i ułożenie nowych zamykających chodnik, korytowanie, wykonanie podbudowy tłuczniowej i wykonanie nawierzchni asfaltowej na pow. 180 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do IWZ
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:
45111300-1,
45400000-1,
45111000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Wybór trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 66 i 67 ust. 1 pkt 4 podyktowany jest faktem, iż w przeprowadzonym postępowaniu o udzieleniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 25.10.2018 r. nie zostały złożone żadne oferty. Ponadto pierwotne warunki zamówienia nie zostały zmienione.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Zakład Ogólnobudowlany „GRAMON” Mirosław Błaszak,  ,  ul. Chlebowa 2,  44-335,  Jastrzębie-Zdrój,  kraj/woj. śląskie

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych