Ogłoszenie nr 540147555-N-2019 z dnia 17-07-2019 r.
Wąsewo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 575014-N-2019
Data: 17/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Wąsewo, Krajowy numer identyfikacyjny 55066789900000, ul. ul. Zastawska  13, 07-311  Wąsewo, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 296 458 000, e-mail wasewo@pro.onet.pl, faks 296 458 001.
Adres strony internetowej (url): www.wasewo.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.wasewo.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 2.2)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp i w art. 24 ust.5 pkt 11)

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych