Gość
Zamawiający
Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 500271637-N-2018 z dnia 2018-11-14 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Leżajsk

Ogłoszenie nr 500217860-N-2018 z dnia 11-09-2018 r.
Leżajsk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 613420-N-2018
Data: 06/09/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku, Krajowy numer identyfikacyjny 30665000000, ul. ul. Leśna  22, 37300   Leżajsk, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17 240 47 23, e-mail zamowienia@spzoz-lezajsk.pl, faks 17 240 47 23.
Adres strony internetowej (url): www.spzoz-lezajsk.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-09-14, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-09-18, godzina: 09:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych