Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540180570-N-2019 z dnia 29-08-2019 r.
Zabrze:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 582759-N-2019
Data: 20.08.2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o .o., Krajowy numer identyfikacyjny 24112785700000, ul. ul. Zamkowa  4, 41-803  Zabrze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 277 61 00, e-mail administracja3@szpitalzabrze.pl, faks 32 271 73 11.
Adres strony internetowej (url): www.bip.szpitalzabrze.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 30/08/2019, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 05/09/2019, godzina: 10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁACZNIK NR 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Punkt: Część nr: 66
W ogłoszeniu jest: Nazwa: PAKIET 66 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja aparatu do znieczulenia i respiratora 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie CENA 100,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:
W ogłoszeniu powinno być: Nazwa: PAKIET 66 Zamawiający wycofuje z postępowania pakiet 66

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, jeżeli składający ofertę Wykonawca posiada stosowne dokumenty - zaświadczenia, zezwolenia, dopuszczenia, certyfikaty i itp.- potwierdzające (w myśl ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, w szczególności realizując obowiązki przypisane Świadczeniodawcy / Zamawiającemu w zakresie wskazanym w art. 90 ust. 5 i 6) jego uprawnienia do wykonywania powierzonych mu w przedmiotowym postępowaniu czynności serwisowych lub dysponuje personelem posiadającym uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe – potwierdzone stosownym certyfikatem z odbytego szkolenia – pozwalające na wykonywanie czynności serwisowych będących przedmiotem zamówienia lub dysponuje personelem posiadającym uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe – potwierdzone stosownym certyfikatem z odbytego szkolenia – pozwalające na wykonywanie czynności serwisowych będących przedmiotem zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, jeżeli składający ofertę Wykonawca posiada stosowne dokumenty - zaświadczenia, zezwolenia, dopuszczenia, certyfikaty i itp.- potwierdzające (w myśl ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, w szczególności realizując obowiązki przypisane Świadczeniodawcy / Zamawiającemu w zakresie wskazanym w art. 90 ust. 5 i 6) jego uprawnienia do wykonywania powierzonych mu w przedmiotowym postępowaniu czynności serwisowych lub dysponuje personelem posiadającym uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe – potwierdzone stosownym certyfikatem z odbytego szkolenia – pozwalające na wykonywanie czynności serwisowych będących przedmiotem zamówienia lub dysponuje personelem posiadającym uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe pozwalające na wykonywanie czynności serwisowych będących przedmiotem zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Informacje dodatkowe:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 6
W ogłoszeniu jest: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, Wykonawca składa Oświadczenie (ZAŁĄCZNIK nr 4 do SIWZ) o tym, że wykona czynności będące przedmiotem umowy zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, w szczególności realizując obowiązki przypisane Świadczeniodawcy (Zamawiającemu) w zakresie wskazanym w art. 90 ust. 5 i 6 ustawy. UWAGA! Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego dostarczyć dokumenty uprawniające do wykonywania określonej czynności będącej przedmiotem zamówienia. lub Oświadczenia Wykonawcy (ZAŁĄCZNIK nr 4a do SIWZ) o tym, że; a)dysponuje personelem posiadającym uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe – potwierdzone stosownym certyfikatem z odbytego szkolenia - uprawniające do wykonywania czynności serwisowych będących przedmiotem zamówienia b)wykona zamówienie będące przedmiotem umowy zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych UWAGA! Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego dostarczyć dokumenty uprawniające do wykonywania określonej czynności będącej przedmiotem zamówienia
W ogłoszeniu powinno być: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, Wykonawca składa Oświadczenie (ZAŁĄCZNIK nr 4 do SIWZ) o tym, że wykona czynności będące przedmiotem umowy zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, w szczególności realizując obowiązki przypisane Świadczeniodawcy (Zamawiającemu) w zakresie wskazanym w art. 90 ust. 5 i 6 ustawy. UWAGA! Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego dostarczyć dokumenty uprawniające do wykonywania określonej czynności będącej przedmiotem zamówienia. lub Oświadczenia Wykonawcy (ZAŁĄCZNIK nr 4a do SIWZ) o tym, że; a)dysponuje personelem posiadającym uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe uprawniające do wykonywania czynności serwisowych będących przedmiotem zamówienia b)wykona zamówienie będące przedmiotem umowy zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych UWAGA! Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego dostarczyć dokumenty uprawniające do wykonywania określonej czynności będącej przedmiotem zamówienia

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: ZAŁACZNIK NR 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Punkt: 5A
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 5A Nazwa: PAKIET 5A 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja aparatów do znieczulania 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie CENA 100,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych