Ogłoszenie nr 540036982-N-2020 z dnia 28-02-2020 r.
Twardogóra:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 517854-N-2020
Data: 28/02/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 36357792000000, ul. Ul. Wrocławska  15, 56-416  Twardogóra, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 315 80 60, e-mail l.bernacki@zgk.twardogora.pl, faks 71 315 80 69.
Adres strony internetowej (url): www.zgk.twardogora.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 4
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Adres: Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ul. Wrocławska 15, 56-416 Twardogóra

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych