Ogłoszenie nr 540082503-N-2019 z dnia 26-04-2019 r.
Krasnystaw:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 534852-N-2019
Data: 09-04-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Krasnymstawie, Krajowy numer identyfikacyjny 11025079500000, ul. ul. Okrzei  15, 22-300  Krasnystaw, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 82 5763140, e-mail boguslaw.bojarski@tbskrasnystaw.pl, faks 82 5763140.
Adres strony internetowej (url): www.tbskrasnystaw.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.1.2)
W ogłoszeniu jest: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2.Wadium należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2019r. do godz. 12:00. 3. Wadium może być wnoszone: a) w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo — kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, b) gwarancjach bankowych, c) gwarancjach ubezpieczeniowych, d) poręczeniach udzielanych przed podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w formie pieniądza wpłaca się na rachunek bankowy Zamawiającego w PEKAO S.A. Oddział w Krasnymstawie, nr rachunku 06 1240 2236 1111 0000 3706 1038 W dniu otwarcia ofert, wadium musi być na koncie Zamawiającego. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 5. Wadium w pozostałych formach należy dołączyć do oferty. 6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazania ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) wskazanie, że gwarancja jest nieodwołalna, f) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2.Wadium należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do 08.05.2019r. do godz. 12:00. 3. Wadium może być wnoszone: a) w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo — kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, b) gwarancjach bankowych, c) gwarancjach ubezpieczeniowych, d) poręczeniach udzielanych przed podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w formie pieniądza wpłaca się na rachunek bankowy Zamawiającego w PEKAO S.A. Oddział w Krasnymstawie, nr rachunku 06 1240 2236 1111 0000 3706 1038 W dniu otwarcia ofert, wadium musi być na koncie Zamawiającego. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 5. Wadium w pozostałych formach należy dołączyć do oferty. 6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazania ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) wskazanie, że gwarancja jest nieodwołalna, f) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.5)
W ogłoszeniu jest: 1. nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku VAT. Należny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto w fakturze wg stawki zgodnej z obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktury, co nie dotyczy przypadków objęcia Wykonawcy, który w dniu podpisania umowy nie był płatnikiem VAT, obowiązkiem podatkowym w zakresie tego podatku. 2. nastąpi zmiana obowiązujących przepisów i konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 7 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być zamawiający lub wykonawca. 3. zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze Specyfikacją — Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia 4. wystąpi konieczność zmiany osób będących przedstawicielami Zamawiającego z przyczyn niezależnych od niego 5. wystąpi konieczność zmiany osób spełniających warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, wymienionych w ofercie, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego oraz, że zaproponowane osoby będą spełniały warunki udziału opisane w SIWZ. 6. wystąpi konieczność zmiany terminu wykonania robót w przypadku: a) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowy udostępnienia przez użytkownika nieruchomości do celów realizacji inwestycji, b) wystąpienia przeszkody o charakterze "siły wyższej", która uniemożliwia realizację świadczenia; pojęcie "siła wyższa" oznacza wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, przy czym Wykonawca może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia jej zaistnienia. 7. wystąpi konieczność zmiany wynagrodzenia kosztorysowego w przypadku okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) w przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości robót wynikających wprost z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robót) sporządzonego przez Zamawiającego, będącego podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym dla ilości robót wynikających z książki obmiaru, którą Wykonawca jest obowiązany prowadzić. b) dokonania przez Zamawiającego zmian projektu wykonawczego i budowlanego w zakresie określonym w Części 2 ust. 4 pkt. 4, 6 i 8 według zasad rozliczeniowych określonych w Części 2 ust. 4 pkt. 5 SIWZ. c) wykonania robót dodatkowych których nie dało się przewidzieć a stały się niezbędne do realizacji zamówienia i których łączna wartość nie przekroczy 10% wartości umownej zamówienia, ustalonego według zasad rozliczeniowych określonych w Części 2 ust. 4 pkt. 6 SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: 1. nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku VAT. Należny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto w fakturze wg stawki zgodnej z obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktury, co nie dotyczy przypadków objęcia Wykonawcy, który w dniu podpisania umowy nie był płatnikiem VAT, obowiązkiem podatkowym w zakresie tego podatku. 2. nastąpi zmiana obowiązujących przepisów i konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 7 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być zamawiający lub wykonawca. 3. zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze Specyfikacją — Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia 4. wystąpi konieczność zmiany osób będących przedstawicielami Zamawiającego z przyczyn niezależnych od niego 5. wystąpi konieczność zmiany osób spełniających warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, wymienionych w ofercie, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego oraz, że zaproponowane osoby będą spełniały warunki udziału opisane w SIWZ. 6. wystąpi konieczność zmiany terminu wykonania robót w przypadku: a) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowy udostępnienia przez użytkownika nieruchomości do celów realizacji inwestycji, b) wystąpienia przeszkody o charakterze "siły wyższej", która uniemożliwia realizację świadczenia; pojęcie "siła wyższa" oznacza wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, przy czym Wykonawca może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia jej zaistnienia. 7. wystąpi konieczność zmiany wynagrodzenia kosztorysowego w przypadku okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) w przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości robót wynikających wprost z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robót) sporządzonego przez Zamawiającego, będącego podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym dla ilości robót wynikających z książki obmiaru, którą Wykonawca jest obowiązany prowadzić. b) dokonania przez Zamawiającego zmian projektu wykonawczego i budowlanego w zakresie określonym w Części 2 ust. 4 pkt. 4, 6 i 8 według zasad rozliczeniowych określonych w Części 2 ust. 4 pkt. 5 SIWZ. c) wykonania robót dodatkowych których nie dało się przewidzieć a stały się niezbędne do realizacji zamówienia i których łączna wartość nie przekroczy 10% wartości umownej zamówienia, ustalonego według zasad rozliczeniowych określonych w Części 2 ust. 4 pkt. 6 SIWZ. d)z tytułu rozliczenia materiałów budowlanych dostarczonych przez Zamawiającego zmagazynowanych na placu budowy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-04-30, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-05-08, godzina: 12:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych