Ogłoszenie nr 550177970-N-2020 z dnia 16.09.2020 r.
Wrocław: Remont kolektora kanalizacji deszczowej na drodze wojewódzkiej nr 353 w m. Pieńsk od km 0+000 ÷ 1+650. CPV 45.00.00.00-7. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, Krajowy numer identyfikacyjny 93193464400000, ul. ul. Krakowska  28, 50-425  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 39 17 103, 39 17 104, e-mail iz@dsdik.wroc.pl, faks 713 917 105.
Adres strony internetowej (url): https://dsdik.wroc.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka Budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Remont kolektora kanalizacji deszczowej na drodze wojewódzkiej nr 353 w m. Pieńsk od km 0+000 ÷ 1+650. CPV 45.00.00.00-7.
Numer referencyjny  NI.2720.66.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Remont kolektora kanalizacji deszczowej na drodze wojewódzkiej nr 353 w m. Pieńsk od km 0+000 ÷ 1+650. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Zaproszenie do negocjacji.
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Podczas prowadzenia robót ziemnych przy wymianie wpustów deszczowych i przykanalików okazało się, że główny kolektor kanalizacji deszczowej jest w bardzo złym stanie technicznym. Rury kolektora są w większości popękane i posiadają już liczne ubytki na całej długości. Fakt ten uniemożliwia prawidłowe podłączenie rur przykanalików wpustów deszczowych do kolektora. Rury kolektora kanalizacji deszczowej muszą zostać pilnie wymienione na nowe. Z uwagi na fakt, że na przedmiotowy odcinek drogi został już protokolarnie przekazany firmie Budimex S.A. i trwają tam już zaawansowane roboty drogowe, wnioskuje się o zlecenie remontu kolektora kanalizacji deszczowej dotychczasowemu Wykonawcy remontu drogi. Wprowadzenie na teren budowy innego Wykonawcy, który będzie realizował remont kolektora kanalizacji deszczowej spowoduje konieczność zawarcia stosownego porozumienia pomiędzy stronami i w konsekwencji wydłużenie terminu realizacji remontu drogi dla dotychczasowego Wykonawcy. Powyższe spowoduje wystosowanie roszczeń finansowych do Zamawiającego z tytułu przerwania robót i znaczne opóźnienia w oddaniu drogi do użytkowania. Natomiast firma obecnie remontująca drogę będzie mogła przystąpić do remontu kolektora niemal natychmiast, bez konieczności przerwania robót. Dotychczasowy Wykonawca remontujący drogę wraz z kolektorem deszczowym będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu kompleksową gwarancję trwałości drogi wraz z kolektorem kanalizacji deszczowej. Uchroni to Zamawiającego przed dalszymi problemami związanymi z ustaleniem adresata ewentualnych usterek ujawnionych w okresie gwarancji. W perspektywie 5-cio letniego okresu trwałości Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej taka sytuacja spowodowałaby dalsze konsekwencje finansowe dla Zamawiającego. Ponadto firma Budimex S.A na przedmiotowym odcinku, zaangażowała już swoje zasoby sprzętowe i logistyczne, wykonała większość robót ziemnych, co wpłynie na znaczną redukcję kosztów remontu kolektora.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
BUDIMEX S.A.,  ,  ul. Stawki 40,  01-040,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych