Ogłoszenie nr 550089116-N-2020 z dnia 22-05-2020 r.
Warszawa: Przeprowadzenie prac konserwatorskich „XVIII W. MALOWIDŁA ŚCIENNE AUTORSTWA FRANCISZKA I SEBASTIANA ECKSTEINA W KOŚCIELE P.W. ŚŚ. PIOTRA I PAWŁA ORAZ DAWNE KOLEGIUM KS. JEZUITÓW WE LWOWIE” – konserwacja techniczna i estetyczna malowideł OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą, Krajowy numer identyfikacyjny 36902181000000, ul. Madalińskiego   101, 02-549  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 222704466, e-mail kancelaria@kkzp.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.polonika.pl
Adres profilu nabywcy: www.polonika.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa instytucja kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Przeprowadzenie prac konserwatorskich „XVIII W. MALOWIDŁA ŚCIENNE AUTORSTWA FRANCISZKA I SEBASTIANA ECKSTEINA W KOŚCIELE P.W. ŚŚ. PIOTRA I PAWŁA ORAZ DAWNE KOLEGIUM KS. JEZUITÓW WE LWOWIE” – konserwacja techniczna i estetyczna malowideł
Numer referencyjny  IDzG/2510/2/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwatorskich malowideł autorstwa Franciszka i Sebastiana Ecksteina we wnętrzu pojezuickiego kościoła pw. śś apostołów Piotra i Pawła we Lwowie zgodnie z postanowieniami Programu Prac Konserwatorskich „XVIII W. MALOWIDŁA ŚCIENNE AUTORSTWA FRANCISZKA I SEBASTIANA ECKSTEINA W KOŚCIELE P.W. ŚŚ. PIOTRA I PAWŁA ORAZ DAWNE KOLEGIUM KS. JEZUITÓW WE LWOWIE”, Kraków, Wrzesień-Grudzień 2014, DZIEŁO KONSERWATORSKIE I DOKUMENTACJA CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM, autorstwa Dr Pawła Bolińskiego. 2. Zakres prac obejmuje powierzchnię wynoszącą 83000 dm2 na sklepieniu nawy głównej. Zakładany stopień rewaloryzacji konserwacji technicznej: 0,7 a stopień rewaloryzacji konserwacji estetycznej 1,5. 3. Szczegółowy zakres prac został określony w Programie Prac Konserwatorskich „XVIII W. MALOWIDŁA ŚCIENNE AUTORSTWA FRANCISZKA I SEBASTIANA ECKSTEINA W KOŚCIELE P.W. ŚŚ. PIOTRA I PAWŁA ORAZ DAWNE KOLEGIUM KS. JEZUITÓW WE LWOWIE”, Kraków, Wrzesień-Grudzień 2014, DZIEŁO KONSERWATORSKIE I DOKUMENTACJA CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM, autorstwa Dr Pawła Bolińskiego, który stanowi Załącznik nr 1 do Zaproszenia do negocjacji.
II.5) Główny Kod CPV: 45262710-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 1653474.18
Waluta:
PLN
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt. lit. a) i b) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie, w zakresie konserwacji estetycznej, malowideł autorstwa Franciszka Ecksteina we wnętrzu pojezuickiego kościoła pw. śś apostołów Piotra i Pawła we Lwowie. Zamawiający do udziału w negocjca jach w ramach zamóienia z wolnej ręki w dniu 19 maja 2020 r. zaprosił dr Pawła Bolińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Paweł Boliński ARTEM RENOVO w Krakowie (NIP 679-181-68-00). Dr Paweł Boliński jest adiunktem na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki oraz Kierownikiem Pracowni Dokumentacji Konserwatorskiej Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (1818).Pracownia jest jedyną w polskim szkolnictwie konserwatorskim zajmującą się kompleksowo problematyką dokumentacji konserwatorskiej. Wynika to z rangi, jaką nadano dokumentacji w Katedrze Konserwacji i Restauracji Malowideł Ściennych od początku jej istnienia. Koncepcja kształcenia zarysowana przez prof. Józefa E. Dutkiewicza, bazująca na bezpośrednim kontakcie z obiektem zabytkowym została utrzymana do dziś, natomiast program został znacznie rozbudowany. Pracownią w latach 1972–2009 kierowała ad. Magdalena Kalicińska, która uporządkowała program i nawiązała współpracę z Zakładem Fotogrametrii AGH w Krakowie. W związku z szybkim rozwojem narzędzi komputerowych w ostatnim dziesięcioleciu i zmieniającymi się możliwościami technicznymi dokumentowania dzieł sztuki, program kształcenia jest wciąż modyfikowany. Obecnie Pracownia wyposażona w nowoczesny sprzęt jest zaangażowana w tworzenie współczesnych standardów i doskonalenie metod dokumentacji konserwatorskiej. Cechą charakterystyczną aktualnego programu obowiązującego studentów od II do V roku studiów jest powiązanie ćwiczeń z obiektami zabytkowymi konserwowanymi w ramach zajęć na Wydziale co ułatwia uświadomienie studiującym praktycznego znaczenia dokumentacji. Dr Paweł Boliński jest autorem Programu Prac Konserwatorskich „XVIII W. MALOWIDŁA ŚCIENNE AUTORSTWA FRANCISZKA I SEBASTIANA ECKSTEINA W KOŚCIELE P.W. ŚŚ. PIOTRA I PAWŁA ORAZ DAWNE KOLEGIUM KS. JEZUITÓW WE LWOWIE” (Załącznik nr 1 do uzasadnienia; Kraków, Wrzesień - Grudzień 2014, DZIEŁO KONSERWATORSKIE I DOKUMENTACJA CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM). I. Zamówienie z wolnej ręki jest trybem szczególnym i niekonkurencyjnym, dlatego przy jego stosowaniu, należy raczej stosować wykładnię zawężającą niż rozszerzającą. Sąd Najwyższy, jak oraz Naczelny Sąd Administracyjny podkreślały, że przepisy zezwalające na odstąpienie od stosowania trybu podstawowego muszą być zawsze interpretowane ściśle, a lista przesłanek umożliwiających zastosowanie poszczególnych trybów jest zamknięta. (porównaj wyrok: NSA z 11.09.2000 r., II SA 2074/00, LEX nr 44866). Odpowiada to stanowisku ustawodawcy europejskiego wyrażonemu w pkt 50 preambuły dyrektywy 2014/24/UE, w którym stwierdzono, że: „Procedury negocjacyjne bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu, ze względu na ich szkodliwy wpływ na konkurencję, powinny być stosowane wyłącznie w szczególnie wyjątkowych okolicznościach. Wyjątki te powinny ograniczać się do przypadków, gdy publikacja ogłoszenia nie jest możliwa z racji wyjątkowo pilnej konieczności spowodowanej okolicznościami, których instytucja zamawiająca nie może przewidzieć i których nie można jej przypisać, albo gdy od początku jasne jest, że publikacja nie spowoduje większej konkurencji ani nie przyniesie lepszych wyników zamówienia, zwłaszcza wtedy, gdy obiektywnie istnieje tylko jeden wykonawca zdolny wykonać zamówienie”. Nie oznacza to jednak braku możliwości stosowania tego trybu w praktyce – konieczne jest jednak ścisłe wypełnienie przesłanek. 1. Przesłanka określona w art. 67 ust. 1 pkt 1a Pzp. Dla wypełnienia przesłanek art. 67 ust. 1 pkt 1a Pzp konieczne jest łączne zaistnienie dwóch okoliczności, tj. przyczyn technicznych oraz ich obiektywnego charakteru. Techniczne względy, które powodują, że zamawiający może zawrzeć kontrakt tylko z jednym wykonawcą, są spowodowane najczęściej bezpośrednio zaistniałymi okolicznościami albo przyczynami pośrednimi, przy czym w przypadku przedmiotowych usług pojęcie to należy tłumaczyć się jako przyczyny techniczne związane z zakresem świadczonych usług. Druga przesłanka – jedynego wykonawcy musi mieć również charakter obiektywny i dotyczyć sytuacji faktycznej, w której w danych okolicznościach, miejscu i czasie na rynku zamówienie można uzyskać tylko od jednego wykonawcy, jako rzeczywistego monopolisty. Aby powołać się na przesłankę udzielenia zamówienia z wolnej ręki na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. a, należy udowodnić zaistnienie przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, które powodują, że dane zamówienie na dostawy, usługi lub roboty budowlane może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę. „Przyczyny techniczne”, o których mowa w komentowanym przepisie, uzasadniające udzielenie zamówienia wykonawcy bez przeprowadzenia przez zamawiającego procedury konkurencyjnej, muszą mieć zasadniczy charakter, tak by można było wykazać, że wykonanie zamówienia przez innego wykonawcę jest ze względów technicznych niemożliwe, a nie tylko utrudnione, i że ta niemożliwość ma charakter nieprzezwyciężalny. Dla zastosowania tego przepisu nie jest wystarczające, że dany wykonawca jest w stanie zrealizować zamówienie najlepiej bądź w najszerszym zakresie. Musi on być jedynym wykonawcą, który ze względu np. na specyficzne cechy techniczne zamówienia jest zdolny do jego realizacji. W przeciwnym razie zamawiający powinien podjąć decyzję o udzieleniu zamówienia w trybie konkurencyjnym. Jak wynika z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, niezbędne jest ponadto zaistnienie przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, które wprost uniemożliwiają powierzenie realizacji zamówienia innemu wykonawcy. Przepis ten nie może więc znaleźć zastosowania w sytuacji, gdy na rynku istnieją inni wykonawcy zdolni zrealizować zamówienie. Konieczne jest obiektywne ustalenie przez zamawiającego, czy w danej sytuacji, w odniesieniu do danego konkretnego zamówienia, istnieją inni potencjalni wykonawcy, którzy mogliby zrealizować zamówienie. Wystarczy, że na rynku działają co najmniej dwa podmioty mogące wykonać zamówienie, aby możliwość zastosowania przedmiotowego trybu z przyczyn technicznych była wyłączona. „Przyczyny techniczne” nie tylko muszą dotyczyć aspektów technicznych danych usług, robót budowlanych lub towarów, które mają być przedmiotem zamówienia publicznego, ale również mieć taki charakter, aby w sposób obiektywny wskazywały na tylko jeden podmiot jako na potencjalnego wykonawcę zamówienia. Jak wynika ze stanowiska Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok NSA z dnia 11 września 2011 r. II SA 2074/00), przekonanie wnioskującego o zatwierdzeniu trybu zamówienia z wolnej ręki co do tego, że proponowany przez niego wykonawca jest jedynym, który ze względu na szczególne zaufanie, doświadczenie i możliwości organizacyjne jest w stanie wykonać zamówienie, nie stanowi dostatecznej podstawy do przyjęcia, iż jest to jedyny wykonawca w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a Pzp. Pogląd powyższy podzielił również Sąd Najwyższy, stwierdzając w uzasadnieniu wyroku z 6.07.2001 r. (SN z 6.07.2001 r., III RN 16/01, OSNCP 2001) , że skorzystanie z możliwości udzielenia zamówienia z wolnej ręki jest dopuszczalne wtedy, gdy okoliczność, iż zamówienie może wykonać tylko jeden wykonawca, ma charakter obiektywny, a nie opiera się wyłącznie na subiektywnym przekonaniu zamawiającego, który ma zaufanie do jednego tylko znanego mu już wcześniej wykonawcy. „Zamawiający musi bowiem wykazać, iż tylko i wyłącznie dany wykonawca jest w stanie w ogóle zamówienie wykonać. Niezbędne jest zatem obiektywne i rzetelne ustalenie przez Zamawiającego, czy w danej sytuacji, w odniesieniu do określonego zamówienia, istnieją alternatywni wykonawcy, którzy mogliby je potencjalnie zrealizować. Należy zaznaczyć, iż sytuacja, w której na rynku działa co najmniej dwóch lub większa liczba podmiotów mogących zrealizować dane zamówienie, wyklucza możliwość zastosowania przedmiotowego trybu z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze” (Uchw. KIO z 25.04.2016 r., KIO/KD 26/16). Na właściwe skorzystanie z tej przesłanki wskazał jeden ze składów orzekających Krajowej Izby Odwoławczej: „Kontrolujący wskazał, że przykładem wystąpienia przyczyn technicznych uzasadniających zastosowanie trybu z wolnej ręki może być sytuacja, w której dany wykonawca dysponuje konkretną technologią nie znajdującą się w posiadaniu innych podmiotów lub też koniecznością zachowania tych samych norm, standardów, czy parametrów technicznych, jeżeli ich niepowtarzalność i charakter nie pozwalają na jakiekolwiek odstępstwa (możliwość powołania się na te przepisy będzie wyłączona, jeżeli jednak istnieją zbliżone parametry czy też normy jakości”. II. Ratowanie zdobienia zabytkowego kościoła ojców jezuitów zainteresowało również polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN), które traktuje świątynię jako jeden z cennych zabytków polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju. Niepokój polskich konserwatorów i urzędników budził fatalny stan polichromii. Od 2012 roku zorganizowano prace interwencyjne dla ratowania cennych fresków Ecksteinów. Ogromne zaangażowanie i entuzjazm wykazali konserwatorzy z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. We Lwowie zorganizowano konferencję międzynarodową dotyczącą ratowania malowideł ściennych, zbadano ich stan, określono metodę i technologię prac. W 2013 roku rozpoczęto pierwszy etap prac interwencyjnych pod kierownictwem doświadczonego konserwatora doktora Pawła Bolińskiego. W latach 2013-2014 prowadzono tylko prace zabezpieczające, do których dr Boliński angażuje swoich studentów z krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, od 2014 roku pracują tu również studenci z lwowskiej ASP, uczniowie prof. Jurija Ostrowskiego. W latach 2012-2014 trwały również warsztaty konserwatorskie polegające na tym, że wymieniono się doświadczeniami naszej polskiej szkoły konserwatorskiej ze szkołą ukraińską. W tych warsztatach brali udział absolwenci i studenci krakowskiej ASP, jak również lwowskiej ASP z wydziału konserwacji (źródło: https://kuriergalicyjski.com/historia/zabytki/4017-prace-konserwatorskie-w-kosciele-jezuitow-we-lwowie ). Na mocy umowy „Umowy o współpracy pomiędzy Lwowską Narodową Akademią Sztuk Pięknych i Akademią Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie” z dnia 14.06.2013 r. (Załącznik nr 2 do uzasadnienia) między uczelniami zobowiązano się do współpracy mającej na celu realizację wspólnych programów (zadań), które są warte uwagi oraz adaptacji dla potrzeb przebiegu studiów, a ponadto które jednocześnie będą sprzyjać rozwojowi i podtrzymaniu wzajemnych kontaktów w różnych formach współpracy: Część I Cel współpracy Celem współpracy jest realizacja wspólnych programów (zadań), które są warte uwagi oraz adaptacji dla potrzeb przebiegu studiów, które jednocześnie będą sprzyjać rozwojowi i podtrzymaniu wzajemnych kontaktów. Każda ze stron zapewnia różne formy współpracy. Realizacja Programu Prac Konserwatorskich „XVIII W. MALOWIDŁA ŚCIENNE AUTORSTWA FRANCISZKA I SEBASTIANA ECKSTEINA W KOŚCIELE P.W. ŚŚ. PIOTRA I PAWŁA ORAZ DAWNE KOLEGIUM KS. JEZUITÓW WE LWOWIE” pod kierownictwem Pana dr Pawła Bolińskiego, służy temu właśnie celowi. Na mocy Części II, pt.: Realizacja ww. umowy: W zależności od możliwości finansowych i zgody kierownictwa każdej ze stron, umowa będzie realizowana w ramach następujących wydarzeń lub programów: 1. Wymiana studencka. 2. Wymiana wykładowców. 3. Wspólne badania naukowe (…) 8. Realizacja wspólnych programów kulturowych 9. Wspólny udział w wykonaniu prac praktycznych z zachowania wspólnego historyczno-kulturowego dziedzictwa 10. Wspólny udział w międzynarodowych projektach, programach grantowych - uczelnie, strony umowy postanowiły o prowadzeniu wspólnych prac, wymianie doświadczeń wykładowców, studentów, prowadzeniu badań naukowych i realizacji wspólnych programów kulturowych w ramach wspólnego udziału w wykonaniu prac praktycznych z zachowaniem wspólnego historyczno-kulturowego dziedzictwa. W Aneksie №1 do umowy podkreślono (Rozdział 1. Cel aneksu do Umowy), że celem umowy jest: - zapewnienie edukacyjnych, naukowych i wykonawczych (realizatorskich) potrzeb dla dalszego wdrażania i doskonalenia przygotowania fachowców z konserwacji i restauracji dzieł sztuki, zachowania, restauracji, edukacji i popularyzacji wspólnego historycznego i kulturowego dziedzictwa - co odpowiada wprost projektowi prac konserwatorskich „XVIII W. MALOWIDŁA ŚCIENNE AUTORSTWA FRANCISZKA I SEBASTIANA ECKSTEINA W KOŚCIELE P.W. ŚŚ. PIOTRA I PAWŁA ORAZ DAWNE KOLEGIUM KS. JEZUITÓW WE LWOWIE”. Zobowiązaniem wynikającym z Rozdziału 2. Aneksu do umowy, pt.: Zobowiązania stron jest zobowiązanie stron do dotrzymywania się następujących zasad (a w tym m.in.): - nie przekazywać bez uzgodnienia dla wykorzystania czy we własność osobom trzecim lub organizacjom otrzymane naukowe, dydaktyczno-metodyczne wyniki, naukowo-techniczną dokumentację, wyposażenie i inne obiekty własności intelektualnej; - organizować w ramach procesu edukacyjnego osobne badawcze seminaria w celu badania wspólnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, wybitnych zjawisk artystycznych i personaliów z obu stron (wpływ krakowskiego środowiska artystyczno-kulturowego na lwowskie i na odwrót); - realizować corocznie wspólnymi wysiłkami konserwację jednego wybranego obiektu z wyżej wspomnianej bazy historycznego i kulturowego dziedzictwa. Takim właśnie obiektem jest KOŚCIÓŁ P.W. ŚŚ. PIOTRA I PAWŁA ORAZ DAWNE KOLEGIUM KS. JEZUITÓW WE LWOWIE – dziś CERKIEW GARNIZONOWA P.W. ŚŚ PIOTRA I PAWŁA WE LWOWIE. Powyższe potwierdza list prof. dr hab. Wlodymyra Odrechiwśkyj Rektora Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk Pięknych do Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie z adnotacjami z 23 i 30.11.2017 r. potwierdzającymi wyrażenie zgody na prowadzenie prac w tym obiekcie i woli ich kontynuacji nie tylko w 2018 r., ale też w latach następnych (Załącznik nr 3 do uzasadnienia). Rektor lwowskiej uczelni podkreśla przy tym cykliczny (coroczny) charakter warsztatów konserwatorskich pt.: „Wspólnie dla ratowania piękna przeszłości”. Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Narodowego POLONIKA powstały w grudniu 2018 r., czyli w trakcie zaawansowanych prac w tym obiekcie, nie miał wpływu na zakres prowdzonych prac, a ich kontynuowanie jest uzależnione od przyznanych na dany rok finansowy środków oraz od aktualnej sytuacji występującej na Ukrainie. Co więcej prace pod kierownictwem Pana dr Pawła Bolińskiego mają prowadzić do rozwoju programu kształcenia studentów oraz utworzenia nowej specjalizacji na Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk Pięknych, tj. „Konserwacji malarstwa ściennego”. Pan dr Paweł Boliński otrzymał zgodę na pełnienie funkcji konsultanta lwowskiej uczelni od Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie. Trwający od 2012 r. proces ratowania malowideł autorstwa Franciszka Ecksteina we wnętrzu pojezuickiego kościoła pw. śś apostołów Piotra i Pawła we Lwowie, ze względu na swój charakter, od początku wymagał szczególnego podejścia i bardzo dokładnego przygotowania. Od początku pracami międzynarodowego zespołu specjalistów kierował dr Paweł Boliński, konserwator dzieł sztuki, specjalista z zakresu dokumentacji i konserwacji monumentalnych i iluzjonistycznych malowideł ściennych, znawca twórczości Franciszka Ecksteina, pracownik akademicki Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W pierwszej fazie prac zrealizowano pełną inwentaryzację konserwatorską obiektu, na kanwie której można było przystąpić do zakrojonego na szeroką skalę projektu badawczego. Badania konserwatorskie miały przede wszystkim określić stan zachowania fresków oraz przyczyny ich zniszczeń, a w kolejnym etapie badania miały pomóc opracować najlepsze metody ratowania malowideł. Tak powstał program konserwatorski do wyjątkowych ze względu na stan zachowania malowideł, bowiem rzadko się zdarza, żeby tak wielka ilość czynników niszczących miała wpływ na jeden obiekt zabytkowy i w konsekwencji doprowadziła go do tak złego stanu. Wieloletnie zaniedbania remontowe doprowadziły do nieszczelności pokrycia dachu, co spowodowało, że wody opadowe wraz z rozpuszczonymi w sobie zanieczyszczeniami atmosferycznymi przez długie lata zalewały sklepienia kościoła. Długotrwałe namakanie sklepień wodą opadową powodowało niszczenie poszczególnych ich warstw poprzez wypłukiwanie i tworzenie różnego typu soli, które systematycznie krystalizując rozsadzały i degradowały warstwy stratygraficzne sklepienia doprowadzając w wielu miejscach do całkowitego unicestwienia malowidła. Dodatkową trudnością konserwatorską było całkowite przemalowanie fresku farbami kazeinowymi w latach 30 XX wieku. Z czasem zależności od miejsca na tej przemalówce pojawiły się wykwity zeszklonego i poszarzałego gipsu, który mocno zespolił i utrwalił ze sobą obie warstwy malarskie. W innych z kolei miejscach osypująca się i pudrująca przemalówka wraz z freskiem stwarzała bardzo poważny problem- jak uratować i odsłonić oryginalny fresk. Problemów konserwatorskich nietypowych w tym obiekcie było wyjątkowo dużo, dlatego też musiały być wypracowane metody specjalne i indywidualne dla tego obiektu, rozwiązujące kolejno krok po kroku poszczególne zagrożenia i stosujące najnowsze zdobycze nauki konserwatorskiej. Program który powstał jest programem autorskim wykorzystującym nowatorskie rozwiązania i doświadczenie autora np. do wyrównywania deformacji malowideł wraz z tynkiem jak również metody, które na taką skalę są po raz pierwszy stosowane np. przy utrwalaniu i odsalaniu malowideł ściennych wykorzystując nanotechnologie, chelatację i wulkanizację lateksów. Wszystkie te autorsko przebadane i dopracowane metody sprawdziły się bardzo dobrze i zostały i udoskonalone przez zespół pod kierunkiem dr. Pawła Bolińskiego w pierwszym etapie prac konserwatorskich na sklepieniu w prezbiterium pojezuickiego kościoła. Po przeprowadzonej pełnej konserwacji technicznej, która pozwoliła odsłonić i uratować oryginalną XVIII w. warstwę malarską morawskiego freskanta Franciszka Ecksteina przeprowadzono również konserwację estetyczną fresków retuszując i rekonstruując brakujące części kompozycji. Dzięki tym zabiegom malowidło odzyskało swój niepowtarzalny XVIII w. iluzjonistyczny charakter. Jakość oraz efekt konserwacji został wysoko oceniony przez międzynarodową komisję konserwatorów i specjalistów odbierających prace i uczestniczących w komisjach przejściowych. Dzięki tym pracom zespół zaangażowany w ratowanie tych malowideł w pojezuickim kościele we Lwowie stał się wyspecjalizowaną i wyselekcjonowaną grupą konserwatorów o bardzo wysokich kwalifikacjach gwarantujących wysoką jakość wykonanych prac. Dr Paweł Boliński jest autorem Programu Prac Konserwatorskich „XVIII W. MALOWIDŁA ŚCIENNE AUTORSTWA FRANCISZKA I SEBASTIANA ECKSTEINA W KOŚCIELE P.W. ŚŚ. PIOTRA I PAWŁA ORAZ DAWNE KOLEGIUM KS. JEZUITÓW WE LWOWIE” (umowa o dzieło z 30.07.2013 - Załącznik nr 4 do uzasadnienia). Badania i opracowanie metody prac konserwatorskich w pojezuickim kościele pw. śś. Piotra i Pawła we Lwowie, II etap stanowiły przedmiot umowy Nr 05877/14/DDK z dnia 04.08.2014 r. dotyczącej dofinansowania zadań w ramach PROGRAMU / PRIORYTETU (Dziedzictwo kulturowe / Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą) ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa (Załącznik nr 5 do uzasadnienia). Dr Paweł Boliński jest także autorem specjalistycznej opinii technicznej w przedmiocie stanu zachowania i potrzeb konserwatorskich dekoracji malarskich sklepień KOŚCIOŁA P.W. ŚŚ. PIOTRA I PAWŁA POJEZUICKIEGO WE LWOWIE i Koncepcji konserwacji fresków w KOŚCIELE P.W. ŚŚ. PIOTRA I PAWŁA ORAZ DAWNE KOLEGIUM KS. JEZUITÓW WE LWOWIE (Załączniki nr 6 i nr 7 do uzasadnienia – umowy o dzieło odpowiednio z: 28.03.2012 r., 1.08.2014 r.). Stronami ww. umów były: Stowarzyszenie Willa Decjusza, Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Kulturowego „KON-FEDERECJA” oraz MKiDN. W żadnym z przypadków nie przeniesiono majątkowych praw autorskich na zamawiających dzieła. Na zaistnienie ww. sytuacji Zamawiający nie miał wpływu i jest to dla niego okoliczność obiektywna. Co więcej, według wiedzy Zamawiającego tylko autorska metoda opracowana przez dra Pawła Bolińskiego pozwoli zachować ciągłość prac w tym obiekcie. Przy kontynuacji tego typu prac - wieloletnich i wieloetapowych, gdzie siłą rzeczy zaangażowany jest wieloosobowy wyspecjalizowany zespół, niezwykle ważne jest, żeby w efekcie końcowym widoczna była spójna jednolita artystyczna wizja maksymalnie zbliżona do wystroju i wizji autora z danej epoki. Niedopuszczalnym jest, aby przy tego rodzajach konserwacjach, w których mamy do czynienia z całościowym dziełem pochodzącym z jednej epoki w dodatku jednego autora i warsztatu, zmieniać w poszczególnych fragmentach czy zakresach i na poszczególnych etapach bez merytorycznego uzasadnienia, technologię konserwacji. Tym bardziej niebezpieczna jest zmiana kierownictwa i zespołu wykonawców, skazując tym samym obiekt na widoczną zmianę estetyczną wykonania poszczególnych części jak i obniżenie jakości prac. Doświadczenie zebrane "tu i teraz" jest jednym z najważniejszych elementów jakie towarzyszyły dotychczasowym pracom w kościele. To in situ można było zweryfikować wszystkie opracowane metody konserwacji, a następnie je na bieżąco modyfikować w zależności od miejsca i stanu zachowania danego fragmentu malowidła. Zdobywane na bieżąco doświadczenie w konserwacji danego fresku na danym podłożu, przy konkretnych rodzajach uszkodzeń i zanieczyszczeń, pozwala na bieżąco reagować w przypadku pojawienia się nietypowych "zachowań" konserwowanej powierzchni. Interpretacja tych „zachowań” oznacza czy dane zachowania obiektu w trakcie pracy skutkują drobną modyfikacją techniki pracy, czy nawet jej przerwaniem. Takie niuanse są nie do "uchwycenia" przez nowego konserwatora, który nie ma wiedzy o zachowaniu obiektu "na bieżąco". Poznawanie, obserwowanie przez wiele godzin dni i miesięcy malowidła techniki jego powstawania, warsztatu mistrza, sposobu przygotowywania podłoża, podmalowywania, nakładania wstępnych warstw barwnych, modelowania i w końcu nakładania warstw wykończeniowych jest możliwe tylko w trakcie wykonywania poszczególnych technicznych zabiegów konserwatorskich. Potem często wiele z elementów techniki wykonania fresku jest już trudna do zaobserwowania ze względu na zaawansowanie prac konserwatorskich. W takiej sytuacji doświadczenie zebrane "tu i teraz" na konkretnym obiekcie w konkretnym czasie jest nie do odtworzenia ad hoc nawet przez innego nawet uznanej sławy biegłego konserwatora przy kolejnej fazie konserwacji estetycznej. Bardzo ważna jest zachowana ciągłość prac między umownie tzw. konserwacją techniczną a estetyczną ponieważ tylko zdobyte doświadczenie oraz wiedza wynikająca z obserwacji malowideł podczas prac technicznych będą procentowały i bezpośrednio przekładały się na jakość i efekt wykonanych retuszy, rekonstrukcji i przemyślanych koncepcji rozwiązań estetycznych. Każde dzieło a szczególności tak skomplikowane pod względem problemów konserwatorskich, determinuje indywidualne zachowania konserwatorskie, które trzeba wypracować odpowiednio długo poznając obiekt. Doświadczenie zdobyte w pracy z danym obiektem nadaje całości cechy niejako indywidualnego dzieła konserwatorskiego i jako takiego będącego nie do odtworzenia przez innego specjalistę, a przynajmniej nie od razu i nie bez ryzyka wyrządzenia szkody dla konserwowanego obiektu. Każdy inny konserwator będzie postrzegał poszczególne elementy z perspektywy własnej percepcji dzieła pierwotnego i sposobu pracy jego twórcy. Także sposób prowadzenia konserwacji będzie miał odmienne indywidualne cechy, co może negatywnie wpłynąć na całość (jednolitość, spójność) prac konserwatorskich. W 2017 roku pod kierunkiem dr Pawła Bolińskiego została już ukończona konserwacja fresków na sklepieniu w prezbiterium kościoła. Zespołowi udało się przywrócić specyficzny charakter iluzjonistycznych malowideł mocno zniszczonym freskom Franciszka Eksteina. Prace te zostały bardzo wysoko ocenione przez międzynarodowe gremia specjalistów ze względu właśnie na spójność i jednolitość wykonania. Efekt końcowy możliwy był do uzyskania dzięki całościowemu podejściu do procesu konserwacji i dochodzeniu przez zespół konserwatorów poprzez wszystkie stadia restauracji z kulminacyjnym etapem konserwacji estetycznej. Dlatego bardzo ważnym jest aby ten sam charakter konserwacji, sposób podejścia i efekt końcowy został utrzymany w nawie głównej i pozostałych elementach kościoła tak aby freski przedstawiały spójną dekorację malarską świątyni pochodzącą z jednego XVIII w., warsztatu F. Ecksteina. Dodatkowo jeszcze jedną ważną rzeczą jest stan obiektu, który obecnie jest w trakcie konserwacji i tylko obecny wykonawca wie co gdzie, czym i jak zostało zrobione ponieważ tylko wykonawca dysponuje dokumentacją z wcześniejszych etapów prac i odpowiednią wiedzą. Wykonawca jest jedynym posiadaczem dokumentacji przedwykonawczej będącą jego własnością, składającej się z rejestrów stanu zachowania szczegółowej dokumentacji fotograficznej z wyników badań analitycznych, badań technologicznych oraz wyników wieloletniego monitoringu klimatycznego. Materiał ten jest obecnie praktycznie jedynym źródłem umożliwiającym prawidłowo i całościowo poznanie obiektu oraz na właściwie skonstruowanie założeń i opracowanie skutecznych metod konserwacji jak i odpowiedniej koncepcji konserwacji estetycznej. Zmiana wykonawców, grozi przede wszystkim dużym prawdopodobieństwem złego rozpoznania obiektu jak również w konsekwencji zmianami w sprawdzonej technologii konserwacji, zmianami metod i wypróbowanych autorskich sposobów konserwacji jak i samych założeń konserwatorskich. W takiej sytuacji nie mogąc w pełni rozpoznać i przebadać obiekt nowy wykonawca spowoduje nie tylko obniżenie jakości wykonania, ale grozi również źle wykonaną konserwacją, a nawet nieodwracalnym uszkodzeniem obiektu. W skomplikowanych obiektach, a takim nie wątpliwie jest były kościół Jezuitów we Lwowie, kontynuacja konserwacji przez inny zespół, inne kierownictwo nawet o dużym doświadczeniu, grozi dużym niebezpieczeństwem złego rozeznania obiektu a w konsekwencji do nieodwracalnych błędów technologicznych. Przy tego typu bardzo trudnych realizacjach niezwykle ważne jest zgromadzone doświadczenie w danym obiekcie, którego nie da się zastąpić żadną inną wiedzą. Doświadczenie to szczególnie przydatne jest i procentuje przy kolejnych etapach konserwacji a swoją kulminację ma przy konserwacji estetycznej. Wtedy konserwator powinien proponując konkretne rozwiązania estetyczne posiadać pełną wiedze o przebiegu prac i wszystkich jego niuansach. Bardzo często przy zmianie wykonawcy nawet przy dużym wysiłku zespołu bardzo wyraźnie widać różnicę w podejściu do wykonania aranżacji estetycznej. Wrażliwość estetyczna i wizja konserwacji estetycznej są głównymi elementami, które decydują o zakresie autorskim dzieła. Dlatego tak często ciężko a wręcz nie możliwe jest płynne przejęcie ustalonej po kimś jego wizji i koncepcji. W szczególności, że ze względu na czas, którego upływ działa na szkodę dzieła będącego w stanie po częściowej konserwacji oraz na potencjalne marnotrawstwo środków, które należałoby poświęcić na prawidłowe rozpoznanie obiektu tej klasy, na opracowanie własnych metod konserwacji, własnej wizji i koncepcji rozwiązań estetycznych oraz na wypracowanie zasad współpracy w ukraińskim środowisku lokalnym niezależnie od tego, że były to wysiłek, który, jak należy zakładać, poszedłby na marne ze względu na opisane powyżej uwarunkowania i zagrożenia związane ze zmianą wykonawcy, w szczególności ryzyko błędów, które mógłby popełnić inny wykonawca, definitywnie wyklucza możliwość zrealizowania tego zadania w inny sposób niż pod kierownictwem Pana dr Pawła Bolińskiego. Nie bez znaczenia i wpływu na ocekiwania strony ukraińskiej co do wykonania zamówienia, w tym jego harmonogram jest fakt, że strona Ukraińska ponosi duże koszty związane wynajęciem i obsługą rusztowań i jest szczególnie zainteresowana przestrzeganiem umowy odnośnie terminowego zakończenia konserwacji fresków. Ważnym jest, aby w takich sytuacjach i przy tego typu obiektach możliwe było prowadzenie prac konserwatorskich nieprzerwanie przez jeden wyspecjalizowany zespół konserwatorów pod odpowiednim kierownictwem dającym gwarancję jakości i odpowiedniego poziomu przeprowadzonych prac. Dotychczasowy międzynarodowy zespół konserwatorów pod kierunkiem dr. Pawła Bolińskiego prowadzący prace konserwatorskie przy freskach w kościele pw. Piotra i Pawła we Lwowie spełnia wszystkie warunki wysokich standardów prowadzonych przez nich prac, a zdobyte przez nich doświadczenie i umiejętności są gwarantem prawidłowo wykonania dalszych etapów konserwacji, tak aby całe wnętrze tworzyło jedną estetyczną całość. Dr. Paweł Boliński wraz ze swoim międzynarodowym zespołem w skład, którego wchodzą również pracownicy Lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych, Katedry Konserwacji Dzieł Sztuki, jak Pani Łesia Hanulak (zaświadczenie nr 20 (oryginał wraz z tłumaczeniem) o zatrudnieniu w Lwowskiej ASP z dnia 11.03.2020 r. stanowi Załącznik nr 8 do uzasadnienia, a zaświadczenie nr 63 (oryginał wraz z tłumaczeniem) o posiadaniu stopnia doktora filozofii oraz o uczestnictwie w studiach doktoranckich w specjalności sztuk wizualnych, sztuk dekoracyjnych z dnia 11.03.2020 stanowi Załącznik nr 9 do uzasadnienia) oraz restauracji przez wszystkie lata badań i pracy przy polichromii wypracowali autorki najlepszy program konserwacji XVIII w. fresków oraz opracowali całościową wizję konserwacji estetycznej malowideł. Ich styl i metody pracy stały się wizytówką dla środowiska konserwatorskiego i są bardzo trudne do naśladowania. Ich wieloletnia znajomość obiektu, wszystkich zagadnięć technologicznych owocuje bardzo dobrymi rozwiązaniami technicznymi oraz bezpośrednio wpływa na ich wykonawstwo artystyczne w kolejnych etapach konserwacji. Dzięki temu stali się niewątpliwie najlepiej przygotowanym i kompetentnym zespołem do kontynuacji zadania jakim jest dokończenie konserwacji technicznej i zaaranżowanie jednolitej iluzjonistycznej dekoracji barokowej, przywracając jej autorowi właściwy stylowy charakter. Dobra współpraca na wielu polach całej ekipy, również tych lokalnych, w tym wypadku jest bardzo ważnym czynnikiem, który będzie miał duże znaczenie dla terminowego ukończenia przedsięwzięcia. Dlatego przedstawicielom środowiska parafialnego bardzo zależy na dalszej współpracy dr Bolińskim znając realia miejscowe i wiedząc jak trudno i dużo czasu potrzeba aby móc nowym ludziom i firmom funkcjonować w tamtej rzeczywistości. Reasumując ważnym jest z punktu widzenia dobra i bezpieczeństwa zabytku jak również z perspektywy całego finansowego przedsięwzięcia, żeby konserwacją wnętrza pojezuickiego kościoła we Lwowie prowadził prace sprawdzony już wyżej wymieniony zespół realizujący autorski projekt konserwacji. Zarówno MKiDN, jak i strona Ukraińska oczekują kontynuacji prac konserwatorskich i naukowych pod kierownictwem Pana doktora Pawła Bolińskiego, co wyrażają: 1) Stanowiska przedstawicieli: proboszcza i wikariusza cerkwi garnizonowej PW ŚŚ PIOTRA I PAWŁA we Lwowie (dawnego KOŚCIOŁA PW ŚŚ PIOTRA POJEZUICKIEGO WE LWOWIE), MKiDN, Miasta Lwowa, Konserwatora Miejskiego we Lwowie, Lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Sztuk Pięknych Im. Jana Matejki w Krakowie, Zamku Królewskiego na Wawelu (Załącznik nr 10 – protokoły z posiedzenia Komisji nadzorującej II etap interwencyjnych prac konserwatorskich przy polichromii cerkwi garnizonowej PW ŚŚ PIOTRA I PAWŁA we Lwowie (dawnego KOŚCIOŁA PW ŚŚ PIOTRA POJEZUICKIEGO WE LWOWIE z okresu czerwiec 2014 – wrzesień 2018), 2) List Wiceprezesa Rady Ministrów i MKIDN (Załącznik nr 11 do uzasadnienia), 3) List proboszcza (oryginał wraz z tłumaczeniem) cerkwi garnizonowej PW ŚŚ PIOTRA I PAWŁA we Lwowie (dawnego KOŚCIOŁA PW ŚŚ PIOTRA POJEZUICKIEGO WE LWOWIE) ks. Tarasa Mykhalchuka z dnia 9.03.2020 r. (Bиx. C024-20) wskazujący na konieczność kontynuowania współpracy z Panem dr Pawłem Bolińskim (Załącznik nr 12 do uzasadnienia). III. Wnioski: 1. Zamawiający zobowiązany jest udzielić zamówienia z wolnej ręki ponieważ będące przedmiotem zamówienia prace konserwatorskie dla zachowania ciągłości metody konserwacji mogą być prowadzone tylko pod kierownictwa Pana doktora Pawła Bolińskiego, tj. tylko przez jednego wykonawcę zarówno z przyczyn: a) technicznych o obiektywnym charakterze, b) związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów - albowiem nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. 2. Tylko dr Paweł Boliński posiada prawa autorskie będących podstawą prac konserwatorskich i nie ma możliwości w obecnym stanie zmiany sposoby ich realizacji. 3. Prace mogą się toczyć tylko pod kierownictwem dr Pawła Bolińskiego, zgodnie z wolą proboszcza i wikariusza cerkwi garnizonowej PW ŚŚ PIOTRA I PAWŁA we Lwowie (dawnego KOŚCIOŁA PW ŚŚ PIOTRA POJEZUICKIEGO WE LWOWIE), ze względu na fakt, że kontynuacja prac przez innego wykonawcę, nawet o dużym doświadczeniu, grozi dużym niebezpieczeństwem złego rozeznania obiektu a w konsekwencji do nieodwracalnych błędów technologicznych. Wrażliwość estetyczna i wizja konserwacji estetycznej są głównymi elementami, które decydują o zakresie autorskim dzieła. 4. Ze względu na koszty ponoszone przez cerkiew garnizonową PW ŚŚ PIOTRA I PAWŁA we Lwowie (dawnego KOŚCIOŁA PW ŚŚ PIOTRA POJEZUICKIEGO WE LWOWIE) w związku z wynajmem rusztowań, prace nie mogą być przerwane. 5. Tylko Pan dr Paweł Boliński może prowadzić zespół studentów uczelni krakowskiej ASP, jak również lwowskiej ASP z wydziału konserwacji.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Paweł Boliński ARTEM RENOVO,  ,  ul. Potebni 10/26,  30-537,  Kraków,  kraj/woj. małopolskie

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych