Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 510063040-N-2020 z dnia 2020-04-10 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Warszawa

Ogłoszenie nr 540044333-N-2020 z dnia 11.03.2020 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 520369-N-2020
Data: 05/03/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Dom Pomocy Społecznej "Leśny", Krajowy numer identyfikacyjny 29664400000000, ul. ul. Tułowicka  3, 01-974  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 228 342 017, e-mail piotr.kryszczuk@dps-lesny.waw.pl, faks 228 354 386.
Adres strony internetowej (url): www.dps-lesny.waw.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: 20.4 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: 1) przenoszenia ilości poszczególnych produktów między pozycjami kalkulacji cenowej przy zachowaniu maksymalnej ceny umowy z podatkiem VAT, 2) zmiany cen na poszczególne asortymenty w formie aneksu do umowy, nie częściej niż raz na kwartał w wysokości odpowiadającej wzrostom lub spadkom cen, określonej we „wskaźnikach cen wybranych grup towarów i usług konsumpcyjnych” opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny, 3)zmiany gramatur poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia lub zmiana dostarczanego produktu na inny - w przypadku wycofania z obrotu na rynku lub zaprzestania produkcji, pod warunkiem zaproponowania produktu równoważnego, z zastrzeżeniem niezmienności cen jednostkowych (w przypadku zwiększenia gramatur/opakowań) lub ich stosunkowemu obniżeniu (w przypadku zmniejszenia gramatur/opakowań), 4) zmiany środka transportu przy pomocy którego Wykonawca będzie realizował zamówienie – w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie korzystać przy wykonywaniu zamówienia ze środka transportu wskazanego w wykazie będącym załącznikiem do umowy (np. gdy ulegnie popsuciu lub w przypadku braku aktualnej decyzji lub opinii lub zaświadczenia) obowiązany jest wskazać inny środek transportu przystosowany do przewozu produktów mlecznych posiadający wymagane aktualne decyzje lub opinie lub zaświadczenia wydane przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej i przedstawi je Zamawiającemu w postaci ich kserokopii, 5) wydłużenie terminu obowiązywania umowy w przypadku nie wyczerpania jej kwoty, lecz nie dłużej niż o 3 miesiące. 6) zmiany osób wyznaczonych do kontaktów w sprawie realizacji umowy, 7) sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych. Do dokonania zmiany wymagane jest zawarcie stosownego aneksu.
W ogłoszeniu powinno być: 20.4 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: 1) przenoszenia ilości poszczególnych produktów między pozycjami kalkulacji cenowej przy zachowaniu maksymalnej ceny umowy z podatkiem VAT, 2) zmiany cen na poszczególne asortymenty w formie aneksu do umowy, nie częściej niż raz na kwartał w wysokości odpowiadającej wzrostom lub spadkom cen, określonej we „wskaźnikach cen wybranych grup towarów i usług konsumpcyjnych” opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny, 3) zmiany cen brutto na poszczególne asortymenty w formie aneksu do umowy, przy zachowaniu zaoferowanych cen netto w przypadku zmiany stawki podatku VAT. 4) zmiany gramatur poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia lub zmiana dostarczanego produktu na inny - w przypadku wycofania z obrotu na rynku lub zaprzestania produkcji, pod warunkiem zaproponowania produktu równoważnego, z zastrzeżeniem niezmienności cen jednostkowych (w przypadku zwiększenia gramatur/opakowań) lub ich stosunkowemu obniżeniu (w przypadku zmniejszenia gramatur/opakowań), 5) zmiany środka transportu przy pomocy którego Wykonawca będzie realizował zamówienie – w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie korzystać przy wykonywaniu zamówienia ze środka transportu wskazanego w wykazie będącym załącznikiem do umowy (np. gdy ulegnie popsuciu lub w przypadku braku aktualnej decyzji lub opinii lub zaświadczenia) obowiązany jest wskazać inny środek transportu przystosowany do przewozu produktów mlecznych posiadający wymagane aktualne decyzje lub opinie lub zaświadczenia wydane przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej i przedstawi je Zamawiającemu w postaci ich kserokopii, 6) wydłużenie terminu obowiązywania umowy w przypadku nie wyczerpania jej kwoty, lecz nie dłużej niż o 3 miesiące. 7) zmiany osób wyznaczonych do kontaktów w sprawie realizacji umowy, 8) sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych. Do dokonania zmiany wymagane jest zawarcie stosownego aneksu.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: 13.03.2020r. do godz. 11.00.
W ogłoszeniu powinno być: 16.03.2020r. do godz. 11.00.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych