Ogłoszenie nr 500122418-N-2018 z dnia 30-05-2018 r.
Świdnik: Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu:
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku, współfinansowanego ze środków Unii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA i GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 3726200000, ul. ul. Szkolna  1, 21045   Świdnik, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 817 512 671, e-mail info@pcez.pl, faks 817 591 153.
Adres strony internetowej (url): http://bip.pcez.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Świdniku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku. 2. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany na terenie Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku przy ul. Warsztatowej 10, 21-045 Świdnik. 3. Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu pt. Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku, współfinansowanego ze środków Unii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA i GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. 4. Szczegółowy opis zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ w przetargu nieograniczonym, który poprzedził niniejsze zamówienie. Obejmuje w szczególności docieplenie ścian oraz instalację odgromową. 5. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 3 lata licząc od daty odbioru końcowego. Okres gwarancji równy jest okresowi rękojmi. Zamawiający wymaga gwarancji w formie pisemnej
II.5) Główny Kod CPV: 45400000-1
Dodatkowe kody CPV:
45312310-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Termomodernizację budynku Centrum Kształcenia Praktycznego Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku, ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27 marca 2018 r. pod numerem 537231-N-2018, następnie zmienionym w dniu 10 kwietnia 2018 r. (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500076656-N-2018) oraz zmienionym w dniu 13 kwietnia 2018 r. (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500081484-N-2018) w terminie przewidzianym na składanie ofert tj. do 30 kwietnia 2018 r. godz. 13:00, w zakresie części nr 1 nie wpłynęła żadna oferta. W dniu 18 maja 2018 r. Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnił postępowanie w zakresie części nr 1. Podstawą zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki jest art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z którego wynika możliwość udzielenia zamówienia w tymże trybie, gdy w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
KVADRAT Grzegorz Jaszczewski,  ,  Jacków nr 7b,  21-007,  poczta Mełgiew,  kraj/woj. lubelskie

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych