Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500019688-N-2017 z dnia 29-08-2017 r.
Bytom Odrzański:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 576075-N-2017
Data: 23/08/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
GMINA BYTOM ODRZAŃSKI, Krajowy numer identyfikacyjny 970770296, ul. Rynek  1, 67-115   Bytom Odrzański, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 68 38 84 022, e-mail bytomodrzanski@bytomodrzanski.pl, faks 68 38 84 026.
Adres strony internetowej (url): www.bytomodrzanski.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.PROCEDURA
Punkt: IV.5. Zmiana umowy
W ogłoszeniu jest: 1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku: a)nieprzystąpienia firmy budowlanej do realizacji robot budowlanych o czas niezbędny na powtórzenie postępowania przetargowego, b)zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu umowy. c)zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), w takim przypadku wynagrodzenie należne wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT). d)nieprzystąpienia firmy budowlanej do realizacji robót budowlanych, przedmiotowa umowa ulega rozwiązaniu. 2.Warunki dokonywania zmian: a)zmiana może być inicjowana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, a strona wnioskująca zobowiązana jest do jej szczegółowego uzasadnienia oraz wskazania podstawy prawnej i umownej, b)zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy, c)zmiana musi być zgodna z SIWZ oraz ustawą Pzp, d)zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności 4.Wykonawca nie będzie rościł żadnych praw w przypadku zaistnienia zmiany terminu realizacji zamówienia.
W ogłoszeniu powinno być: 1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu realizacji zamówienia w następujących przypadkach: a)nieprzystąpienia firmy budowlanej do realizacji robót budowlanych o czas niezbędny na powtórzenie postępowania przetargowego, b)zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu umowy, 2.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia, w przypadku zmiany: 1)stawki podatku od towarów i usług (VAT), w takim przypadku wynagrodzenie należne wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT), 2)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie, przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 r., poz. 847), 3)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia publicznego. Każda ze stron, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może złożyć pisemny wniosek, a jeżeli złoży po tym terminie – od daty jego złożenia, w którym strony wykażą bezpośredni lub pośredni wpływ tych zmian na koszty wykonania przedmiotu umowy. 3.W przypadku nieprzystąpienia firmy budowlanej do realizacji robót budowlanych, przedmiotowa umowa ulega rozwiązaniu. 4.Warunki dokonywania zmian: a)zmiana może być inicjowana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, a strona wnioskująca zobowiązana jest do jej szczegółowego uzasadnienia oraz wskazania podstawy prawnej i umownej, b)zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy, c)zmiana musi być zgodna z SIWZ oraz ustawą Pzp, d)zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 5.Wykonawca nie będzie rościł żadnych praw w przypadku zaistnienia zmiany terminu realizacji zamówienia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV Procedura
Punkt: IV.6.2. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-09-01, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-09-07, godzina 10:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych