Ogłoszenie nr 540396379-N-2021 z dnia 05.01.2021 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 776326-N-2020
Data: 31/12/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Teatr 21, Krajowy numer identyfikacyjny 364125930, ul. Marymoncka  59a/3, 01-802  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48605822244, e-mail m.sulecki@teatr21.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): teatr21.pl/
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
teatr21.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Opakowanie należy opisać następująco: OFERTA NA: „Remont i przebudowę lokalu użytkowego nr 77 przy ul. Skoczylasa 10/12 w Warszawie” - NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 01-02-2021 R. GODZ. 10:30
W ogłoszeniu powinno być: Opakowanie należy opisać następująco: OFERTA NA: „Remont i przebudowę lokalu użytkowego nr 77 przy ul. Skoczylasa 10/12 w Warszawie” - NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 08-02-2021 R. GODZ. 10:30

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 01.02.2021, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 08.02.2021, godzina: 10:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych