Ogłoszenie nr 500022609-N-2018 z dnia 30.01.2018 r.
Piastów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 508586-N-2018
Data: 23/01/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PIASTUN", Krajowy numer identyfikacyjny 1639163700011, ul. ul. Mikołaja Reja  1, 05820   Piastów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 7236287, 7231147, e-mail przychodnia@zozpiastow.pl, faks 22 7236287, 7231147.
Adres strony internetowej (url): http://www.piastunzoz.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-01-31, godzina: 14:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-02-02, godzina: 14:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych