Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 510028055-N-2019 z dnia 2019-02-13 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Szczecin

Ogłoszenie nr 500304151-N-2018 z dnia 20-12-2018 r.
Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 661357-N-2018
Data: 13/12/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 32116569800000, ul. ul. Klonowica  5, 71241   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 800 444,48, e-mail zditm@zditm.szczecin.pl, faks 91 4393003, 4800453.
Adres strony internetowej (url): www.zditm.szczecin.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest: Wadium należy wnieść w wysokości 16 000,00 (słownie złotych: szesnaście tysięcy)w terminie do dnia 21.12.2018 r. do godz. 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Wadium należy wnieść w wysokości 16 000,00 (słownie złotych: szesnaście tysięcy)w terminie do dnia 28.12.2018 r. do godz. 09:30

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 21.12.2018 r. godzina 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 28.12.2018 r. godzina 09:30

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych