Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500028525-N-2017 z dnia 14-09-2017 r.
Opole:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 585245-N-2017
Data: 08.09.2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
S.P.Z.O.Z. Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza. Koszarowskiego w Opolu, Krajowy numer identyfikacyjny 53142076800000, ul. ul. Katowicka  66A, 45060   Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 077 4416001, e-mail zaopatrzenie@onkologia.opole.pl; przetargi@onkologia.opole.pl, faks 077 4416003.
Adres strony internetowej (url): http://bip.onkologia.opole.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.3)
W ogłoszeniu jest: II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
W ogłoszeniu powinno być: II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: Tak Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: jednej lub obu części Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 2

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych