Ogłoszenie nr 550113220-N-2019 z dnia 06.06.2019 r.
Świdnica: Przebudowa budynku przy ul. Rynek 39-40 w Świdnicy wraz z jego wyposażeniem w ramach zadania: „Rewitalizacja przestrzenno-społeczna Miasta Świdnica – przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana – Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40” OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Świdnicy, Krajowy numer identyfikacyjny 57958900000000, ul. ul. Armii Krajowej  49, 58-100  Świdnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 562 850, e-mail mbp@um.swidnica.pl, faks 748 523 110.
Adres strony internetowej (url): www.bip.um.swidnica.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Przebudowa budynku przy ul. Rynek 39-40 w Świdnicy wraz z jego wyposażeniem w ramach zadania: „Rewitalizacja przestrzenno-społeczna Miasta Świdnica – przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana – Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40”
Numer referencyjny  P-54/VI/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: § 1 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania pn.: Przebudowa budynku przy ul. Rynek 39-40 w Świdnicy wraz z jego wyposażeniem w ramach zadania: „Rewitalizacja przestrzenno-społeczna Miasta Świdnica – przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana – Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40” zwany dalej przedmiotem umowy. 2. Lokalizacja - działka 2006, 2007, obręb 0004-Śródmieście położona jest na obszarze objętym ustaleniami Mpzp w Świdnicy Śródmieście. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej: 3.1. projekt budowlany na roboty zamienne opracowany przez - Architektoniczną Pracownię Projektową s.c. „ARCHITEKT” – arch. Andrzej Mikuła i arch. Bogdan Mikuła, ul. Rynek 42/3, 58-100 Świdnica, 3.2. projekt budowlany na roboty zamienne dodatkowe opracowany przez - Architektoniczną Pracownię Projektową s.c. „ARCHITEKT” – arch. Andrzej Mikuła i arch. Bogdan Mikuła, ul. Rynek 42/3, 58-100 Świdnica, 3.3. projekt aranżacji wnętrza budynku Rynek 39-40 wraz ze specyfikacją materiałową wyposażenia opracowany przez FABRYK-ART Agata Chomiak, Malerzowice Wielkie 37, 58-316 Łambinowice. 4. Wykonanie innych robót i prac niezbędnych dla należytego wykonania przedmiotu umowy – zgodnie z warunkami określonymi w § 4 umowy. 5. Załączone do dokumentacji projektowej przedmiary robót nie stanowią opisu robót budowlanych. Przedmiary robót stanowią wyłącznie materiał pomocniczy dla wskazania technologii robót, która rzutuje na wysokość ceny ryczałtowej. Zamawiający dopuszcza stosowanie urządzeń i materiałów równoważnych lecz parametry muszą być nie gorsze od wskazanych. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów musi wystąpić do Inspektora nadzoru i uzyskać jego akceptację. Strony przyjmują, że wynagrodzenie Wykonawcy stanowi cenę kompletu robót i czynności stanowiących przedmiot umowy. 6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektami budowlanymi, wykonawczymi, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami powiązanymi. 7. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): 45000000-7 – Roboty budowlane, 45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach, 45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne, 45111300-1 – Roboty rozbiórkowe.
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45300000-0,
45400000-1,
45310000-3,
45111300-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 982252.65
Waluta:
PLN
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W postępowaniu przetargowym nr P-34/IV/18 na zadanie pn. Przebudowa budynku przy ul. Rynek 39-40 w Świdnicy wraz z jego wyposażeniem w ramach zadania: „Rewitalizacja przestrzenno-społeczna Miasta Świdnica – przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana – Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40” został wyłoniony Wykonawca – firma „SIRBUD-MINARI” S.A., ul. Orkana 91a, 58-307 Wałbrzych. Podczas realizacji robót budowlanych w budynku Rynek 39-40 wystąpiła konieczność sporządzenia dokumentacji projektowej zamiennej do projektu podstawowego wraz ze sporządzeniem ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a w konsekwencji projektu budowlanego zmian, a także dokumentacji projektowej aranżacji wnętrza obiektu. W związku z powyższym zaistniała potrzeba dostosowania aktualnego stanu robót budowlanych do obu projektów, co związane jest z ze zwiększonym zakresem prac budowlanych. Charakter i zakres wprowadzonych zmian dotyczy wszystkich aktualnie realizowanych robót budowlanych, w tym instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, podłoży betonowych, ścian i podziałów funkcjonalnych pomieszczeń. Przedmiotowe zmiany są ściśle technicznie i funkcjonalnie powiązane z aktualnie realizowanymi robotami, które w całości docelowo będą stanowiły jeden układ techniczno-użytkowy. Nie jest zatem możliwe takie wyodrębnienie robót budowlanych, które stanowiłoby odrębną całość techniczno-użytkową, dla której możliwe byłoby wykonanie tych robót przez innego wykonawcę i wyegzekwowanie w przyszłości warunków gwarancyjnych. Ponadto zlecenie tych prac innemu Wykonawcy, niż obecny wiązałoby się z poniesieniem nieuzasadnionych kosztów ekonomicznych, a więc w związku z tym udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki jest uzasadnione obiektywnie z przyczyn technicznych. Z uwagi na powyższe zachodzą przesłanki skorzystania z art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. a). W związku z powyższym proponujemy przeprowadzenie negocjacji z firmą: „SIRBUD-MINARI” S.A., ul. Orkana 91a, 58-307 Wałbrzych.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
„SIRBUD - MINARI” Spółka Akcyjna,  biuro@sirbud.pl,  ul. Orkana 91A,  58-307,  Wałbrzych,  kraj/woj. dolnośląskie

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych