Ogłoszenie nr 540408926-N-2021 z dnia 26.01.2021 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 764689-N-2020
Data: 14/12/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Ministerstwo Finansów, Krajowy numer identyfikacyjny 22170000000000, ul. ul. Świętokrzyska  12, 00-916  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 694 54 00, e-mail wzp@mf.gov.pl, faks 22 694 52 68.
Adres strony internetowej (url): https://www.gov.pl/web/finanse
Adres profilu nabywcy: https://www.gov.pl/web/finanse/zamowienia-publiczne
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 28.01.2021, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 03.02.2021, godzina: 12:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.3)
W ogłoszeniu jest: Termin związania ofertą: do: 28.03.2021
W ogłoszeniu powinno być: Termin związania ofertą: do: 03.04.2021

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych