Ogłoszenie nr 540050018-N-2019 z dnia 15.03.2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 522638-N-2019
Data: 07/03/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Dom Pomocy Społecznej "Leśny", Krajowy numer identyfikacyjny 29664400000000, ul. ul. Tułowicka  3, 01-974  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 228 342 017, e-mail piotr.kryszczuk@dps-lesny.waw.pl, faks 228 354 386.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-03-15, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-03-20, godzina: 11:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych