Ogłoszenie nr 540399655-N-2021 z dnia 11.01.2021 r.
Sztutowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 771661-N-2020
Data: 23/12/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939-1945), Krajowy numer identyfikacyjny 27611000000000, ul. ul. Muzealna  6, 82-110  Sztutowo, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 552 478 353, e-mail karolina.pazdykiewicz@stutthof.org , faks 552 478 358.
Adres strony internetowej (url): http://bip.stutthof.org/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami i doświadczeniem niezbędnymi do wykonania zamówienia: Dla Części 1 a) co najmniej jedną osobę posiadającą łącznie: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U z 2020 r., poz. 282 z późn. zm.), - co najmniej 10 lat doświadczenia od chwili uzyskania uprawnień w pełnieniu funkcji na stanowisku Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru branży konstrukcyjno- budowlanej, - doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji co najmniej jednego zamówienia doprowadzonego do odbioru końcowego robót budowlanych polegającego na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej, wpisanego do rejestru zabytków lub usytuowanego na terenach objętych nadzorem konserwatorskim i obejmującego swoim zakresem branże: konstrukcyjną, sanitarną, elektroenergetyczną i teletechniczną wraz z zagospodarowaniem terenu o wartości robót co najmniej 8.000.000,00 zł brutto. Dla Części 2 a) co najmniej jedną osobę posiadającą łącznie: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, - co najmniej 10 lat doświadczenia od chwili uzyskania uprawnień w pełnieniu funkcji na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Budowlanych branży sanitarnej lub Inspektora Nadzoru branży sanitarnej, - doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Budowlanych branży sanitarnej lub Inspektora Nadzoru branży sanitarnej przy realizacji co najmniej jednego zamówienia doprowadzonego do odbioru końcowego robót budowlanych polegającego na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej obejmującego swoim zakresem instalacje sanitarne, w szczególności: mechaniczną instalację wentylacyjną, klimatyzacyjną oraz centralnego ogrzewania o wartości robót z zakresu branży sanitarnej co najmniej 1.000.000,00 zł brutto. Dla Części 3 a) co najmniej jedną osobę posiadającą łącznie: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, - co najmniej 10 lat doświadczenia od chwili uzyskania uprawnień w pełnieniu funkcji na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Budowlanych branży elektrycznej lub Inspektora Nadzoru branży elektrycznej, - doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Budowlanych branży elektrycznej i teletechnicznej lub Inspektora Nadzoru branży elektrycznej i teletechnicznej przy realizacji co najmniej jednego zamówienia doprowadzonego do odbioru końcowego robót budowlanych polegającego na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej obejmującego swoim zakresem instalacje i urządzenia elektryczne oraz instalacje teletechniczne w szczególności: system zarządzania systemami automatycznego sterowania w budynku BMS lub SMS, instalacja systemów SSP, CCTV, kontroli dostępu, systemu sygnalizacji włamania i napadu o wartości robót z zakresu branży elektrycznej i teletechnicznej co najmniej 1.000.000,00 zł brutto. Dla Części 4 a) co najmniej jedną osobę, która będzie pełnić nadzór nad robotami, tj.: - spełniającą wymagania, o których mowa w art. 37a, 37 g, 37 h ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U z 2020 r., poz. 282 z późn. zm.), - posiadającą co najmniej 10 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji na stanowisku nadzoru konserwatorskiego, - posiadającą doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru konserwatorskiego przy realizacji co najmniej jednego zamówienia doprowadzonego do odbioru końcowego robót budowlanych polegającego na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej wpisanego do rejestru zabytków lub usytuowanego na terenach objętych nadzorem konserwatorskim o wartości robót co najmniej 8.000.000,00 zł brutto. UWAGA 1! Zamawiający, zgodnie z § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.), przez budynek użyteczności publicznej rozumie budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. Za budowę lub przebudowę lub remont Zamawiający uzna budowę lub przebudowę lub remont w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane. UWAGA 2! Zamawiający dopuszcza możliwości łączenia przez jedną osobę ww. funkcji celem potwierdzenia spełnienia powyższego warunku. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie wyżej wymienionego warunku Wykonawcy mogą wykazać łącznie. W przypadku polegania przez Wykonawcę na doświadczeniu innych podmiotów w myśl art. 22a ustawy Pzp, spełnienie wyżej wymienionych warunków Wykonawca wraz z innym podmiotem mogą wykazać łącznie. UWAGA 3! Przez uprawnienia budowlane do kierowania robotami należy rozumieć: uprawnienia, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831). Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz innych przepisów tej ustawy, a także ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U z 2020 r. poz. 220 z późn. zm.). UWAGA 4! Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia). Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami i doświadczeniem niezbędnymi do wykonania zamówienia: Dla Części 1 a) co najmniej jedną osobę posiadającą łącznie: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U z 2020 r., poz. 282 z późn. zm.), - co najmniej 10 lat doświadczenia od chwili uzyskania uprawnień w pełnieniu funkcji na stanowisku Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru branży konstrukcyjno- budowlanej, - doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji co najmniej jednego zamówienia doprowadzonego do odbioru końcowego robót budowlanych polegającego na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej, wpisanego do rejestru zabytków lub usytuowanego na terenach objętych nadzorem konserwatorskim i obejmującego swoim zakresem branże: konstrukcyjną, sanitarną, elektroenergetyczną i teletechniczną wraz z zagospodarowaniem terenu o wartości robót co najmniej 8.000.000,00 zł brutto. Dla Części 2 a) co najmniej jedną osobę posiadającą łącznie: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, - co najmniej 7 lat doświadczenia od chwili uzyskania uprawnień w pełnieniu funkcji na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Budowlanych branży sanitarnej lub Inspektora Nadzoru branży sanitarnej, - doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Budowlanych branży sanitarnej lub Inspektora Nadzoru branży sanitarnej przy realizacji co najmniej jednego zamówienia doprowadzonego do odbioru końcowego robót budowlanych polegającego na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej obejmującego swoim zakresem instalacje sanitarne, w szczególności: mechaniczną instalację wentylacyjną, klimatyzacyjną oraz centralnego ogrzewania o wartości robót z zakresu branży sanitarnej co najmniej 1.000.000,00 zł brutto. Dla Części 3 a) co najmniej jedną osobę posiadającą łącznie: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, - co najmniej 7 lat doświadczenia od chwili uzyskania uprawnień w pełnieniu funkcji na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Budowlanych branży elektrycznej lub Inspektora Nadzoru branży elektrycznej, - doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Budowlanych branży elektrycznej i teletechnicznej lub Inspektora Nadzoru branży elektrycznej i teletechnicznej przy realizacji co najmniej jednego zamówienia doprowadzonego do odbioru końcowego robót budowlanych polegającego na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej obejmującego swoim zakresem instalacje i urządzenia elektryczne oraz instalacje teletechniczne w szczególności: system zarządzania systemami automatycznego sterowania w budynku BMS lub SMS, instalacja systemów SSP, CCTV, kontroli dostępu, systemu sygnalizacji włamania i napadu o wartości robót z zakresu branży elektrycznej i teletechnicznej co najmniej 1.000.000,00 zł brutto. Dla Części 4 a) co najmniej jedną osobę, która będzie pełnić nadzór nad robotami, tj.: - spełniającą wymagania, o których mowa w art. 37a, 37 g, 37 h ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U z 2020 r., poz. 282 z późn. zm.), - posiadającą co najmniej 10 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji na stanowisku nadzoru konserwatorskiego, - posiadającą doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru konserwatorskiego przy realizacji co najmniej jednego zamówienia doprowadzonego do odbioru końcowego robót budowlanych polegającego na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej wpisanego do rejestru zabytków lub usytuowanego na terenach objętych nadzorem konserwatorskim o wartości robót co najmniej 8.000.000,00 zł brutto. UWAGA 1! Zamawiający, zgodnie z § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.), przez budynek użyteczności publicznej rozumie budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. Za budowę lub przebudowę lub remont Zamawiający uzna budowę lub przebudowę lub remont w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane. UWAGA 2! Zamawiający dopuszcza możliwości łączenia przez jedną osobę ww. funkcji celem potwierdzenia spełnienia powyższego warunku. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie wyżej wymienionego warunku Wykonawcy mogą wykazać łącznie. W przypadku polegania przez Wykonawcę na doświadczeniu innych podmiotów w myśl art. 22a ustawy Pzp, spełnienie wyżej wymienionych warunków Wykonawca wraz z innym podmiotem mogą wykazać łącznie. UWAGA 3! Przez uprawnienia budowlane do kierowania robotami należy rozumieć: uprawnienia, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831). Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz innych przepisów tej ustawy, a także ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U z 2020 r. poz. 220 z późn. zm.). UWAGA 4! Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia). Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 25.01.2021, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 26.01.2021, godzina: 11:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.5)
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: 1. Oferty należy składać w Sekretariacie Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie Oddziału Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady (1939-1945), ul. Św. Jacka 11/2, 84-200 Wejherowo, do dnia 25.01.2021 r. do godz. 11:00. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 2. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia oferty Zamawiającemu. 3. Otwarcie ofert nastąpi w tymczasowej siedzibie Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie Oddziału Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady (1939-1945), ul. Św. Jacka 11/2 w Wejherowie, w biurze Zastępcy Dyrektora dnia 25.01.2021 r. o godz. 11:30. 4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w formie transmisji on-line. Uwaga: Zamawiający informuje, że ze względu na ogłoszony stan epidemii, otwarcie ofert z niniejszego postępowania będzie transmitowane on-line na stronie internetowej – stosowny link zostanie udostępniony na stronie http://bip.stutthof.org/, w zakładce zamówienia publiczne – nie później niż w dniu poprzedzającym otwarcie ofert. 5. Na ofertę, zwaną dalej „Ofertą” składa się: 1) Formularz ofertowy zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ lub zawierający wszystkie informacje i oświadczenia wskazane w treści Załącznika nr 1 do SIWZ. 6. Do Oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 1) Oświadczenia zgodne ze wzorem stanowiącym Załączniki nr 2 i 2a do SIWZ; 2) Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca, wymagane postanowieniami rozdz. X SIWZ; 3) Zobowiązania wymagane postanowieniami rozdz. X ust. 1 lit. d) SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 5) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: 1. Oferty należy składać w Sekretariacie Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie Oddziału Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady (1939-1945), ul. Św. Jacka 11/2, 84-200 Wejherowo, do dnia 26.01.2021 r. do godz. 11:00. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 2. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia oferty Zamawiającemu. 3. Otwarcie ofert nastąpi w tymczasowej siedzibie Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie Oddziału Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady (1939-1945), ul. Św. Jacka 11/2 w Wejherowie, w biurze Zastępcy Dyrektora dnia 26.01.2021 r. o godz. 11:30. 4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w formie transmisji on-line. Uwaga: Zamawiający informuje, że ze względu na ogłoszony stan epidemii, otwarcie ofert z niniejszego postępowania będzie transmitowane on-line na stronie internetowej – stosowny link zostanie udostępniony na stronie http://bip.stutthof.org/, w zakładce zamówienia publiczne – nie później niż w dniu poprzedzającym otwarcie ofert. 5. Na ofertę, zwaną dalej „Ofertą” składa się: 1) Formularz ofertowy zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ lub zawierający wszystkie informacje i oświadczenia wskazane w treści Załącznika nr 1 do SIWZ. 6. Do Oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 1) Oświadczenia zgodne ze wzorem stanowiącym Załączniki nr 2 i 2a do SIWZ; 2) Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca, wymagane postanowieniami rozdz. X SIWZ; 3) Zobowiązania wymagane postanowieniami rozdz. X ust. 1 lit. d) SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 5) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych