Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540192999-N-2019 z dnia 13-09-2019 r.
Zabrze:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 590392-N-2019
Data: 02/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o .o., Krajowy numer identyfikacyjny 24112785700000, ul. ul. Zamkowa  4, 41-803  Zabrze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 277 61 00, e-mail administracja3@szpitalzabrze.pl, faks 32 271 73 11.
Adres strony internetowej (url): www.bip.szpitalzabrze.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziały w postepowaniu:
W ogłoszeniu jest: data: 2019-09-17, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: data 2019-09-18, godzina 10:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych