Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540234043-N-2019 z dnia 31-10-2019 r.
Mikołajki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 617254-N -2019
Data: 31-10-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołajkach, Krajowy numer identyfikacyjny 28043626900000, ul. ul. Kolejowa  13, 11-730  Mikołajki, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 874 219 981, e-mail zk.mikolajki@zgpsouu.home.pl, faks 874 219 981.
Adres strony internetowej (url): www.psouumikolajki.mazury.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest: Dostawa autobusu o liczbie miejsc 15+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych , w tym 1 na wózku inwalidzkim
W ogłoszeniu powinno być: Dostawa autobusu o liczbie miejsc 16+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 na wózku inwalidzkim

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego autobusu o liczbie miejsc 15+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 na wózku inwalidzkim.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego autobusu o liczbie miejsc 16+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 na wózku inwalidzkim.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykazania się zrealizowaniem co najmniej jednej dostawy na autobus o liczbie miejsc nie mniej niż 15+1 przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych- rampa lub najazd w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie- wykaz dostaw.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykazania się zrealizowaniem co najmniej jednej dostawy na autobus o liczbie miejsc nie mniej niż 16+1 przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych- rampa lub najazd w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie- wykaz dostaw.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1
W ogłoszeniu jest: wykaz dostaw- Wykonawca wykaże się zrealizowaniem co najmniej jednej dostawy na autobus o liczbie miejsc nie mniej niż 15+1 przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych- rampa lub najazd w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie
W ogłoszeniu powinno być: wykaz dostaw- Wykonawca wykaże się zrealizowaniem co najmniej jednej dostawy na autobus o liczbie miejsc nie mniej niż 16+1 przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych- rampa lub najazd w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych