Ogłoszenie nr 540233937-N-2020 z dnia 21.11.2020 r.
Bolesławiec:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 589798-N-2020
Data: 25/09/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu, Krajowy numer identyfikacyjny 23047896000000, ul. ul. St. Staszica  6, 59-700  Bolesławiec, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 346 271, e-mail gerard.jung@mzgk.com.pl, faks 757 346 271.
Adres strony internetowej (url): www.mzgk.com.pl
Adres profilu nabywcy: www.mzgk.com.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.mzgk.com.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-11-23 godzina: 10:30
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-11-27 godzina: 9:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych