Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 500210772-N-2018 z dnia 2018-09-03 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Nowy Targ

Ogłoszenie nr 500173585-N-2018 z dnia 24-07-2018 r.
Nowy Targ:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 588597-N-2018
Data: 17/07/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasto Nowy Targ, Krajowy numer identyfikacyjny 52395600000, ul. ul. Krzywa  1, 34400   Nowy Targ, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 611 244, e-mail krzysztof_iskra@um.nowytarg.pl, faks 182 662 312.
Adres strony internetowej (url): www.nowytarg.pl
Adres profilu nabywcy: www.nowytarg.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:2 miesiące
W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:3 miesiące

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia. - rozpoczęcie - od daty podpisania umowy - zakończenie - do dwóch miesięcy od daty podpisania umowy
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia. - rozpoczęcie - od daty podpisania umowy - zakończenie - do trzech miesięcy od daty podpisania umowy

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-07-26, godzina: 09:30,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-07-31, godzina: 09:30,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych