Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500157593-N-2018 z dnia 06-07-2018 r.
Zabrze:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 576742-N-2018
Data: 28/06/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o .o., Krajowy numer identyfikacyjny 24112785700000, ul. ul. Zamkowa  4, 41803   Zabrze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 277 61 00, e-mail administracja3@szpitalzabrze.pl, faks 32 271 73 11.
Adres strony internetowej (url): www.bip.szpitalzabrze.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-09-14
W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-09-28

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: c) Wykonawca spełni warunek w zakresie zdolności technicznej, jeżeli wykaże że: wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty polegające na wymianie agregatu prądotwórczego wraz z montażem i uruchomieniem o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 złotych brutto. W zakresie zdolności zawodowej: warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą zdolną do wykonania zamówienia posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie: kierownik robót elektrycznych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej co najmniej w zakresie instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w zakresie wymaganym do robót obejmujących przedmiot zamówienia. Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2017.1332) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.2016 r., poz. 65), a także w sytuacji określonej w art. 20 a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.2016.1725 ). Zgodnie z art. 22d ust. 2 upzp Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: c) Wykonawca spełni warunek w zakresie zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: jedną robotę polegającą na zabudowie agregatu prądotwórczego wraz z montażem i uruchomieniem i jedną robotę polegającą na ułożeniu linii kablowych zasilających nN i zabudowie rozdzielnicy nN, o wartości łącznej nie mniejszej niż 150 000,00 złotych brutto. W zakresie zdolności zawodowej: warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą zdolną do wykonania zamówienia posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie: kierownik robót elektrycznych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej co najmniej w zakresie instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w zakresie wymaganym do robót obejmujących przedmiot zamówienia. Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2017.1332) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.2016 r., poz. 65), a także w sytuacji określonej w art. 20 a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.2016.1725 ). Zgodnie z art. 22d ust. 2 upzp Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych