Ogłoszenie nr 540397220-N-2021 z dnia 07.01.2021 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 773132-N-2020
Data: 29.12.2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota, Krajowy numer identyfikacyjny 10202670000000, ul. ul. Szczęśliwicka  36, 02-353  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 228 228 853, e-mail zamowienia@szpzlo-ochota.pl, faks 228 231 219.
Adres strony internetowej (url): www.szpzlo-ochota.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 1)
W ogłoszeniu jest: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora w okresie 24 miesięcy.
W ogłoszeniu powinno być: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora w okresie 12 miesięcy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 8)
W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie, lub okres na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: 24
W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie, lub okres na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: 12

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych