Ogłoszenie nr 550606633-N-2021 z dnia 14.09.2021 r.
Toruń: Kurs na prawo jazdy kat. B dla 6 uczestników z powiatu golubsko-dobrzyńskiego oraz kurs na prawo jazdy kat C, C+E, oraz kwalifikacje wstępne dla 5 uczestników z powiatu golubsko-dobrzyńskiego. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu:
Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kształcenia Ustawicznego, Krajowy numer identyfikacyjny 34085374200000, ul. pl. Św. Katarzyny  8, 87-100  Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 65 77 456, e-mail sekretariat@cku.torun.pl, faks 56 652 22 43.
Adres strony internetowej (url):
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Kurs na prawo jazdy kat. B dla 6 uczestników z powiatu golubsko-dobrzyńskiego oraz kurs na prawo jazdy kat C, C+E, oraz kwalifikacje wstępne dla 5 uczestników z powiatu golubsko-dobrzyńskiego.
Numer referencyjny  CKU-DG 23/2021/EFS-ZWR
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Kurs na prawo jazdy kat. B dla 6 uczestników z powiatu golubsko-dobrzyńskiego oraz kurs na prawo jazdy kat C, C+E, oraz kwalifikacje wstępne dla 5 uczestników z powiatu golubsko-dobrzyńskiego.
II.5) Główny Kod CPV: 80000000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 61945
Waluta:
PLN
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  214 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Wybór trybu został dokonany zgodnie z art. 214, ust. 1 pkt 6 - w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo wszystkie wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zostały odrzucone na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 albo nie zostały złożone żadne oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub, ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Ośrodek Szkolenia Kierowców OŚKA Małgorzata Ośka,  ,  ul. Wodna 13,  87-400,  Golub-Dobrzyń,  kraj/woj. kujawsko - pomorskie

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych