Ogłoszenie nr 540432841-N-2021 z dnia 10.06.2021 r.
Łódź:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 2021/BZP 00066717/01
Data: 27/05/2021
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 00029718700000, ul. Aleksandrowska  159, 91-229  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 71 55 777, e-mail sekretariat@babinski.home.pl, m.mrowka@babinski.home.pl , faks 42 652 80 30.
Adres strony internetowej (url): http://www.babinski.home.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/babinski
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: VIII - PROCEDURA
Punkt: 8.1.)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert: 2021-06-11 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert: 2021-06-16 10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: VIII - PROCEDURA
Punkt: 8.3.)
W ogłoszeniu jest: Termin otwarcia ofert: 2021-06-11 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin otwarcia ofert: 2021-06-16 11:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: VIII - PROCEDURA
Punkt: 8.4.)
W ogłoszeniu jest: Termin związania ofertą: do 2021-07-10
W ogłoszeniu powinno być: Termin związania ofertą: do 2021-07-15

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
Punkt: 6.6.) Wymagania dotyczące składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
W ogłoszeniu jest: 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia przed zawarciem umowy oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
W ogłoszeniu powinno być: 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia przed zawarciem umowy oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia publicznego. Umowa winna zawierać co najmniej: strony umowy, cel ich wspólnego działania , okres ważności umowy, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z członków konsorcjum, sposób odpowiedzialności (za wykonanie umowy wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców występujących wspólnie).

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
Punkt: 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 10. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, wynikające z art. 117 ust 4 ustawy Pzp, a mianowicie w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy, usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – Załącznik nr 10 do SWZ.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
Punkt: 6.6.) Wymagania dotyczące składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 6. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, wynikające z art. 117 ust 4 ustawy Pzp, a mianowicie w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy, usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – Załącznik nr 10 do SWZ.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych