Ogłoszenie nr 540430371-N-2021 z dnia 04.05.2021 r.
Rzeszów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 772466-N-2020
Data: 30/12/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa, Krajowy numer identyfikacyjny 65061400000000, ul. Rynek  1, 35-064  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 178 754 636, e-mail zampub@erzeszow.pl, faks 178 754 634.
Adres strony internetowej (url): https://bip.erzeszow.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: VI
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 07.05.2021, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 27.05.2021, godzina: 11:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych