Ogłoszenie nr 540225645-N-2020 z dnia 12.11.2020 r.
Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 603421-N-2020
Data: 28/10/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Krajowy numer identyfikacyjny 382698540, ul. Rynek Główny   35, 31-011  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48(12)4223264, e-mail przetargi@muzeumkrakowa.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=27&mmi=9746
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) www.muzeumkrakowa.pl Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.muzeumkrakowa.pl
W ogłoszeniu powinno być: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=134217 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=134217

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-13, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-20, godzina: 11:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych