Ogłoszenie nr 540557530-N-2020 z dnia 29.12.2020 r.
Wrocław:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 770807-N-2020
Data: 22/12/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza, Krajowy numer identyfikacyjny 93108261000000, ul. Warszawska  2, 52-114  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 428 631, e-mail przetargi@falkiewicza.internetdsl.pl, faks 713 465 172.
Adres strony internetowej (url): www.falkiewicza.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 31.12.2020, godzina: 09:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 08.01.2021, godzina: 09:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych