Ogłoszenie nr 500139596-N-2018 z dnia 19.06.2018 r.
Międzylesie: Adaptacja części pomieszczeń szkolnych na żłobek w ramach programu „Utworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku w Międzylesiu” OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Gmina Międzylesie, Krajowy numer identyfikacyjny 53062000000, ul. pl. Wolności  1, 57530   Międzylesie, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 126 327, e-mail urzad@miedzylesie.pl, faks 748 126 126.
Adres strony internetowej (url): www.miedzylesie.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Adaptacja części pomieszczeń szkolnych na żłobek w ramach programu „Utworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku w Międzylesiu”
Numer referencyjny  ITiG.271.7.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa części pomieszczeń Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzylesiu na żłobek jednooddziałowy w ramach programu „Utworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku w Międzylesiu”. Szkoła zlokalizowana jest na działce nr 214/23 w Międzylesiu. Planowa inwestycja nie zmieni istniejącego zagospodarowania działki. Planowany żłobek zlokalizowany będzie w istniejących pomieszczeniach szkoły oraz dodatkowo powiększony o część korytarza. Zaplanowano nowe wejście przewidziane tylko dla żłobka od strony południowej w miejscu przeszklenia – doświetlenia korytarza. Do wejścia zaplanowano ciąg pieszy o szerokości 150cm połączony z drogą dojazdowa do szkoły. Na terenie działki znajduje się teren zielony-plac zabaw dla dzieci -ogrodzony i niedostępny dla osób postronnych. Adaptacja parteru budynku na potrzeby żłobka jednooddziałowego musi spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów dotyczących prowadzenia tego typu placówek opisanych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dla żłobków i klubów dziecięcych z dnia 10 lipca 2014 r. (Dz.U z 2014 r. poz. 925) oraz wymagań wynikających z ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011r. Nr 45 poz. 235 z późn. zm.). Na pomieszczenia dla żłobka zaadaptowano salę lekcyjną, zaplecze sali szkolnej, łazienkę, pomieszczenie gospodarcze i cześć korytarza. Istniejąca wysokość pomieszczeń wynosi 315cm. Żłobek przewidziany jest dla 15 dzieci. Przy wejściu zaplanowano wózkownię, szatnię wspólną dla dzieci i pracowników oraz małe biuro. Zaplecze sali wykorzystano na zaplecze kuchenne. Łazienka i pomieszczenie gospodarcze zaplanowano jako pomieszczenia sanitarne dla dzieci i dla pracowników. Do przygotowywania posiłków wykorzystana będzie kuchnia szkolna. Posiłki będą przywożone do zaplecza kuchennego, gdzie będą wydawane dla dzieci. Zaplecze jest przygotowane do podgrzewania butelek dla dzieci oraz przechowywania pokarmu w lodówce. W sali przewidziano miejsce do przewijania dzieci. W pomieszczeniu sanitarnym znajduje się miejsce do przewijania dzieci oraz do mycia dzieci (brodzik z natryskiem). Dla dzieci korzystających z nocników przewidziano stojak z nocnikami oraz miejsce do mycia i odkażania. Do noclegowania dzieci przewidziano leżaki i pościel oznakowaną i przypisaną dla konkretnego dziecka, które rozkładane są w salach w czasie przewidzianym do leżakowania, następnie składane w miejsca do tego przewidziane. W pomieszczeniu znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W sali dla dzieci wszystkie okna są otwieralne. Na grzejniki należy zamontować ochrony, instalacje elektryczna powinna być zabezpieczona przed dziećmi. Szatnie przewidziane poprzednio dla dzieci przedszkolnych będą służyć dzieciom żłobka. Zakres planowanych robót budowlanych szczegółowo zostały określone w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Ponadto zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: a) urządzenie placu budowy, wykonanie podłączeń energetycznych i wodociągowych dla potrzeb placu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia, b) oznakowanie terenu budowy, c) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanego elementu robót lub jego części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego, d) dokonania uzgodnień, zgłoszeń, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku, e) odpowiedniego zabezpieczenia placu budowy, f) zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, g) Wykonawca ma obowiązek unieszkodliwiania powstałych odpadów, jako wytwórca tych odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.). Wykonawca ma obowiązek uwzględnić koszt składowania, wywozu i utylizacji odpadów w cenie ryczałtowej, h) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go najpóźniej do dnia odbioru końcowego, i) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, j) Zamawiający zapewni nadzór inwestorski, k) Wykonawca zapewnia osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, odpowiedzialną za nadzór nad realizacją budowy. UWAGA: 1. Zamawiający zwraca się z prośbą o sprawdzenie na stronie internetowej, na której umieszczona jest niniejsze zaproszenie, czy zostały dołączone załączniki. 2. Ilekroć w dokumentacji przetargowej użyta jest nazwa własna wyrobu bądź bezpośrednie wskazanie na producenta danego wyrobu, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych pod względem parametrów technicznych i jakościowych. Za materiały równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają takie same lub korzystniejsze parametry techniczne i jakościowe, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych, Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia wykazu tych materiałów wraz z podaniem nazwy producenta, załączenia stosownych dokumentów np. deklaracje zgodności. 3. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał (na swój koszt) wizji lokalnej obiektu i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentacją i pozyskania dodatkowych informacji, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty. 4. Zamawiający informuje, że zadanie współfinansowane jest w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2018.
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45453000-7,
45212413-4,
45311000-0,
45232460-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie prowadzone w trybie ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI, na podstawie art.. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm). Zgodnie z zapisami art. 67 ust 1 pkt. 4 ustawy Pzp, Zamawiający ma możliwość skorzystania z trybu udzielenia zamówienia publicznego w następującej okoliczności: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty. Uzasadnienie W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Adaptacja części pomieszczeń szkolnych na żłobek w ramach programu „Utworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku w Międzylesiu”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.05.2018 r. pod nr 566324-N-2018, w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www.miedzylesie.pl, do terminu składania ofert , czyli do 14 czerwca 2018 r. do godz. 11:00 nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 0   
NAZWA: Adaptacja części pomieszczeń szkolnych na żłobek w ramach programu „Utworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku w Międzylesiu”

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
„ABERBUD” Adrian Bernasiński,  ,  Gniewoszów 16A,  57-530,  Międzylesie,  kraj/woj. dolnośląskie

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych