Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500060087-N-2018 z dnia 20-03-2018 r.
Polkowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 530186-N-2018
Data: 14/03/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 39055799600000, ul. ul. Skalników  6, 59101   Polkowice, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 76 74 65 101, e-mail a.gurdak@zs.polkowice.pl, faks 76 74 65 180.
Adres strony internetowej (url): www.zspolkowice.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: VI
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-22, godzina: 14:00,
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-26, godzina: 12:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych