Ogłoszenie nr 550608807-N-2021 z dnia 06.12.2021 r.
BYTOM: DOSTAWA ENERGII CIEPLNEJ OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO, Krajowy numer identyfikacyjny 36799238800000, ul. TARNOGÓRSKA  2, 41-902  BYTOM, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322811881, 322811881, e-mail sekretariat@spms.bytom.pl, sekretariat@spms.bytom.pl, faks 322811813.
Adres strony internetowej (url): www.spms.bytom.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: JEDNOSTKA SAMORZADOWA - SZKOŁA

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  DOSTAWA ENERGII CIEPLNEJ
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: ROCZNA DOSTAWA ENERGII CIEPLNEJ
II.5) Główny Kod CPV: 09300000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 211352.60
Waluta:
PLN
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  214 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z treścią art.214 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.1129), Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze – jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Jedynym wykonawcą mogącym realizować zamówienie w zakresie dostarczania ciepła do budynków wskazanych w niniejszym postępowaniu, jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z .o.o. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej 122. Wykonawca ten posiada koncesje: - na wytwarzanie ciepła (WCC/379/201/U/OT-2/98/JS z dnia 30.10.1998 r. ze zm.), - przesył i dystrybucję ciepła (PCC/397/201/U/OT-2/98/JS z dnia 30.10.1998r. ze zm.), - obrót ciepłem (OCC/116/201/U/OT-2/98/JS z dnia 30.10.1998r. ze zm.), zakupionym od wytwórcy ciepła, którym jest Fortum Silesia S.A. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 416 (działająca w oparciu o koncesję WCC/298/1257/U/1/98/AP z dnia 13.10.1998 r.) Wytwórca ciepła Fortum Silesia S.A. nie posiada koncesji w zakresie przesyłu i dystrybucji ciepła oraz obrotu ciepłem, tym samym nie może być Wykonawcą nin. zamówienia. Jednocześnie przeprowadzona analiza rynku wykazała, iż żaden z przedsiębiorców posiadających koncesje na wytwarzanie, przesył i dystrybucję oraz obrót ciepłem na obszarze miasta Bytomia nie jest w stanie zrealizować zamówienia, gdyż sieci i urządzenia ciepłownicze w budynkach do których dostarczane jest ciepło stanowią własność Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., tym samym oznacza to, iż jest to jedyny Wykonawca mogący zrealizować nin. zamówienie. Uzasadnienie prawne: art.214 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych - dostawa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: DOSTAWA ENERGII CIEPLNEJ

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ ,  sekretariat@pec.bytom.pl,  WROCŁAWSKA 122,  41-902,  BYTOM,  kraj/woj. śląskie

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych