Ogłoszenie nr 550551232-N-2020 z dnia 22.12.2020 r.
Dąbrowa Górnicza: Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV - zamówienie podobne. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dąbrowa Górnicza, Krajowy numer identyfikacyjny 27625531200000, ul. ul. Graniczna  21, 41-300  Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 956 700, e-mail zamowienia_publiczne@dabrowa-gornicza.pl, faks 32 2625032, 2956700.
Adres strony internetowej (url): www.bip.dabrowa-gornicza.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV - zamówienie podobne.
Numer referencyjny  ZP.WID.271.4.67.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamówienie podobne będzie polegało na: 1) wykonaniu nawierzchni drogi na wydłużonym i wyposażonym w uzbrojenie podziemne tj. kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociąg odcinku drogi lokalnej DL1, 2) rozbudowie i zwiększeniu nośności i parametrów drogi technologicznej do parametrów drogi o kategorii ruchu KR 3 i zwiększeniu szerokości do 6 mb, 3) podniesienie parametrów drogi oraz dopuszczenie ruchu wszystkich pojazdów na zasadach ustawy Prawo o ruchu drogowym wymusiło oznakowanie tego odcinka drogi i wprowadzeni nowej docelowej organizacji ruchu, 4) budowie dodatkowego sieci zasilającej oświetlenie i dodatkowej szafy zasilająco/przyłączeniowej, 5) zastosowaniu wyposażenia pompowni P2 o zwiększonych parametrach tłocznych umożliwiających transport ścieków sanitarnych do tłoczni „Tworzeń”, 6) zabudowę dodatkowych ilości studni regulacyjnych z montażem kształtek GRP związanych ze zmianą konstrukcji drogi i parametrów drogi, 7) wprowadzeniu zabezpieczeń na kablach zasilających NGK. 2. Szczegółowy opis przedmiotu stanowią szkice, rysunki i przedmiar - załącznik nr 7 do zaproszenia do udziału w negocjacjach. 3. Zamówienie będzie realizowane na podstawie: 1) postanowień zawartych w treści przyszłej umowy, 2) przedmiarów robót stanowiących podstawę sporządzenia oferty, 3) szkice, rysunki 4) obowiązujących przepisów i norm 5) treści zaproszenia do udziału w negocjacjach. 4. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z: - Ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) - Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy( Dz.U. z 2003 r. Nr 169,poz.1650 z późn. zm.). 5. Gwarancja i rękojmia 1. Wykonawca udzieli gwarancji jakości dla robót budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń i sprzętu na okres 7 lat licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. 2. Na wykonane roboty budowlane Wykonawca udzieli rękojmi za wady na okres 7 lat od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. 3. Pozostałe regulacje w zakresie gwarancji i rękojmi zawarte zostały w § 16 projektu umowy. 6. Rozwiązania równoważne. 1) Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny. 2) W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w dokumentacji technicznej - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Pzp. 3) Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 4) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej. 5) Zamawiający wymaga zastosowania materiałów, urządzeń lub rozwiązań technicznych o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizacje robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej. 6) Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonej oferty, przy czym Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą zestawienia materiałów zamiennych w stosunku do dokumentacji technicznej (t.j. opracowanie zawierające co najmniej: katalog producenta, nazwę producenta, opis materiałów i dokumenty zawierające szczegółowe dane techniczne oraz parametry określające urządzenia i materiały). 7. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę. 1) Zamawiający wymaga, aby pełen zakres rzeczowy zamówienia ujęty w przedmiarach robót realizowany był przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.). 2) Wymaganie nie dotyczy Kierowników Budowy i Kierownika Robót. 3) Pozostałe uregulowania w tym zakresie zostały ujęte w § 5 ust. projektu umowy. 8. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. Mając na względzie fakt, iż roboty budowlane w zakresie opisanego przedmiotu zamówienia nie wymagają dostosowania ich wykonania dla osób niepełnosprawnych nie wprowadza się zapisów regulacji w zakresie art. 29 ust 5 ustawy Pzp. 9. Personel obcojęzyczny W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę personelu obcojęzycznego, Wykonawca zapewni ciągłą możliwość porozumiewania się personelu Zamawiającego z personelem Wykonawcy w języku polskim.
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:
45221000-2,
45233220-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W ramach zamówienia podstawowego na zadanie Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV do umowy nr ZP.WID.272.48.2019 wykonano m.in. budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowę dwóch zbiorników retencyjnych, budowę drogi DL3 oraz odcinka drogi DL1 . Zamówienie podobne będzie polegało na: 1.wykonaniu nawierzchni drogi na wydłużonym i wyposażonym w uzbrojenie podziemne tj. kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociąg odcinku drogi lokalnej DL1, 2.rozbudowie i zwiększeniu nośności i parametrów drogi technologicznej do parametrów drogi o kategorii ruchu KR 3 i zwiększeniu szerokości do 6 mb, 3.podniesienie parametrów drogi oraz dopuszczenie ruchu wszystkich pojazdów na zasadach ustawy Prawo o ruchu drogowym wymusiło oznakowanie tego odcinka drogi i wprowadzeni nowej docelowej organizacji ruchu, 4.budowie dodatkowego sieci zasilającej oświetlenie i dodatkowej szafy zasilająco/przyłączeniowej, 5.zastosowaniu wyposażenia pompowni P2 o zwiększonych parametrach tłocznych umożliwiających transport ścieków sanitarnych do tłoczni „Tworzeń”, 6.zabudowę dodatkowych ilości studni regulacyjnych z montażem kształtek GRP związanych ze zmianą konstrukcji drogi i parametrów drogi, 7.wprowadzeniu zabezpieczeń na kablach zasilających NGK. Wykonanie tych robót wyniknęło z deklarowanej chęci pozyskania nieruchomości na terenach inwestycyjnych przez kolejnych inwestorów (przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się 2 grudnia 2020r.) i konieczności doprowadzenia dróg oraz uzbrojenia terenu do tych działek jak również zmiany technologii wykonania drogi technologicznej i podwyższeniu jej parametrów w celu umożliwienia prowadzenia ruchu kołowego z dopuszczeniem obsługi tych terenów przez transport zbiorowy. W chwili obecnej prace związane z realizacją zamówienia podstawowego są wysoce zaawansowane (na ukończeniu robót) zatem zasadne jest aby roboty opisane w powyżej były bezpośrednim następstwem realizowanych prac umożliwiających sprawne i zintegrowane wykonanie robót związanych z wykonaniem zadania podstawowego. Wykonanie tych prac równolegle do zamówienia podstawowego zapewni inwestorom zewnętrznym możliwość wykonania niezbędnych przyłączy uzbrojenia terenu pod inwestycje oraz realizację robót budowlanych związanych z wykonaniem obiektów kubaturowych oraz wpięcie budowanych na działkach inwestycyjnych infrastruktury w budowaną infrastrukturę miejską. Roboty objęte przedmiotem zamówienia podobnego, które przewidziane zostało w ogłoszeniu o zamówieniu (sekcja II.2.7. ogłoszenia nr 2019/S 217-531689 z dnia 11.11.2019 r.), polegają na powtórzeniu podobnych robót budowlanych i są zgodne z jego przedmiotem, a także będą realizowane w tej samej lokalizacji co obszar przewidziany w przedmiocie zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy zgodnie z pkt. 4.2. SIWZ polega „na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, co w zamówieniu podstawowym i zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.” Wartość zamówienia ustalona została na kwotę 59.776.988,64zł, w tym wartość przewidywanych zamówień podobnych wynosi 19.925.662,88 zł - odnośne strony protokołu postępowania zamówienia podstawowego stanowią załącznik nr 3 do Zawiadomienia. Szacunkowa wartość udzielanego zamówienia wynosi 1.324.698,79zł netto i jest to drugie zamówienie podobne, wartość pierwszego zamówienia podobnego wynosiła 9.266.360,04 zł netto, łączna wartość obydwu zamówień nie przekroczy ww. wartości przewidywanych zamówień podobnych. Zamawiający, zgodnie z wymogiem art. 67 ust. 1a Ustawy, wskazał w opisie przedmiotu zamówienia podstawowego w pkt.4.2.SIWZ zarówno ewentualny zakres robót budowlanych oraz warunki, na jakich zostaną one udzielone. Roboty budowlane, które zostaną zlecone w ramach zamówienia podobnego nie powodują zmiany charakteru zamówienia podstawowego. Zamówienie podobne zlecone zostanie dotychczasowemu Wykonawcy robót tj. Konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwem Budowy Dróg „DROGOPOL-ZW” sp. z o.o., ul. Siemianowicka 52d, 40-301 Katowice, Partner: Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A., Al.J.Piłsudskiego 74, 41-303 Dąbrowa Górnicza, z którym zawarto umowę o udzielenie zamówienia podstawowego w dniu 18.02.2020r. Tym samym spełnione zostaną wymogi ustawowe dot. podmiotu, któremu można udzielić zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy oraz terminu jego udzielenia, który nie może przekroczyć 3 lat od daty udzielenia zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwem Budowy Dróg „DROGOPOL-ZW” sp. z o.o.,  ,  ul. Siemianowicka 52d,  40-301,  Katowice,  kraj/woj. śląskie
Partner: Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A.,  ,  Al.J.Piłsudskiego 74,  41-303,  Dąbrowa Górnicza,  kraj/woj. śląskie

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych