Ogłoszenie nr 550603893-N-2021 z dnia 11.06.2021 r.
Piaski: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Piaski OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Piaskach, Krajowy numer identyfikacyjny 54910500000000, ul. ul. Lubelska  77, 21-050  Piaski, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815 821 020, e-mail um@piaski.pl, faks 815 821 020.
Adres strony internetowej (url): www.piaski.pl, BIP: http://umpiaski.bip.lubelskie.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Piaski
Numer referencyjny  Ir.271.18.2021.KŁ
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Piaski w okresie od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r. oraz organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zadanie powinno być realizowane w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 888), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 779), Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego nr XXIV/349/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022” z załącznikami oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piaski.
II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:
90511000-2,
90512000-9,
90533000-2,
90513100-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 750000.00
Waluta:
pln
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
V. Uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki - Zamawiający zamierza zawrzeć umowę na wykonanie w/w zadania w 2021 r. z Zakładem Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o. o. na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp. Przesłanki z art. 214 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp są spełnione, w związku z czym udzielenie zamówienia z wolnej ręki jest uzasadnione. Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o. o. został powołany uchwałą Rady Miejskiej w Piaskach Nr XXIII/173/2012 r. z dnia 30 października 2012 r., celem wykonywania zadań powierzonych jej przez Gminę Piaski. Gmina Piaski jest właścicielem 100% udziałów w spółce, zatem w kontrolowanej osobie prawnej nie ma udziału kapitału prywatnego, a Zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną całkowitą kontrolę, ponadto ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Gminę Piaski.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych