Ogłoszenie nr 550581223-N-2021 z dnia 29.01.2021 r.
Dąbrowa Górnicza: Świadczenie kompleksowych usług związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu do wspomagania procesowania deklaracji z tytułu opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wsparcie merytoryczne i techniczne w obsłudze tego systemu oraz wykonanie prac programowych wynikających z zapotrzebowania Zamawiającego na nowe rozwiązania w systemie SGO, aktualizacji istniejących modułów, implementacji nowych dokumentów. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami, Krajowy numer identyfikacyjny 24331870000000, ul. Al. J. Piłsudskiego  34c, 41-303  Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 264 46 23, e-mail sekretariat@mzgodg.pl, faks 32 264 71 99.
Adres strony internetowej (url): http://mzgodg.nowybip.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka budżetowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Świadczenie kompleksowych usług związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu do wspomagania procesowania deklaracji z tytułu opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wsparcie merytoryczne i techniczne w obsłudze tego systemu oraz wykonanie prac programowych wynikających z zapotrzebowania Zamawiającego na nowe rozwiązania w systemie SGO, aktualizacji istniejących modułów, implementacji nowych dokumentów.
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie serwisu i nadzoru autorskiego nad prawidłowością funkcjonowania następującego oprogramowania firmy WEBTEAM Telekomunikacja sp. z o.o. s. k. zainstalowanego u Zamawiającego. 1. W szczególności Wykonawca jest odpowiedzialny za: a. poprawną archiwizację i ewentualne przywrócenie danych, b. kontroli Oprogramowania pod kątem zgodności z aktualnymi Certyfikatami w tym bezpieczeństwa i Licencjami posiadanymi przez Zleceniodawcę, c. zapewnienia sprzętu zastępczego niezbędnego do realizacji procesów biznesowych, d. utrzymania dostępności sieci Zamawiającego i serwerów do niej podłączonych, e. implementację mechanizmów wszelkich niezbędnych zabezpieczeń Programu przed nieuprawnionymi atakami, włamaniami bądź nieuprawnioną ingerencją osób lub podmiotów trzecich, f. zapewnienie logicznego bezpieczeństwa danych SGO, g. prezentowanie rozwiązań mogących usprawnić działanie SGO, obniżyć koszty jego funkcjonowania, zapewnić większe bezpieczeństwo danych, a także dołożyć wszelkich starań w udzieleniu pomocy w ich wdrażaniu, h. realizację zgłoszeń dokonanych przez Zamawiającego w zakresie wszelkich zauważonych nieprawidłowości związanych z użytkowaniem SGO, i. utrzymania dostępności serwerów niezbędnych do pracy SGO. 2. W zakresie nadzoru autorskiego i rozwoju oprogramowania: a. Realizację okresowych szkoleń z zakresu obsługi SGO, b. Prowadzenie prac analitycznych, projektowych i doradczych w zakresie funkcji oraz możliwych modyfikacji Oprogramowania SGO. c. Realizacja prac programistycznych i analitycznych związanych z modyfikacją i rozwojem SGO w zakresie procesów związanych z obsługą deklaracji dotyczącej opłaty z tytułu gospodarowani odpadami komunalnymi. d. Realizację testów przedprodukcyjnych i produkcyjnych modyfikacji e. Wdrażanie zmian na środowisku testowym i produkcyjnym. f. Realizację doraźnych raportów na życzenie Zamawiającego wynikających z danych zgromadzonych w bazie SGO, które nie stanowią standardowych funkcjonalności Systemu. g. Modyfikacja szablonów generowanych dokumentów, 3. W zakresie utrzymania dostępności oprogramowania a. Administrowanie serwerami produkcyjnym i testowym a także administrowanie bazą danych SGO. b. Wsparcie procesu automatycznej wymiany danych z Operatorem zarówno po stronie pracowników Zamawiającego w zakresie wdrożonych funkcji systemu. c. Utrzymanie ciągłości pracy systemu SGO. d. Utrzymanie na serwerze WWW internetowego generatora deklaracji. e. Utrzymanie środowiska testowego dla systemu SGO oraz generatora deklaracji. f. Administrowanie internetowym generatorem deklaracji, nadzór nad dostępnością i bezpieczeństwem pracy Systemu. g. Utrzymanie mechanizmu dystrybucji wiadomości w oparciu o API operatora GMS h. Konserwacja mechanizmów bezpieczeństwa SGO, w celu zapewnienia poprawnej eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem. 4. W zakresie serwisu oprogramowania: a. Świadczenie asysty technicznej w godzinach realizacji usługi, tjh dni robocze . b. Wparcie dla internetowego generatora deklaracji. c. Usuwanie wszelkich zgłoszeń serwisowych zaklasyfikowanych wg podanych kryteriów w czasie określonym w parametrach usług. I. Asysta techniczna - świadczenie w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, osobistej, zdalnej, telefonicznej oraz e-mailowej pomocy dla wszystkich użytkowników SGO. II. Awaria – rozumie się błąd krytyczny, błąd istotny lub inną usterkę, która pojawia się w trakcie eksploatacji Oprogramowania systemu SGO. Przerwa w działaniu którejkolwiek z aplikacji Oprogramowania świadczonych dla MZGO, GPZON, GCZO. III. Błąd krytyczny – (najwyższy priorytet realizacji) uniemożliwiający poprawną pracę z aplikacją, oprogramowaniem, systemem SGO, błąd jednego z punktów krytycznych - niemożliwe jest wykonanie kluczowych funkcji bezpośrednio ani pośrednio innymi metodami. IV. Błąd istotny – (normalny priorytet realizacji) – rozumie się błąd uniemożliwiający w danej chwili eksploatację Oprogramowania, w tym systemu SGO lub powodujący utratę danych, lub powodujący uszkodzenie danych i jednocześnie pozwalający na znalezienie takiego sposobu używania Oprogramowania, a w tym systemu SGO, aby obejść skutki jego wystąpienia, bez istotnego wydłużenia czasu wykonywanych operacji. V. Niedogodność użytkowa – (najniższy priorytet realizacji) wadliwe, niepełne bądź ograniczone działanie jednej z funkcji bądź nie ergonomiczność oprogramowania bądź inne pozostałe błędy nie wpływające znacząco na pracę lub problem, który można ominąć poprzez użycie innych funkcji. 4. Parametry realizacji usługi a. Godziny przyjmowania zgłoszeń oraz reakcje na zgłoszenia 7:00-17:00 b. Czas reakcji na awarię, która nie jest błędem istotnym lub krytycznym 8h roboczych c. Czas reakcji na zgłoszenie analityczne i Niedogodności Użytkowe 3 dni robocze d. Czas reakcji na Błąd Krytyczny lub Błąd Istotny 2 h robocze (w przypadku prac zdalnych) e. Czas usunięcia Skutków Błędu Krytycznego 8 h f. Czas usunięcia Błędu Krytycznego 2 dni g. Czas usunięcia Skutków Błędu Istotnego 1 dzień h. Czas usunięcia Błędu Istotnego 5 dni i. Czas usunięcia innej Awarii 5 dni roboczych j. Czas realizacji kluczowych czynności w ramach Asysty technicznej 8 h roboczych k. Czas usunięcia Niedogodności Użytkowej 7 dni roboczych l. Czas przyjęcia prac przez Zamawiającego dla awarii krytycznych 1 dzień roboczy m. Czas przyjęcia prac przez Zamawiającego innych zgłoszeń 3 dni roboczych 5. Czas przyjęcia przez Zamawiającego prac zgłoszonych jako modyfikacje 30 dni robocze
II.5) Główny Kod CPV: 72267100-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Uzasadnienie prawne: Zastosowano przesłanki wyboru trybu na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 b ustawy Pzp - zamówienie może być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów oraz art. 67 ust. 1 pkt 1a – zamówienie może być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Uzasadnienie faktyczne: Programy komputerowe wymienione powyżej zostały zakupione od firmy WEBTEAM Telekomunikacja sp. z o.o. s. k. . z siedzibą w Sosnowcu. Wskazane programy komputerowe są autorstwa spółki WEBTEAM Telekomunikacja sp. z o.o. s. k. i są chronione przepisami prawa autorskiego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zamawiający nie jest uprawniony do przenoszenia praw własności na osoby trzecie. Nie wolno Zamawiającemu zmieniać, reprodukować, przekształcać lub dystrybuować oprogramowania, bazy danych (we fragmencie dostarczonym razem z programem) i dokumentacji technicznej (w całości lub częściowo) bez zgody WEBTEAM Telekomunikacja sp. z o.o. s. k. Do dokonywania zmian i modyfikacji w zakupionym programie upoważniona jest tylko i wyłącznie firma WEBTEAM Telekomunikacja sp. z o.o. s. k., która posiada jako jedyna kody źródłowe do użytkowanego przez Zamawiającego programu. Zdając sobie sprawę iż zakupienie kodów źródłowych do wyżej wskazanych programów o ile w ogóle byłoby to możliwe, wiązałoby się z wysokimi kosztami jakie Zamawiający byłby zmuszony ponieść, złożono zapytanie o udostępnienie kodów źródłowych innym podmiotom. Wykonawca jednoznacznie oświadczył, że kody źródłowe nie są produktem sprzedawanym, a także stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Należy zauważyć, iż Wykonawca będący jednocześnie właścicielem praw autorskich majątkowych zna dokładnie działanie programu, w łatwy sposób może usunąć powstałe błędy oraz wprowadzić zmiany i modyfikacje w programach. Ponadto powierzenie dotychczasowych prac związanych z asystą techniczną programu jest niezbędne ze względu na przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze tj. w szczególności: - uniknięcie konieczności ponownej budowy nowej struktury informatycznej, która ze względu na ilość danych do przetworzenia jest niewykonalne ze względu na czasochłonność i konieczność zapewnienia ciągłości pracy MZGO - uniknięcia ryzyka podczas dokonywania zmian w kodach źródłowych systemu - ograniczenia ryzyka projektowego. Warto także zwrócić uwagę, iż w obrocie majątkowymi prawami autorskimi dotyczącymi zbywania kodów źródłowych jako elementu gwarantującego dostęp do bazy programu oraz prawo do jego dekompilacji zawarcie umowy z której wynikałoby przeniesienie tego rodzaju praw na Zamawiającego wielokrotnie przewyższa wartość umowy na świadczenie usług serwisowych w ramach pomocy technicznej.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych