Ogłoszenie nr 500064307-N-2017 z dnia 24.11.2017 r.
Zebrzydowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 612863-N
Data: 08/11/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Krajowy numer identyfikacyjny 24023691700000, ul. ul. Ks. A. Janusza  6, 43410   Zebrzydowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 693 654, e-mail gzwik@zebrzydowice.pl, faks 324 693 654.
Adres strony internetowej (url): www.gzwik.zebrzydowice.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy zł 00/100) zabezpieczającego ofertę na 30 dni, w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 9.1.2 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój 85 8470 0001 2003 0027 8496 0004 z dopiskiem: wadium – „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach”. 9.1.3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 9.1.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym z uwzględnieniem art. 46 ust. 4 ustawy Pzp. Wskazane jest dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu potwierdzonej przez Wykonawcę. 9.1.5 W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium, oryginał dokumentu należy złożyć w Referacie Księgowości Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć kserokopię złożonego dokumentu. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie Pzp oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji. 9.1.6 Zwrot wadium - zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. 9.1.7. Zatrzymanie wadium - zgodnie z art. 46 ust. 4a i 46 ust. 5 ustawy Pzp. 9.1.8 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 „uPzp”, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9.1.9. Oferty Wykonawców, którzy nie wniosą wadium lub wniosą w sposób nieprawidłowy zostaną odrzucone [art. 89 ust. 1 pkt 7b „uPzp”].
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy zł 00/100) zabezpieczającego ofertę na 30 dni, w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 9.1.2 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój 40 8470 0001 2003 0027 8496 0004 z dopiskiem: wadium – „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach”. 9.1.3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 9.1.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym z uwzględnieniem art. 46 ust. 4 ustawy Pzp. Wskazane jest dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu potwierdzonej przez Wykonawcę. 9.1.5 W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium, oryginał dokumentu należy złożyć w Referacie Księgowości Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć kserokopię złożonego dokumentu. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie Pzp oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji. 9.1.6 Zwrot wadium - zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. 9.1.7. Zatrzymanie wadium - zgodnie z art. 46 ust. 4a i 46 ust. 5 ustawy Pzp. 9.1.8 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 „uPzp”, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9.1.9. Oferty Wykonawców, którzy nie wniosą wadium lub wniosą w sposób nieprawidłowy zostaną odrzucone [art. 89 ust. 1 pkt 7b „uPzp”].

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert- do dnia 27/11/2017 do godz. 09:45
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert - do dnia 27/11/2017 do godz. 13:45

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych