Ogłoszenie nr 540149941-N-2020 z dnia 11.08.2020 r.
Trąbki Wielkie:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 567482-N-2020
Data: 29-07-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Trąbki Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 19167506600000, ul. Gdańska  12, 83-034  Trąbki Wielkie, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586828323, e-mail ugtrabki@pro.onet.pl, faks +48586828319.
Adres strony internetowej (url): https://trabkiw.ug.gov.pl/zamowienia-publiczne-k/przetargi/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-08-17, godzina: 12:30,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-08-20, godzina: 10:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych