Ogłoszenie nr 540402020-N-2021 z dnia 13.01.2021 r.
Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 776352-N-2020
Data: 2020-12-31
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Narodowe w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 27596100000000, ul. Al. 3-go Maja  1, 30-062  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 43 35 621, e-mail zam_publ@muzeum.krakow.pl, faks 12 43 35 555.
Adres strony internetowej (url): www.mnk.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Wykonawca spełni ww. warunek udziału w postępowaniu, jeśli wykaże, że: 1)wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, w sposób należyty co najmniej 2 roboty budowlane. Każda ze wskazanych robót budowlanych musi być o wartości co najmniej 1 300 000,00 zł netto i swoim zakresem obejmować m.in. wykonanie: - prac budowlano-wykończeniowych - instalacji elektrycznych i oświetleniowych, - sieci komputerowych - systemu sygnalizacji pożarowej, - dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO), W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie (tzw. Konsorcjum) spełnią ten warunek jeżeli przynajmniej jeden z podmiotów tworzących konsorcjum spełnia samodzielnie warunek niezbędnego doświadczenia sprecyzowany przez Zamawiającego w rozdziale VI ust. 2 pkt. 1 tj. zrealizował co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie jak określił Zamawiający dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj.: a) 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, która będzie kierować robotami budowlanymi i posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń przewidziane Prawem Budowlanym w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, a także jest wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego b) co najmniej 2 osobami, które będą odpowiedzialne za instalację systemów okablowania strukturalnego posiadającymi posiadające ważne na dzień złożenia oferty imienne dyplomy ukończenia kursu kwalifikacyjnego producenta systemu okablowania (udzielającego 25-letnią gwarancję) w zakresie; - instalacji systemów okablowania strukturalnego; - wykrywania i usuwanie usterek w systemach okablowania strukturalnego c) co najmniej 1 osobą która będzie brała udział pracach w branży niskoprądowej – posiadającą: wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, który uprawnia do wykonywania czynności, o których mowa w art. 3 pkt. 2. ustawy z dn. 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. (Dz.U. z 2020 r. poz. 838) tj. zabezpieczenia technicznego, polegającego na: montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania, montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, określonego w: Rozdziale VI ust. 2 pkt. 2 SIWZ przedsiębiorcy wchodzący w skład konsorcjum spełnią ten warunek jeżeli samodzielnie lub wspólnie spełniają warunek sprecyzowany przez Zamawiającego w rozdziale VI ust. 2 pkt. 2 SIWZ. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca spełni ww. warunek udziału w postępowaniu, jeśli wykaże, że: 1) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, w sposób należyty co najmniej 1 robotę budowlaną. Wskazana robota budowlana musi być o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł netto i swoim zakresem obejmować m.in. wykonanie: - prac budowlano-wykończeniowych - instalacji elektrycznych i oświetleniowych, - sieci komputerowych - systemu sygnalizacji pożarowej, - dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO), UWAGA: - Wartość co najmniej 1 000 000,00 zł netto odnosi się do 1 roboty budowlanej. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca musi wykazać, że zrealizował co najmniej 1 tego typu robotę budowlaną. - Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania wartości wykonywanych robót budowlanych w ramach kilku (wielu) umów, w celu uzyskania wartości zamówienia wymaganej dla wykazania spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu. - W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie (tzw. Konsorcjum) spełnią ten warunek jeżeli przynajmniej jeden z podmiotów tworzących konsorcjum spełnia samodzielnie warunek niezbędnego doświadczenia sprecyzowany przez Zamawiającego w rozdziale VI ust. 2 pkt. 1 tj. zrealizował co najmniej 1 robotę budowlaną w zakresie jak określił Zamawiający. - W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN, należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót. - Poprzez należyte wykonanie ww. zamówień, Zamawiający rozumie ich odbiór przez zamawiających bez zastrzeżeń. 2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj.: a) 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, która będzie kierować robotami budowlanymi i posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń przewidziane Prawem Budowlanym w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, a także jest wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego UWAGA! - Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. - Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. z 2020, poz. 220) b) co najmniej 2 osobami, które będą odpowiedzialne za instalację systemów okablowania strukturalnego posiadającymi posiadające ważne na dzień złożenia oferty imienne dyplomy ukończenia kursu kwalifikacyjnego producenta systemu okablowania (udzielającego 25-letnią gwarancję) w zakresie; - instalacji systemów okablowania strukturalnego; - wykrywania i usuwanie usterek w systemach okablowania strukturalnego c) co najmniej 1 osobą która będzie brała udział pracach w branży niskoprądowej – posiadającą: wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, który uprawnia do wykonywania czynności, o których mowa w art. 3 pkt. 2. ustawy z dn. 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. (Dz.U. z 2020 r. poz. 838) tj. zabezpieczenia technicznego, polegającego na: montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania, montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania. W odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, określonego w: - rozdziale VI ust. 2 pkt. 1 SIWZ, przedsiębiorcy wchodzący w skład konsorcjum spełnią ten warunek jeżeli przynajmniej jeden z podmiotów tworzących konsorcjum spełnia samodzielnie warunek sprecyzowany przez Zamawiającego w rozdziale VI ust. 2 pkt. 1. - Rozdziale VI ust. 2 pkt. 2 SIWZ przedsiębiorcy wchodzący w skład konsorcjum spełnią ten warunek jeżeli samodzielnie lub wspólnie spełniają warunek sprecyzowany przez Zamawiającego w rozdziale VI ust. 2 pkt. 2.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych