Ogłoszenie nr 550115028-N-2020 z dnia 30-06-2020 r.
Jedlina-Zdrój: "Rozszerzenie oferty kulturalnej i unowocześnienie biblioteki w celu poprawy standardów jakości świadczonych usług w Centrum Kultury”, w zakresie Zadania nr 1 pn. Adaptacja Pawilonu na siedzibę Biblioteki Miejskiej, adaptacja pomieszczeń oraz zastosowanie rozwiązań energooszczędnych w budynku Centrum Kultury. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu:
Projekt/zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju, Krajowy numer identyfikacyjny 89052350400000, ul. Ul. Piastowska  13, 58-330  Jedlina-Zdrój, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 74 845 52 49, e-mail ckksiegowa@jedlinazdroj.eu, faks 74 845 52 49.
Adres strony internetowej (url): www.ck.jedlina.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa instytucja kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  "Rozszerzenie oferty kulturalnej i unowocześnienie biblioteki w celu poprawy standardów jakości świadczonych usług w Centrum Kultury”, w zakresie Zadania nr 1 pn. Adaptacja Pawilonu na siedzibę Biblioteki Miejskiej, adaptacja pomieszczeń oraz zastosowanie rozwiązań energooszczędnych w budynku Centrum Kultury.
Numer referencyjny  CK.271.1.1.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozszerzenie oferty kulturalnej i unowocześnienie biblioteki w celu poprawy standardów jakości świadczonych usług w Centrum Kultury”, w zakresie Zadania nr 1 pn. Adaptacja Pawilonu na siedzibę Biblioteki Miejskiej, adaptacja pomieszczeń oraz zastosowanie rozwiązań energooszczędnych w budynku Centrum Kultury. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w pierwszej kolejności wykonał wszelkie roboty w budynku hali spacerowej przy Pl. Zdrojowym Nr 4a, a następnie po ich zakończeniu wykonał roboty w budynku Centrum Kultury przy ul. Piastowskiej Nr 13. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 1) Opis przedmiotu zamówienia wraz z projektem technicznym dla mikroinstalacji, stanowiący Załącznik Nr 1 do Zaproszenia, 2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla mikroinstalacji, stanowiąca Załącznik Nr 2 do Zaproszenia, 3) Pomocniczo przedmiary robót, stanowiące Załącznik Nr 3 do Zaproszenia. Uwaga: Jeżeli Opis przedmiotu zamówienia wraz z projektem technicznym dla mikroinstalacji lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Uwaga: Zamawiający informuje, że opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych, systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie z art. 30 ust.4 ustawy Pzp. 3. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – zostały określone w § 4 projektu umowy stanowiącym Załącznik Nr 10 do Zaproszenia. Powyższe wymagania określają w szczególności: 1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, 2) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, 3) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań.
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
09331200-0,
45261215-4,
32424000-1,
45311200-2,
45421000-4,
45442100-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 18 czerwca 2020 r. do godz. 900 nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. Uzasadnienie prawne: Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”. Postępowanie jest zgodne z przepisami, zostało wszczęte w dniu 30.06.2020r. na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp ponieważ w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Damian Wąchała DAM-BUD Usługi Ogólnobudowlane,  dam-bud89@wp.pl,  ul. Główna Nr 98/1,  57-450,  Ludwikowice Kłodzkie,  kraj/woj. dolnośląskie


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych