Ogłoszenie nr 540433891-N-2021 z dnia 09.07.2021 r.
Nakło nad Notecią:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 773688-N-2020
Data: 30/12/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Nakło nad Notecią, Krajowy numer identyfikacyjny 09235089500000, ul. Ks. Piotra Skargi   7, 89-100  Nakło nad Notecią, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 386 79 01, 52 386 79 60, e-mail kobza.alicja@umig.naklo.pl, faks 52 386 79 02.
Adres strony internetowej (url): www.bip.gmina-naklo.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: 19.07.2021r.
W ogłoszeniu powinno być: 27.07.2021r.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4.
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa Stadionu Miejskiego w Nakle nad Notecią wraz z infrastrukturą techniczną. Zakres przebudowy obejmuje między innymi: • pełnowymiarowe boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy naturalnej w obrębie pola gry oraz nawierzchnią z trawy hybrydowej na wybiegach, • sześciotorową okrężną bieżnię lekkoatletyczną, ośmiotorową bieżnię na prostej, • rzutnie i skocznie do uprawiania lekkoatletycznych konkurencji technicznych zgodnych z wymogami IAAF oraz Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, • zadaszoną trybuną dla 250 widzów, • systemy infrastruktury towarzyszącej (oświetlenie, nawodnienie, drenaże, instalacje zewnętrzne teletechniczne, elektryczne, sanitarne, wodociągowe itp.), • przyłącza do projektowanej w drugim etapie hali lekkoatletycznej z wyłączeniem przyłącza cieplnego. Zamówienie obejmuje swoim zakresem również uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz uzyskanie świadectwa kategorii IVA PZLA według klasyfikacji IAAF, które Wykonawca winien uzyskać w terminie realizacji przedmiotu umowy. W trakcie uzyskania ww. świadectwa należy stosować „Procedury i zasady opiniowania i uzgadniania projektów oraz wydawania świadectw PZLA dla obiektów lekkoatletycznych zatwierdzone przez Zarząd Polskiego Związku Lekkiej Atletyki w dniu 29.07.2020 roku i obowiązujące od dnia 01.08.2020 roku”. Odbiór dokonywany będzie według przepisów obowiązujących na moment podpisania umowy. W przypadku ich zmiany wykonawca nie ponosi z tego tytułu kosztów. W przypadku negatywnej decyzji Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i nieprzyznaniu dla przebudowywanego obiektu IV A kategorii wg klasyfikacji IAAF z winy Wykonawcy, Zamawiający uzna, że przedmiot umowy nie został wykonany w sposób prawidłowy i odmówi jego odbioru. W takim przypadku Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt w oparciu o protokół Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i zawarte w nim uwagi, dokona niezbędnych poprawek w celu ponownej oceny przez PZLA skutkującej uzyskaniem certyfikacji VIA kategorii PZLA według klasyfikacji IAAF. W przypadku zmiany przepisów dotyczących warunków uzyskania świadectwa realizacji stadionu w kategorii IV A, dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Zamawiający. Budowa hali lekkoatletycznej oraz likwidacja skarpy w miejscu usytuowaniu hali nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. Docelowe zagospodarowanie Terenu 1) Stadion • Pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej z trawą naturalną w polu gry (rzutnie) oraz hybrydową na wybiegach. • Sześciotorowa bieżnia okrężna i ośmiotorowa bieżnia prosta. Na drugim łuku bieżni okrężnej rów z wodą przystosowany do rozgrywania biegu z przeszkodami. Elementy zgodne z wymogami PZLA oraz IAAF do organizacji pełnego programu konkurencji lekkiej atletyki. Na bieżni nawierzchnia sportowa typu pełny poliuretan „Full Pur”, bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa. • Urządzenia do rozgrywania lekkoatletycznych konkurencji technicznych. Na płycie boiska oraz w zakolach wprowadzono urządzenia:  skocznia do skoku wzwyż,  skocznia do skoku o tyczce,  skocznia do skoku w dal i trójskoku,  rzutnia do pchnięcia kulą,  rzutnia do rzutu młotem i dyskiem,  rzutnia do rzutu oszczepem. Nawierzchnia sportowa dla wyżej wymienionych elementów typu pełny poliuretan „Full Pur” bezspoinowy, poliuretanowo-gumowa. • Dodatkowe elementy stanowiące wyposażenie stadionu:  kompletne wyposażenie ruchome stadionu wg. załączonego zestawienia,  telebim,  piłkochwyty,  ogrodzenie,  oświetlenie,  pawilon sędziego z aparaturą pomiarową,  system odwodnienia boiska do gry w piłkę nożną,  system odwodnienie obiektów do uprawiania dyscyplin lekkoatletycznych,  systemy nawadniające,  osprzęt i instalacje systemów nagłośnienia, systemu telewizji dozorowej. • Widownia: Trybuny o podstawowej konstrukcji żelbetowej z siedziskami stadionowymi na 250 osób z zadaszeniem z płyt poliwęglanowych ułożonych na konstrukcji stalowej. • Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania nawierzchni z pełnego poliuretanu (Full PUR) – spełniającej wymagania Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (dalej zwanym PZLA) opisane w dokumencie „Nawierzchnie Syntetyczne – wymagania techniczne. Podstawowe wymagania Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, zwanego dalej PZLA w stosunku do nawierzchni syntetycznych stosowanych na obiektach lekkoatletycznych zatwierdzone przez Zarząd Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Uchwałą nr 13/2019 z dnia 01.01.2019 r. i obowiązujące od dnia 01.04.2019 r.”, która została zastosowana na minimum dwóch obiektach wykonanych w Europie lub obiektach wykonanych w warunkach klimatycznych zbliżonych do panujących w Polsce, które uzyskały certyfikat IAAF Class 1, zgodnej z dokumentacją projektową. Żadna warstwa nawierzchni nie może posiadać w swoim składzie komponentów z recyklingu oraz materiałów prefabrykowanych. Nie dopuszcza się zastosowania granulatu butylowego i granulatu SBR z produkcji pierwotnej z recyklingu lub barwionego w masie i powlekanego powierzchniowo oraz EPDB z recyklingu. Poszczególne warstwy nawierzchni muszą posiadać barwę pochodzącą od koloru zastosowanego granulatu EPDM i kompatybilnego z nim koloru systemu PUR. Grubość warstw i komponenty muszą być potwierdzone w kompletnym raporcie wydanym przez akredytowane przez IAAF laboratorium w celu uzyskania certyfikatu produktowego tzw. „Product certificate”. • Wymagania Zamawiającego w zakresie instalacji i odbioru nawierzchni poliuretanowej Full PUR: Przy instalacji nawierzchni sprawdzić odpowiednie wyprofilowanie podłoża, tak aby równość podbudowy była zgodna z wymaganiami producenta systemu, podłoże musi być bezwzględnie suche i wolne od zanieczyszczeń (odpylone), podłoże nie może być zaolejone (ewentualne plamy usunąć), prace należy prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotności powietrza oscylującej w granicach 40-90% i temperaturze podłoża wyższej, o co najmniej 30 C od panującej w tym miejscu temperatury punktu rosy, podbudowa musi być odebrana komisyjnie a wyniki powinny zostać zapisane w formie protokołu – zaleca się zlecenie uprawnionym jednostkom badawczym przeprowadzenie badań przed wybudowaniem nawierzchni w zakresie równości podłoża i odprowadzeniem wody, sprawdzić ilość i rodzaj materiałów dostarczonych do wykonania nawierzchni. Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni – nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość na całej swej powierzchni – zgodnie z grubością określoną w PRODUCT CERFICATE (min 14 mm) i karcie technicznej producenta systemu, nie licząc pogrubień do 20 mm na części rozbiegu i do 25 mm na pochyłej i płaskiej dna rowu z wodą do biegów z przeszkodami, nawierzchnia powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną, warstwa użytkowa powinna być związana na trwałe z warstwą elastyczną, na powierzchni nie mogą istnieć zgrubienia i zlewy powstałe z nadmiaru materiału, powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków utrudniających późniejszy użytkowanie, cały system i górna warstwa użytkowa musi mieć grubość zgodną z kartą techniczną producenta nawierzchni, rodzaj granulatu musi być zgodny z kartą techniczną nawierzchni, spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni na rozbiegach powinny odpowiadać wartościom określonym w odpowiednich przepisach IAAF. 2) Infrastruktura techniczna towarzysząca: • Drogi dojazdowe i place: Wykonanie nowej drogi dojazdowej do stadionu od strony południowej (z kostki betonowej na podbudowie) oraz nowej nawierzchni na wjazdach i placu manewrowym w miejscach wykonywanych przekopów i wykopów pod przyłącza (wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetyczne i inne). • Instalacja sanitarne (wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa) Zakres podstawowych prac instalacyjnych obejmuje wykonanie:  przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej do hali sportowej nie będącej częścią przedmiotu zamówienia (hala zostanie wykonana w późniejszym terminie – poza zakresem przedmiotu zamówienia),  zewnętrznej instalacji wodociągowej zasilającej system podlewania ,  zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej (odprowadzającej wody z bieżni, i boiska, rowu z wodą i innych terenów o nawierzchni utwardzonych). • Instalacje elektryczne zasilające i niskoprądowe” Zakres podstawowych prac elektrycznych obejmuje wykonanie:  przyłączy i instalacji zewnętrznych do hali sportowej nie będącej częścią przedmiotu zamówienia (hala zostanie wykonana w późniejszym terminie),  zasilania rozdzielni głównej RG (ułożenie kabla zasilającego),  instalacji zewnętrznej zasilającej w obrębie stadionu,  elementów instalacji zewnętrznych teletechnicznych i niskoprądowych (telebimu, nagłośnienia, systemu telewizji dozorowej, instalacji sygnalizacji pożaru. • Wykonawca w ramach zadania jest zobowiązany spełnić wymagania w zakresie promocji obiektu (tablice informacyjne) zgodnie z ustaleniami zawartymi na stronie Ministerstwa Sportu https://www.gov.pl/web/sport/wytyczne-dotyczace-obowiazkow-informacyjnych Uwaga  Sposób i jakość wykonanych prac musi gwarantować uzyskanie dla stadionu świadectwa PZLA kat. IV lub wyższej. (według przepisów obowiązujących na dzień podpisania umowy)  Wskazane jest (nie obowiązkowo), aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy, celem uszczegółowienia warunków lokalnych związanych z wykonywaniem prac wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, Stan istniejący: 1) Obiekty zlokalizowane na obszarze inwestycji Na terenie objętym planowaną inwestycją usytuowane są elementy podlegające przebudowie i modernizacji: • Płyta główna boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej z nieczynnym oświetleniem • Bieżnia wokół boiska (400 m), czterotorowa o nawierzchni żużlowej, • Skocznia do skoku w dal zlokalizowana w zakolu północnym boiska. • Ogrodzenie z siatki metalowej wokół całego boiska na wysokość około 1,2m • Trybuny odkryte na około 850 miejsc. Trybuny zlokalizowane na nasypie ziemnym wzdłuż dłuższych boków boiska • Plac manewrowy za główną bramą wjazdową na stadion. 2) Obiekty poza obszarem inwestycji Ponadto w skład kompleksu stadionu wchodzą następujące obiekty zlokalizowane w sąsiedztwie planowanej inwestycji (nie podlegające przebudowie – są poza zakresem przedmiotu zamówienia) • Boisko treningowe usytuowane za nasypem zachodnim boiska głównego. • Obiekty kubaturowe zlokalizowane na południowy zachód od trenu inwestycji:  parterowy budynek szatniowo-socjalny z pomieszczeniami magazynowymi,  parterowy budynek gospodarczo-magazynowy oraz toaleta dla publiczności. • Od strony południowej usytuowany jest skatepark. Teren skateparku jest zagospodarowany, ogrodzony, z samodzielnym wejściem od strony południowej. • Układ ciągów komunikacyjnych. Na teren stadionu prowadzą dwie bramy; główna od strony zachodniej i boczna od strony południowej. Przed bramą boczną wzdłuż południowego ogrodzenia stadionu i skateparku urządzone są miejsca postojowe (parking utwardzony) wraz z drogą dojazdową. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Zakres zgodnie z załączoną dokumentacją. - załączniki formalno – prawne - STWIOR - Tom 1 PZT + Architektura - Tom 4 Instalacje sanitarne zewnętrzne - Tom 5 Sieci i instalacje elektryczne - Tom 6 Obiekty sportowe - Tom 6A Zadaszona trybuna Na przedmiotowe zadanie uzyskano pozwolenie na budowę (nr pozwolenia 364 z dnia 14.06.2018 r.). UWAGA! Dokumentacja projektowa została opracowana na szerszy zakres obejmujący budowę hali sportowej, która nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia. Wymagane jest wykonanie wszystkich przyłączy do projektowanej ściany zewnętrznej hali ( z wyłączeniem przyłącza do sieci ciepłowniczej). Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wykonanie prac odtworzeniowych po wykopach związanych z wykonaniem przyłączy i sieci oraz nawierzchni utwardzonych. W ramach przedmiotowego zadania należy uwzględnić postawienie kontenera technicznego o min. wymiarach 6,0m x 3,0m, w miejscu pomieszczenia technicznego zaprojektowanego w hali lekkoatletycznej (do realizacji w późniejszym okresie). Ściany i dach kontenera ocieplone min. 10 cm styropianu. Kontener wyposażyć w instalację elektryczną, 1 szt. okna otwieranego o wym. 0,9 x 0,9 m i drzwi wejściowe o wym. w świetle otworu 0,9 x 2,0 m. W kontenerze należy przewidzieć zamontowanie urządzeń do obsługi telebimu, oświetlenia stadionu, regulacji nawodnienia płyty boiska o nawierzchni trawiastej. Wymagania ogólne Zamawiającego. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia we własnym zakresie na własny koszt wykona wszelkie roboty budowlane, uzyska pozwolenie na użytkowanie i świadectwo kategorii IV A PZLA. Wykonawca uwzględni w ofercie instalację oprogramowania zainstalowanych urządzeń i systemów. według potrzeb zamawiającego.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa Stadionu Miejskiego w Nakle nad Notecią wraz z infrastrukturą techniczną. Zakres przebudowy obejmuje między innymi: • pełnowymiarowe boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy naturalnej w obrębie pola gry oraz nawierzchnią z trawy hybrydowej na wybiegach, • sześciotorową okrężną bieżnię lekkoatletyczną, ośmiotorową bieżnię na prostej, • rzutnie i skocznie do uprawiania lekkoatletycznych konkurencji technicznych zgodnych z wymogami IAAF oraz Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, • zadaszoną trybuną dla 250 widzów, • systemy infrastruktury towarzyszącej (oświetlenie, nawodnienie, drenaże, instalacje zewnętrzne teletechniczne, elektryczne, sanitarne, wodociągowe itp.), • przyłącza do projektowanej w drugim etapie hali lekkoatletycznej z wyłączeniem przyłącza cieplnego. Zamówienie obejmuje swoim zakresem również uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz uzyskanie świadectwa kategorii IVA PZLA według klasyfikacji IAAF, które Wykonawca winien uzyskać w terminie realizacji przedmiotu umowy. W trakcie uzyskania ww. świadectwa należy stosować „Procedury i zasady opiniowania i uzgadniania projektów oraz wydawania świadectw PZLA dla obiektów lekkoatletycznych zatwierdzone przez Zarząd Polskiego Związku Lekkiej Atletyki w dniu 29.07.2020 roku i obowiązujące od dnia 01.08.2020 roku”. Odbiór dokonywany będzie według przepisów obowiązujących na moment podpisania umowy. W przypadku ich zmiany wykonawca nie ponosi z tego tytułu kosztów. W przypadku negatywnej decyzji Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i nieprzyznaniu dla przebudowywanego obiektu IV A kategorii wg klasyfikacji IAAF z winy Wykonawcy, Zamawiający uzna, że przedmiot umowy nie został wykonany w sposób prawidłowy i odmówi jego odbioru. W takim przypadku Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt w oparciu o protokół Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i zawarte w nim uwagi, dokona niezbędnych poprawek w celu ponownej oceny przez PZLA skutkującej uzyskaniem certyfikacji VIA kategorii PZLA według klasyfikacji IAAF. W przypadku zmiany przepisów dotyczących warunków uzyskania świadectwa realizacji stadionu w kategorii IV A, dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Zamawiający. Budowa hali lekkoatletycznej oraz likwidacja skarpy w miejscu usytuowaniu hali nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. Docelowe zagospodarowanie Terenu 1) Stadion • Pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej z trawą naturalną w polu gry (rzutnie) oraz hybrydową na wybiegach. • Sześciotorowa bieżnia okrężna i ośmiotorowa bieżnia prosta. Na drugim łuku bieżni okrężnej rów z wodą przystosowany do rozgrywania biegu z przeszkodami. Elementy zgodne z wymogami PZLA oraz IAAF do organizacji pełnego programu konkurencji lekkiej atletyki. Na bieżni nawierzchnia sportowa typu pełny poliuretan „Full Pur”, bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa. • Urządzenia do rozgrywania lekkoatletycznych konkurencji technicznych. Na płycie boiska oraz w zakolach wprowadzono urządzenia:  skocznia do skoku wzwyż,  skocznia do skoku o tyczce,  skocznia do skoku w dal i trójskoku,  rzutnia do pchnięcia kulą,  rzutnia do rzutu młotem i dyskiem,  rzutnia do rzutu oszczepem. Nawierzchnia sportowa dla wyżej wymienionych elementów typu pełny poliuretan „Full Pur” bezspoinowy, poliuretanowo-gumowa. • Dodatkowe elementy stanowiące wyposażenie stadionu:  kompletne wyposażenie ruchome stadionu wg. załączonego zestawienia,  telebim,  piłkochwyty,  ogrodzenie,  oświetlenie,  pawilon sędziego z aparaturą pomiarową,  system odwodnienia boiska do gry w piłkę nożną,  system odwodnienie obiektów do uprawiania dyscyplin lekkoatletycznych,  systemy nawadniające,  osprzęt i instalacje systemów nagłośnienia, systemu telewizji dozorowej. • Widownia: Trybuny o podstawowej konstrukcji żelbetowej z siedziskami stadionowymi na 250 osób z zadaszeniem z płyt poliwęglanowych ułożonych na konstrukcji stalowej. • Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania nawierzchni z pełnego poliuretanu (Full PUR) – spełniającej wymagania Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (dalej zwanym PZLA) opisane w dokumencie „Nawierzchnie Syntetyczne – wymagania techniczne. Podstawowe wymagania Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, zwanego dalej PZLA w stosunku do nawierzchni syntetycznych stosowanych na obiektach lekkoatletycznych zatwierdzone przez Zarząd Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Uchwałą nr 13/2019 z dnia 01.01.2019 r. i obowiązujące od dnia 01.04.2019 r.”, która została zastosowana na minimum dwóch obiektach wykonanych w Europie lub obiektach wykonanych w warunkach klimatycznych zbliżonych do panujących w Polsce, które uzyskały certyfikat IAAF Class 1, zgodnej z dokumentacją projektową. Żadna warstwa nawierzchni nie może posiadać w swoim składzie komponentów z recyklingu oraz materiałów prefabrykowanych. Nie dopuszcza się zastosowania granulatu butylowego i granulatu SBR z produkcji pierwotnej z recyklingu lub barwionego w masie i powlekanego powierzchniowo oraz EPDB z recyklingu. Poszczególne warstwy nawierzchni muszą posiadać barwę pochodzącą od koloru zastosowanego granulatu EPDM i kompatybilnego z nim koloru systemu PUR. Grubość warstw i komponenty muszą być potwierdzone w kompletnym raporcie wydanym przez akredytowane przez IAAF laboratorium w celu uzyskania certyfikatu produktowego tzw. „Product certificate”. • Wymagania Zamawiającego w zakresie instalacji i odbioru nawierzchni poliuretanowej Full PUR: Przy instalacji nawierzchni sprawdzić odpowiednie wyprofilowanie podłoża, tak aby równość podbudowy była zgodna z wymaganiami producenta systemu, podłoże musi być bezwzględnie suche i wolne od zanieczyszczeń (odpylone), podłoże nie może być zaolejone (ewentualne plamy usunąć), prace należy prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotności powietrza oscylującej w granicach 40-90% i temperaturze podłoża wyższej, o co najmniej 30 C od panującej w tym miejscu temperatury punktu rosy, podbudowa musi być odebrana komisyjnie a wyniki powinny zostać zapisane w formie protokołu – zaleca się zlecenie uprawnionym jednostkom badawczym przeprowadzenie badań przed wybudowaniem nawierzchni w zakresie równości podłoża i odprowadzeniem wody, sprawdzić ilość i rodzaj materiałów dostarczonych do wykonania nawierzchni. Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni – nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość na całej swej powierzchni – zgodnie z grubością określoną w PRODUCT CERFICATE (min 14 mm) i karcie technicznej producenta systemu, nie licząc pogrubień do 20 mm na części rozbiegu i do 25 mm na pochyłej i płaskiej dna rowu z wodą do biegów z przeszkodami, nawierzchnia powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną, warstwa użytkowa powinna być związana na trwałe z warstwą elastyczną, na powierzchni nie mogą istnieć zgrubienia i zlewy powstałe z nadmiaru materiału, powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków utrudniających późniejszy użytkowanie, cały system i górna warstwa użytkowa musi mieć grubość zgodną z kartą techniczną producenta nawierzchni, rodzaj granulatu musi być zgodny z kartą techniczną nawierzchni, spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni na rozbiegach powinny odpowiadać wartościom określonym w odpowiednich przepisach IAAF. W trakcie przygotowania podłoża oraz wykonywania nawierzchni poliuretanowej Wykonawca ma obowiązek zapewnić uczestnictwo w realizacji robót technologa w zakresie układania nawierzchni poliuretanowych full-pur. 2) Infrastruktura techniczna towarzysząca: • Drogi dojazdowe i place: Wykonanie nowej drogi dojazdowej do stadionu od strony południowej (z kostki betonowej na podbudowie) oraz nowej nawierzchni na wjazdach i placu manewrowym w miejscach wykonywanych przekopów i wykopów pod przyłącza (wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetyczne i inne). • Instalacja sanitarne (wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa) Zakres podstawowych prac instalacyjnych obejmuje wykonanie:  przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej do hali sportowej nie będącej częścią przedmiotu zamówienia (hala zostanie wykonana w późniejszym terminie – poza zakresem przedmiotu zamówienia),  zewnętrznej instalacji wodociągowej zasilającej system podlewania ,  zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej (odprowadzającej wody z bieżni, i boiska, rowu z wodą i innych terenów o nawierzchni utwardzonych). • Instalacje elektryczne zasilające i niskoprądowe” Zakres podstawowych prac elektrycznych obejmuje wykonanie:  przyłączy i instalacji zewnętrznych do hali sportowej nie będącej częścią przedmiotu zamówienia (hala zostanie wykonana w późniejszym terminie),  zasilania rozdzielni głównej RG (ułożenie kabla zasilającego),  instalacji zewnętrznej zasilającej w obrębie stadionu,  elementów instalacji zewnętrznych teletechnicznych i niskoprądowych (telebimu, nagłośnienia, systemu telewizji dozorowej, instalacji sygnalizacji pożaru. • Wykonawca w ramach zadania jest zobowiązany spełnić wymagania w zakresie promocji obiektu (tablice informacyjne) zgodnie z ustaleniami zawartymi na stronie Ministerstwa Sportu https://www.gov.pl/web/sport/wytyczne-dotyczace-obowiazkow-informacyjnych Uwaga  Sposób i jakość wykonanych prac musi gwarantować uzyskanie dla stadionu świadectwa PZLA kat. IV lub wyższej. (według przepisów obowiązujących na dzień podpisania umowy)  Wskazane jest (nie obowiązkowo), aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy, celem uszczegółowienia warunków lokalnych związanych z wykonywaniem prac wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, Stan istniejący: 1) Obiekty zlokalizowane na obszarze inwestycji Na terenie objętym planowaną inwestycją usytuowane są elementy podlegające przebudowie i modernizacji: • Płyta główna boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej z nieczynnym oświetleniem • Bieżnia wokół boiska (400 m), czterotorowa o nawierzchni żużlowej, • Skocznia do skoku w dal zlokalizowana w zakolu północnym boiska. • Ogrodzenie z siatki metalowej wokół całego boiska na wysokość około 1,2m • Trybuny odkryte na około 850 miejsc. Trybuny zlokalizowane na nasypie ziemnym wzdłuż dłuższych boków boiska • Plac manewrowy za główną bramą wjazdową na stadion. 2) Obiekty poza obszarem inwestycji Ponadto w skład kompleksu stadionu wchodzą następujące obiekty zlokalizowane w sąsiedztwie planowanej inwestycji (nie podlegające przebudowie – są poza zakresem przedmiotu zamówienia) • Boisko treningowe usytuowane za nasypem zachodnim boiska głównego. • Obiekty kubaturowe zlokalizowane na południowy zachód od trenu inwestycji:  parterowy budynek szatniowo-socjalny z pomieszczeniami magazynowymi,  parterowy budynek gospodarczo-magazynowy oraz toaleta dla publiczności. • Od strony południowej usytuowany jest skatepark. Teren skateparku jest zagospodarowany, ogrodzony, z samodzielnym wejściem od strony południowej. • Układ ciągów komunikacyjnych. Na teren stadionu prowadzą dwie bramy; główna od strony zachodniej i boczna od strony południowej. Przed bramą boczną wzdłuż południowego ogrodzenia stadionu i skateparku urządzone są miejsca postojowe (parking utwardzony) wraz z drogą dojazdową. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Zakres zgodnie z załączoną dokumentacją. - załączniki formalno – prawne - STWIOR - Tom 1 PZT + Architektura - Tom 4 Instalacje sanitarne zewnętrzne - Tom 5 Sieci i instalacje elektryczne - Tom 6 Obiekty sportowe - Tom 6A Zadaszona trybuna Na przedmiotowe zadanie uzyskano pozwolenie na budowę (nr pozwolenia 364 z dnia 14.06.2018 r.). UWAGA! Dokumentacja projektowa została opracowana na szerszy zakres obejmujący budowę hali sportowej, która nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia. Wymagane jest wykonanie wszystkich przyłączy do projektowanej ściany zewnętrznej hali ( z wyłączeniem przyłącza do sieci ciepłowniczej). Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wykonanie prac odtworzeniowych po wykopach związanych z wykonaniem przyłączy i sieci oraz nawierzchni utwardzonych. W ramach przedmiotowego zadania należy uwzględnić postawienie kontenera technicznego o min. wymiarach 6,0m x 3,0m, w miejscu pomieszczenia technicznego zaprojektowanego w hali lekkoatletycznej (do realizacji w późniejszym okresie). Ściany i dach kontenera ocieplone min. 10 cm styropianu. Kontener wyposażyć w instalację elektryczną, 1 szt. okna otwieranego o wym. 0,9 x 0,9 m i drzwi wejściowe o wym. w świetle otworu 0,9 x 2,0 m. W kontenerze należy przewidzieć zamontowanie urządzeń do obsługi telebimu, oświetlenia stadionu, regulacji nawodnienia płyty boiska o nawierzchni trawiastej „ , regulacji systemu nagłaśniania oraz systemu monitoringu stadionu.” Wymagania ogólne Zamawiającego. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia we własnym zakresie na własny koszt wykona wszelkie roboty budowlane, uzyska pozwolenie na użytkowanie i świadectwo kategorii IV A PZLA. Wykonawca uwzględni w ofercie instalację oprogramowania zainstalowanych urządzeń i systemów. według potrzeb zamawiającego. 2a. ROZSZERZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający rozszerza przedmiot zamówienia o wykonanie strefy rozgrzewkowej dla stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią. Zakres rozszerzenia obejmuje między innymi wykonanie; - bieżni prostej dwutorowej do biegu 60 m - skoczni do skoku wzwyż - skoczni do skoku w dal i trójskoku - rzutni do pchnięcia kulą - remontu boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 25 x 42,25 m Powyżej wymienione elementy infrastruktury sportowej należy wykonać o nawierzchni z pełnego poliuretanu „Full Pur” bezspoinową, poliuretanowo-gumową, grubości 14 mm, nieprzepuszczalną dla wody tożsamą jak zaprojektowana na stadionie głównym – stadion miejski w Nakle nad Notecią. Ponadto należy wykonać; - piłkochwyty za bramkami szt 2 - bramki do piłki ręcznej szt 2 - tablice do piłki koszykowej szt 4 - elementy zagospodarowania terenu (dojścia do stadionu głównego o nawierzchni z pełnego poliuretanu jw. , chodniki, skarpowania terenu, odwodnienie terenu, odtworzenie zniszczonej w trakcie robót budowlanych zieleni i innych elementów zagospodarowania terenu itp.) Powyżej opisaną strefę rozgrzewkową wykonać zgodnie z projektem budowlanym „ Budowa strefy rozgrzewkowej w zakresie zadania inwestycyjnego pn. budowa stadionu lekkoatletycznego – kat. IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią” opracowanym przez PAMAR – PROJEKT – JACEK GRUBA. Opis stanu istniejącego; Strefę rozgrzewkową dla stadionu kat. IV A zaprojektowano na terenie przyszkolnym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Nakle nad Notecią, graniczącym ze stadionem miejskim w Nakle nad Notecią. Obecnie na przedmiotowym terenie znajduje się boisko wielofunkcyjne o nawierzchni asfaltowej o wym. 25 x 42,25 m przeznaczone do remontu oraz teren rekreacyjny – zieleń ( trawa , drzewa) z utwardzonymi dojściami zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym. Dokumentacja techniczna strefy rozgrzewkowej stanowi załącznik do SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: WARUNKI ZMIANY UMOWY 1. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy rozumieć zmiany nieodnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury, mającej na celu zawarcie Umowy, nie miałyby wpływu na ilość podmiotów zainteresowanych tą procedurą. W powyższym kontekście nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przykładowo: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, zmiana numeru rachunku. 2. Określając warunki dokonania zmiany Umowy, sporządza się protokół konieczności, biorąc pod uwagę w szczególności: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia, 4) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, 5) czas wykonania zmiany, 6) wpływ zmiany na termin zakończenia Umowy. 3. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zamawiający dopuszcza zmiany osób, o których mowa w § 10 ust. 2 w przypadku, gdy dotychczasowe osoby nie mogą wykonywać powierzonych zadań, przy czym nowa osoba musi spełniać wymogi określone w SIWZ. 2) Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku: a) powstania konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy, b) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych (silne mrozy – poniżej minus 20˚C przez okres co najmniej 10 dni, ulewne i długotrwałe deszcze, ponadnormowe opady śniegu, długotrwałe wysokie temperatury – powyżej 30˚C, przez okres co najmniej 10 dni) uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych z zachowaniem wymaganej technologii, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, o ile nie dało się tego przewidzieć i / lub wykonać w innym terminie, d) siły wyższej lub klęski żywiołowej. 3) w przypadku wykonywania robót zamiennych lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, o czym mowa w SIWZ rozdz. IV ust. 10, z zastrzeżeniem nieprzekroczenia części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ – zmiana może dotyczyć wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru robót i innych okoliczności powstałych w związku z robotami zamiennymi lub ograniczeniem zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia. 4) w przypadku wykrycia poważnych wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania Umowy, które będą miały istotny wpływ na wykonywanie przedmiotu Umowy – gdy okoliczność ta wpłynęła na konieczność zmiany wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w związku z zaistniałą wadą dokumentacji projektowej i zmiany te będą konieczne gdyż kontynuacja wykonania Umowy groziłaby powstaniem Obiektu obarczonego wadą. 5) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli zmiany te będą miały istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy. 6) Zamawiający może dopuścić zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, które są następstwem: a) dokonania na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo budowlane zmian w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, b) dokonania na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodnionej możliwości wprowadzenia uzasadnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora, c) zmiany dokonanej podczas wykonywania robót budowlanych, która nie odstępuje w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków decyzji pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, lub zmiany dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. 7) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dopuścić wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja projektowa. W tym przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny, zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami i uzasadnieniem. Taka dokumentacja będzie wymagała akceptacji Nadzoru Autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 8) Zmiana, wprowadzenie Podwykonawcy – na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się za zgodą Zamawiającego wprowadzenie Podwykonawcy, zmianę Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu Umowy. Zmiana Podwykonawcy może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu Umowy oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego Podwykonawcę. 4. W przypadku zmniejszenia/ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie udokumentowane poniesione już koszty tego zakresu rzeczowego. 5. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalą wykonanie robót zamiennych, to roboty pierwotnie planowane zostaną wyłączone z zakresu zamówienia podstawowego na podstawie zakresu zmian określonych w protokołach konieczności oraz na podstawie cen jednostkowych i czynników kalkulacyjnych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Zakres robót zamiennych zostanie określony w protokole konieczności oraz przedmiarze robót sporządzonym przez Inspektora. Natomiast wynagrodzenie z tytułu wykonania robót zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu przez Strony wynagrodzenia za elementy jednostkowe. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i ich uzasadnienie w protokole konieczności. 6. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany, w sytuacji konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych przez dotychczasowego Wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 1) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 2) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 3) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekroczą 50% wartości przedmiotu Umowy określonej w § 9 ust. 1. 7. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Umowy, jeżeli zostaną spełnione łącznie poniższe warunki: 1) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 2) łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości przedmiotu Umowy określonej w § 9 ust. 1. 8. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, i którego ma zastąpić nowy Wykonawca: 1) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 2) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców. 9. Zmiany, niezależnie od wyżej wymienionych uznaje się za istotne, jeżeli: 1) zmienia się ogólny charakter Umowy, w stosunku do charakteru Umowy w pierwotnym brzmieniu, 2) nie zmienia ogólnego charakteru Umowy, ale zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną Umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w Umowie, c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z Umowy, d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 8 pkt 1. 10. Dopuszcza się zmiany wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), która wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Wynagrodzenie brutto określone w § 9 ust. 1 ulegnie zmianie w sposób odpowiedni – tak, aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objętego Umową, który na dzień zmiany stawki VAT nie został jeszcze rozliczony (bez zmiany wynagrodzenia netto Wykonawcy). 2) Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 4) Zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w ust. 10 wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności po wejściu w życie odpowiednio przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym, zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenia kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany na kalkulację ofertową. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 11. W przypadku wcześniejszego wykonania zamówienia strony przewidują możliwość skrócenia terminu realizacji umowy. 12. W przypadku zmniejszenia/zwiększenia wysokości limitów płatności w danych latach w szczególności, gdy zajdzie sytuacja: a) Kiedy wykonawca nie dokonał przerobu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, b) Kiedy zamawiający otrzymał dodatkowe środki na sfinansowanie zamówienia w danym roku budżetowym, c) Kiedy zamawiający otrzymał dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. 13. W sytuacjach o których mowa w art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 14. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7 Zamawiający, po dokonaniu zmiany Umowy, zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie umowy.
W ogłoszeniu powinno być: WARUNKI ZMIANY UMOWY 1. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy rozumieć zmiany nieodnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury, mającej na celu zawarcie Umowy, nie miałyby wpływu na ilość podmiotów zainteresowanych tą procedurą. W powyższym kontekście nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przykładowo: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, zmiana numeru rachunku. 2. Określając warunki dokonania zmiany Umowy, sporządza się protokół konieczności, biorąc pod uwagę w szczególności: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia, 4) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, 5) czas wykonania zmiany, 6) wpływ zmiany na termin zakończenia Umowy. 3. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zamawiający dopuszcza zmiany osób, o których mowa w § 10 ust. 2 w przypadku, gdy dotychczasowe osoby nie mogą wykonywać powierzonych zadań, przy czym nowa osoba musi spełniać wymogi określone w SIWZ. 2) Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku: a) powstania konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy, b) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych (silne mrozy – poniżej minus 20˚C przez okres co najmniej 10 dni, ulewne i długotrwałe deszcze, ponadnormowe opady śniegu, długotrwałe wysokie temperatury – powyżej 30˚C, przez okres co najmniej 10 dni) uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych z zachowaniem wymaganej technologii, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, o ile nie dało się tego przewidzieć i / lub wykonać w innym terminie, d) siły wyższej lub klęski żywiołowej, e) odkrycia niewypałów i niewybuchów, wykopalisk archeologicznych, f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; g) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty itp.), h) nieterminowego przekazania placu budowy przez Zamawiającego, i) wstrzymaniem robót przez Zamawiającego, z przyczyn innych niż leżące po stronie Wykonawcy, j) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzeni zmian w dokumentacji, k) przedłużającej się procedury wyboru oferty powyżej 60 dni od dnia otwarcia ofert, l) protestów mieszkańców. 3) w przypadku wykonywania robót zamiennych lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, o czym mowa w SIWZ rozdz. IV ust. 10, z zastrzeżeniem nieprzekroczenia części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ – zmiana może dotyczyć wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru robót i innych okoliczności powstałych w związku z robotami zamiennymi lub ograniczeniem zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia. 4) w przypadku wykrycia poważnych wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania Umowy, które będą miały istotny wpływ na wykonywanie przedmiotu Umowy – gdy okoliczność ta wpłynęła na konieczność zmiany wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w związku z zaistniałą wadą dokumentacji projektowej i zmiany te będą konieczne gdyż kontynuacja wykonania Umowy groziłaby powstaniem Obiektu obarczonego wadą. 5) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli zmiany te będą miały istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy. 6) Zamawiający może dopuścić zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, które są następstwem: a) dokonania na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo budowlane zmian w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, b) dokonania na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodnionej możliwości wprowadzenia uzasadnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora, c) zmiany dokonanej podczas wykonywania robót budowlanych, która nie odstępuje w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków decyzji pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, lub zmiany dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. 7) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dopuścić wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie technologii wykonania elementów robót, w szczególności z uwagi na: a) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych; c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa W tym przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny, zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami i uzasadnieniem. Taka dokumentacja będzie wymagała akceptacji Nadzoru Autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 8) Zmiana, wprowadzenie Podwykonawcy – na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się za zgodą Zamawiającego wprowadzenie Podwykonawcy, zmianę Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu Umowy. Zmiana Podwykonawcy może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu Umowy oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego Podwykonawcę. 4. W przypadku zmniejszenia/ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie udokumentowane poniesione już koszty tego zakresu rzeczowego. 5. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalą wykonanie robót zamiennych, to roboty pierwotnie planowane zostaną wyłączone z zakresu zamówienia podstawowego na podstawie zakresu zmian określonych w protokołach konieczności oraz na podstawie cen jednostkowych i czynników kalkulacyjnych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Zakres robót zamiennych zostanie określony w protokole konieczności oraz przedmiarze robót sporządzonym przez Inspektora. Natomiast wynagrodzenie z tytułu wykonania robót zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu przez Strony wynagrodzenia za elementy jednostkowe. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i ich uzasadnienie w protokole konieczności. 6. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany, w sytuacji konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych przez dotychczasowego Wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 1) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 2) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 3) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekroczą 50% wartości przedmiotu Umowy określonej w § 9 ust. 1. 7. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Umowy, jeżeli zostaną spełnione łącznie poniższe warunki: 1) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 2) łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości przedmiotu Umowy określonej w § 9 ust. 1. 8. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, i którego ma zastąpić nowy Wykonawca: 1) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 2) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców. 9. Zmiany, niezależnie od wyżej wymienionych uznaje się za istotne, jeżeli: 1) zmienia się ogólny charakter Umowy, w stosunku do charakteru Umowy w pierwotnym brzmieniu, 2) nie zmienia ogólnego charakteru Umowy, ale zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: d) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, e) zmiana narusza równowagę ekonomiczną Umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w Umowie, f) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z Umowy, g) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 8 pkt 1. 10. Dopuszcza się zmiany wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), która wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Wynagrodzenie brutto określone w § 9 ust. 1 ulegnie zmianie w sposób odpowiedni – tak, aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objętego Umową, który na dzień zmiany stawki VAT nie został jeszcze rozliczony (bez zmiany wynagrodzenia netto Wykonawcy). 2) Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 4) Zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w ust. 10 wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności po wejściu w życie odpowiednio przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym, zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenia kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany na kalkulację ofertową. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 11. W przypadku wcześniejszego wykonania zamówienia strony przewidują możliwość skrócenia terminu realizacji umowy. 12. W przypadku zmniejszenia/zwiększenia wysokości limitów płatności w danych latach w szczególności, gdy zajdzie sytuacja: a) Kiedy wykonawca nie dokonał przerobu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, b) Kiedy zamawiający otrzymał dodatkowe środki na sfinansowanie zamówienia w danym roku budżetowym, c) Kiedy zamawiający otrzymał dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. 13. W sytuacjach o których mowa w art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 14. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7 Zamawiający, po dokonaniu zmiany Umowy, zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie umowy.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych