Ogłoszenie nr 500173352-N-2018 z dnia 23.07.2018 r.
Międzylesie: Domaszków – przebudowa drogi transportu rolnego na dz. nr 705 i 713 na długości 743,40 mb OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Gmina Międzylesie, Krajowy numer identyfikacyjny 53062000000, ul. pl. Wolności  1, 57530   Międzylesie, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 126 327, e-mail urzad@miedzylesie.pl, faks 748 126 126.
Adres strony internetowej (url): www.miedzylesie.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Domaszków – przebudowa drogi transportu rolnego na dz. nr 705 i 713 na długości 743,40 mb
Numer referencyjny  ITiG.271.11.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Domaszków – przebudowa drogi transportu rolnego na dz. nr 705 i 713 na długości 743,40 mb 1.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. Zgodnie z wybraną koncepcją przebieg projektowanej drogi prowadzony jest po istniejącym terenie i na wysokości zbliżonej do rzędnych terenu z niezbędną korektą łuków poziomych i pionowych. Przebudowa wykonywana będzie w obrębie działek nr 705 i 713 obręb Domaszków będących własnością Gminy Międzylesie i w granicach istniejącego pasa drogowego. 2.ZAKRES OPRACOWANI Projekt niniejszy obejmuje swoim zakresem następujące zagadnienia: Wykonanie remontu elementów odwodnienia Wykonanie koryta o głębokości 10 i 50 cm pod jezdnię i zjazdy Wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej na zjazdach o grubości 10 cm Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego grubość 6 cm warstwa wiążąca Nawierzchnia z masy betonu asfaltowego grubość 4 cm warstwa ścieralna Wykonanie poboczy z mieszanki kamiennej o grubości 10 cm 3.STAN ISTNIEJĄCY Istniejąca droga o długości 0,743 km rozpoczyna się w km 0+000 za ciekiem wodnym i przebiega przez miejscowość Domaszków. Droga na całym odcinku posiada nawierzchnię tłuczniową w dostatecznym stanie technicznym. W wielu miejscach istniejąca droga ma zniszczoną nawierzchnię, elementy odwodnienia zamulone lub brak. Występują podłużne koleiny i poprzeczne nierówności. Posiada przekrój szlakowy a przebieg stokowy na całej długości. Urządzenia obce występują. 4.ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE - WYKONAWCZE Projekt przewiduje przebudowę drogi transportu rolnego na działkach dz. 705 i 713 w Domaszkowie o długości 743,40 m. Opracowanie przebiega w obrębie działek numer 705 i 713 będących własnością Gminy Międzylesie i w granicach istniejącego pasa drogowego. Zgodnie z wybraną koncepcją przebieg projektowanych dróg prowadzony jest po istniejącym terenie i na wysokości zbliżonej do rzędnych terenu niezbędną korektą łuków poziomych i pionowych. Droga na całym odcinku ma przekrój szlakowy a przebieg stokowy. 4.1.ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE Przebudowa drogi przebiegać będzie w granicach pasa drogowego. Projektowana droga jest drogą jednojezdniową o szerokości jezdni 3,00 m i szerokości korony 4,00 – 5,00 m. Przebudowa drogi przebiegać będzie po istniejącym terenie: • Szerokość jezdni – 3,00 m • pobocza szerokość 0,50 m, spadek poprzeczny do 6-8% 4.2ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE Niweleta drogi dostosowana jest do istniejącego terenu, spadki poprzeczne – na prostej 2 %. Spadki podłużne drogi wynikają ze spadków istniejącej drogi i wynoszą od 1,0 % do 6,0 %. 4.3.ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE Ze względu na rodzaj i zakres zniszczeń istniejącej nawierzchni i podbudowy zaprojektowano: 1. Odcinek A – B na działce nr 705 km 0+000 – 0+614,40 długość 614,40 m • remont cząstkowy nawierzchni betonem asfaltowym • wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-11 mm o grubości 6 cm • wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-8 mm o grubości 4 cm 2. Odcinek C – D na działce nr 7713 km 0+000 – 0+129 długość 129 m • remont cząstkowy nawierzchni betonem asfaltowym • wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-11 mm o grubości 6 cm • wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-8 mm o grubości 4 cm Szczegółowe rozwiązania konstrukcji jezdni, jej grubość i szerokości podano na przekrojach poprzecznych. Łuki poziome i załamania trasy dostosowane są do przebiegu istniejącej drogi. 5.ZJAZDY Zjazdy o nawierzchni bitumicznej: • wykonanie koryta o głębokości 10 cm • wykonanie warstwy dolnej podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm o grubości warstwy 10 cm. • wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-11 mm o grubości 6 cm • wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-8 mm o grubości 4 cm Zjazd o nawierzchni z kostki kamiennej: • wykonanie koryta o głębokości 50 cm • wykonanie warstwy podbudowy z betonu C16/20 o grubości warstwy 20 cm. • wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 18/20 cm na podsypce cementowo- piaskowej o grubości 5 cm 6.ODWODNIENIE DROGI Powierzchniowe odwodnienie jezdni i korony drogi zapewnione jest dzięki odpowiednim spadkom podłużnym i poprzecznym. Wodę spływającą z jezdni drogi i terenów przydrożnych odprowadza się do istniejących rowów przydrożnych. Na całym projektowanym odcinku drogi przyjęto przekrój szlakowy o 2 % spadku poprzecznym jednostronnym na prostej i 2% spadku poprzecznym jednostronnym na łukach. Przyjęte spadki poprzeczne i podłużne na projektowanym odcinku umożliwiają odprowadzenie wód z jezdni w sposób grawitacyjny. Dla prawidłowego funkcjonowania odwodnienia zaprojektowano oczyszczenie istniejących rowów przydrożnych oraz remont istniejących przepustów pod drogą i pod zjazdami. Ilość odprowadzanych wód opadowych nie zmieni się. 7.INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Prace budowlane realizowane będą na drodze częściowo wyłączonej z ruchu. Prace prowadzone będą odcinkami w terenie uzbrojonym - kablowe i napowietrzne linie elektroenergetyczne pod napięciem, kablowe i napowietrzne linie telekomunikacyjne sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych określające skale i czas występowania. Przy realizacji przedmiotowej inwestycji występują zagrożenia; • ruchem drogowym – wysoki stopień zagrożenia • wynikające z pracy w pobliżu czynnych kablowych i napowietrznych linii elektroenergetycznych NN – wysoki stopień zagrożenia • wynikające z pracy w pobliżu czynnych napowietrznych linii telekomunikacyjnych – niski stopień zagrożenia • od ruchu maszyn budowlanych – średni stopień zagrożenia Powyższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających na budowie oraz w jej pobliżu i występują przez cały czas trwania budowy. Czas zagrożenia katastrofą budowlaną – niedający się przewidzieć trwający przez cały okres budowy. Skala zagrożeń jest wprost proporcjonalna do ilości pracowników, ilości sprzętu, skomplikowania procesów technologicznych, ilości niebezpiecznych materiałów i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywności i jakości nadzoru oraz kwalifikacji pracowników. Przed rozpoczęciem robót na stanowisku pracy pod względem BHP instruktażu udzieli osoba uprawniona do pełnienia nadzoru nad robotami. Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: • zapewnić organizacje pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych • zapewnić likwidacje zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. Instruktaż należy prowadzić w sposób umożliwiający instruowanemu zrozumienie przekazywanych mu treści, które są istotne dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Osób, które nie przyswoiły sobie przedmiotowych wiadomości w stopniu dostatecznym, nie należy dopuszczać do pracy. Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych itd., to; sprzęt, odzież ochronna i wykonywane na budowie zabezpieczenia, wymienione w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisach przeciwpożarowych, stosowane w okolicznościach i w sposób tam określony. Środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych to: właściwe planowanie procesu technologicznego budowy oraz zagospodarowania placu budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniające się okoliczności. Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U.2003 r. Nr 47, poz. 401. Zmechanizowane roboty budowlane należy realizować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych budowlanych i drogowych Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263. Przed rozpoczęciem robót budowlanych kierownik budowy winien opracować plan BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa w skład której wchodzi: szczegółowa specyfikacja techniczna oraz przedmiar robót.
II.5) Główny Kod CPV: 45233220-7
Dodatkowe kody CPV:
45111200-0,
45232452-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie prowadzone w trybie ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI, na podstawie art.. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm). Zgodnie z zapisami art. 67 ust 1 pkt. 4 ustawy Pzp, Zamawiający ma możliwość skorzystania z trybu udzielenia zamówienia publicznego w następującej okoliczności: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty. Uzasadnienie W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Domaszków – przebudowa drogi transportu rolnego na dz. nr 705 i 713 na długości 743,40 mb”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.07.2018 r. pod nr 582321-N-2018, w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www.miedzylesie.pl, do terminu składania ofert , czyli do 17 lipca 2018 r. do godz. 11:00 nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 0   
NAZWA: Domaszków – przebudowa drogi transportu rolnego na dz. nr 705 i 713 na długości 743,40 mb

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „DROGMOST” Sp. z o.o. w Kłodzku,  sekretariat@drogmost.com,  ul. Objazdowa 24,  57-300,  Kłodzko,  kraj/woj. dolnośląskie

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych