Ogłoszenie nr 540076057-N-2020 z dnia 04-05-2020 r.
Chorzów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 505097-N-2020
Data: 20/04/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wspólnota Mieszkaniowa Wolności 140 - 142, Krajowy numer identyfikacyjny 278224505, ul. Chopina   10/2, 41-500  Chorzów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 346 02 65, 667 555 151, e-mail m.ksciuczyk@adm-chorzow.eu, k.rozycka@adm-chorzow.eu, faks 32 346 02 66.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.1)
W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - posiada aktualne zezwolenie właściwego organu na transport odpadów obejmujące odpady o kodach: 17 06 05*, 17 06 01* chyba, że Wykonawca wykaże, że jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie tej działalności lub wykaże, że transport odpadów zaklasyfikowanych pod ww. kodami nie wymaga posiadania przez Wykonawcę ww. zezwolenia lub zawiadomienie marszałka województwa o nadaniu numeru rejestrowego, gdy dokonał wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami; - posiada zezwolenie na unieszkodliwianie azbestu, lub równoważne uprawnienie (np. pozwolenie zintegrowane) - wydane na podstawie przepisów szczegółowych, w przypadku gdy Wykonawca zamierza prowadzić przetwarzanie odpadów we własnym zakresie lub przedstawi zezwolenie na unieszkodliwianie azbestu lub równoważne uprawnienie (np. pozwolenie zintegrowane) - wydane na podstawie przepisów szczegółowych, dla składowiska odpadów, na którym będą składowane odpady zawierające azbest; - przedstawi aktualną umowę podpisaną ze składowiskiem odpadów niebezpiecznych lub składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, posiadającym wydzieloną część na składowanie odpadów zawierających azbest, potwierdzającą możliwość przyjęcia zaplanowanej przez Zamawiającego ilości odpadów azbestowych tj. min. 12.167 Mg.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - posiada aktualne zezwolenie właściwego organu na transport odpadów obejmujące odpady o kodach: 17 06 05*, 17 06 01* chyba, że Wykonawca wykaże, że jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie tej działalności lub wykaże, że transport odpadów zaklasyfikowanych pod ww. kodami nie wymaga posiadania przez Wykonawcę ww. zezwolenia lub zawiadomienie marszałka województwa o nadaniu numeru rejestrowego, gdy dokonał wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami; - posiada decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest lub wpis do rejestru Bazy Danych Odpadowych, jeżeli jest Wykonawcą świadczącym usługi w zakresie usuwania azbestu, zobowiązanym do przestrzegania przepisów Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2019 poz. 701 z późn. zm.) w zakresie postępowania z wytworzonymi odpadami.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych